Kursplan för

Klinisk rotation - Pediatrik 1, 6 hp

Clinical rotation - Paediatrics 1, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2008.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT08 , HT09 , HT19
Kurskod
2EE062
Kursens benämning
Klinisk rotation - Pediatrik 1
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Helt otillräcklig (F), otillräcklig (Fx), tillräckligt (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) eller utmärkt (A)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2008-12-08
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2008

Särskild behörighet

- Mycket goda kunskaper i engelska motsvarande 550 TOEFL poäng eller mycket goda kunskaper i svenska motsvarande godkänt TISUS-test. - Tre års studier vid ett studieprogram i medicin - Förmåga att ta anamnes och utföra fysikaliskt status på en patient - Basala datorkunskaper

Mål

Vid kursens slut ska studenten kunna: • Känna igen, beskriva, förklara och bedöma vanliga symtom och undersökningsfynd vid vanliga och viktiga sjukdomar och hälsoproblem inom verksamhetsområdet. • Veta vilka diagnostiska metoder som är tillgängliga inom området. • Diagnostisera och upprätta en behandlingsplan för vanliga hälsoproblem inom området • Känna till den multidisciplinära och multiprofessionella vårdkedjan för vanliga hälsoproblem inom området. • Reflektera över aspekter av professionell utveckling under kursen.

Innehåll

Den kliniska rotationen omfattar 40 timmars tjänstgöring per vecka inom pediatrik inom och utanför universitetssjukhuset. Ett individuellt schema upprättas för varje student.

Arbetsformer

Studenten får stöd i sina teoretiska studier genom diskussioner med lärare om patientfall etc. Lärarna kommer att hänvisa studenterna till lamplight material för studierna, och finnas tillgängliga för frågor och diskussion, men kursen innehåller inga föreläsningar eller lektioner.

Examination

Examination: Handledaren kommer att ha ett eller två seminarier utifrån strukturerade fallbeskrivningar med studenten, för att bedöma studentens baskunskaper och problemlösningsförmåga. Handledaren får rapporter från doktorer angående studentens aktiviteter och kliniska färdigheter. Obligatorisk närvaro: Närvaro är obligatorisk vid alla klinisk aktiviteter. Studenten förväntas leva upp till de normer som gäller i arbetslivet, såsom att ringa och berätta om man är sjuk, att stanna till dagens arbetsuppgifter är slutförda, förklara varför om man måste avvika tidigare etc. Handledaren avgör hur frånvaro kompenseras.

Litteratur och övriga läromedel

Literature as recommended by the supervisor.