Kursplan för

Klinisk rotation - Gynekologi och obstetrik, 12 hp

Clinical rotation - Gynaecology and obstetrics, 12 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT11 , HT11 , HT19
Kurskod
2EE015
Kursens benämning
Klinisk rotation - Gynekologi och obstetrik
Hp
12 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Helt otillräcklig (F), otillräcklig (Fx), tillräckligt (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) eller utmärkt (A)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2010-11-16
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2019-02-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Minst 3 års studier i medicin.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom obstetrik och gynekologi.
 
Lärandemål
Studenten ska kunna:

  • ta anamnes av icke gravida- och gravida kvinnor
  • utföra obstetriska och gynekologiska undersökningar
  • handlägga vanliga sjukdomstillstånd hos icke gravida och gravida kvinnor
  • identifiera allvarliga sjukdomar hos icke gravida och gravida kvinnor
  • uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande

Innehåll

Kursens ämnesmässiga kärna utgörs av specialiteten gynekologi och obstetrik. Fokus ligger på den kliniska tjänstgöringen, med patientbaserad handledning och med individuell återkoppling så att färdigheter vidareutvecklas.  Studenten får ett eget schema för deltagande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och kommer också att få möjlighet att närvara vid gynekologiska och obstetriska operationer.

Arbetsformer

Huvudsakligen VFU med personlig handledning. Beroende på studentens erfarenhet och kunskap så kan studenten få möjlighet att ta olika grad av aktiv del i arbetet. Studenten måste föra en loggbok med reflektion samt att söka och värdera relevanta vetenskapliga artiklar som led i evidensbaserad medicin. Projektarbete.

Undervisning sker på engelska. Schemat omfattar 40 timmars tjänstgöring per vecka, inom vilken tid avsätts för litteraturstudier. Undervisning på kväll/nattetid förekommer.

Examination

Obligatorier: VFU. Formativ bedömning av loggboken av handledaren varje vecka.
Examination: Skriftlig examination i form av fallrapport eller litteratursökning skall redovisas innan kursen avslutas. 
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Vad gäller verksamhetsförlagda moment har studenten rätt att genomgå dessa två (2) gånger.
 
Avbrytande av VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.
 
I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering genomförs enligt riktlinjer som är fastställda av kommittén för grundnivå och avancerad nivå och läkarprogrammet vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

obligatorisk

Beckmann, Charles R. B. Obstetrics and gynecology.

övrig litteratur

Hagberg, Henrik Obstetrik Marsal, Karel; Westgren, Magnus
Gynekologi Janson, Per Olof; Landgren, Britt-Marie
Impey, Lawrence; Child, Tim Obstetrics and gynaecology Obstetrics & gynaecology