Kursplan för

Farmakologi och sjukdomslära 2, 7,5 hp

Pharmacology and Pathology 2, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT14 , HT15 , HT17
Kurskod
2DS006
Kursens benämning
Farmakologi och sjukdomslära 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Programnämnden 3
Datum för fastställande
2012-09-26
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2017-04-25
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.

Mål

Moment 1: Sjukdomslära med speciell farmakologi 4,5 högskolepoäng

Student skall efter genomgånget moment kunna tillämpa och
- integrera kunskaper i sjukdomslära vid identifiering av sjukdomstillstånd och ohälsoproblem inom av Socialstyrelsen fastställda indikationer
- kombinera kunskaper i speciell farmakologi och sjukdomslära för att kunna bedöma behov av läkemedel i den aktuella situationen
- förstå faktorer såsom exempelvis kön, ålder, farmakogenetik, miljöhänsyn samt andra samhällsaspekter som styr val och värdering av läkemedel
- integrera kunskaper för att följa upp, utvärdera och avsluta läkemedelsbehandling där patienten görs delaktig i beslutsprocessen

Moment 2: Läkemedelsförskrivning 3 högskolepoäng

Student skall efter genomgånget moment kunna:
- genomföra läkemedelsförskrivning till patient i överensstämmelse med gällande riktlinjer
- beskriva och förstå principen för värdering av läkemedel
- utföra korrekt dokumentation av sin förskrivning

Denna kurs skall tillsammans med Farmakologi och sjukdomslära 1, leda till behörighet för specialistsjuksköterska att ansöka om förskrivningsrätt enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.

Innehåll

Kursen består av två moment:

Sjukdomslära med speciell farmakologi, 4.5 hp Momentets huvudsakliga innehåll fokuserar på de indikationer och läkemedelsgrupper som sjuksköterskans förskrivningsrätt omfattar enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Läkemedelsförskrivning, 3 hp Momentet omfattar förskrivningsprocessen i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Arbetsformer

Kursen är webbbaserad. Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner och seminarier samt föreläsningar. Även sökning i relevant databas exempelvis PUBMED för att finna vetenskapliga artiklar inför seminarier genomförs av studenterna. Sökstrategin redovisas med hjälp av skärmdump.
Arbete i grupp med patientfall med efterföljande seminarium ger studenterna möjlighet att tillämpa och integrera farmakologiska principer och ge förslag på åtgärder samt bedöma åtgärdsförslag.

Examination

Moment 1: Samtliga mål examineras med en skriftlig grupptentamen. Vid underkännande av skriftlig gruppexamination krävs skriftlig individuell examination.

Moment 2:
- Läkemedelsförskrivning examineras med en individuell skriftlig tentamen.
- Övriga mål examineras i form av examinationsseminarium. Vid frånvaro från seminarier skall skriftlig ersättningsuppgift inlämnas för godkännande enligt kursledarens anvisningar.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt av Styrelsen för utbildning fastställda riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Simonsen, Terje; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi 2 Utg 4
Borg, Yvonne Receptföreskrifter : tolkningar och kommentarer
Böttiger, Ylva; Eliasson, Erik; Lindh, Jonatan Att lyckas med läkemedel
Rorsman, Hans; Björnberg, Alf; Vahlquist, Anders Dermatologi, venereologi
Internmedicin Dahlström, Ulf; Kechagias, Stergios; Stenke, Leif
Läkemedelsboken [Elektronisk resurs].
FASS