Kursplan för

Klinisk rotation - medicin 1, 6 hp

Clinical rotation - internal medicine 1, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT08 , HT09 , VT19
Kurskod
2EE054
Kursens benämning
Klinisk rotation - medicin 1
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Helt otillräcklig (F), otillräcklig (Fx), tillräckligt (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) eller utmärkt (A)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2008-06-13
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2018-04-04
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Minst 3 års studier i medicin

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande, på grund av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Syfte 
Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom klinisk medicin.
 
Lärandemål
Studenten ska kunna
- ta anamnes och utföra status på patienter med medicinska sjukdomar
- känna till hur man handlägger vanliga tillstånd inom internmedicinen
- beskriva de diagnostiska och terapeutiska metoderna inom området
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande

Innehåll

Fokus ligger på den kliniska tjänstgöringen, med patientbaserad handledning och med individuell återkoppling så att färdigheter vidareutvecklas.  Studenten får ett eget schema för deltagande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Karolinska Universitetssjukhuset. Möjlighet ges att närvara vid  öppenvårdsmottagningar, slutenvårdsavdelningar och akutmottagning.

Arbetsformer

Huvudsakligen VFU (verksamhetsförlagd utbildning) med personlig handledning. Beroende på studentens erfarenhet och kunskap så kan studenten få möjlighet att ta aktiv del i arbetet i olika grad. Studenten måste föra en loggbok med reflektion samt läsa kurslitteraturen och relevanta vetenskapliga artiklar. Undervisning sker på engelska. Schemat omfattar 40 timmars tjänstgöring per vecka inom vilken tid avsätts för litteraturstudier. Undervisning på kväll/nattetid kan förekomma.

Examination

Obligatorier: VFU med fortlöpande bedömning av färdigheter och kunskaper.
 
Examination: Skriftlig examination i form av bedömning av loggbok.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Avbrytande av VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Litteratur och övriga läromedel