Kursplan för

Klinisk rotation, Ortopedisk kirurgi, 6 hp

Clinical rotation, Orthopedic Surgery, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT09 , HT09 , VT19
Kurskod
2EE082
Kursens benämning
Klinisk rotation, Ortopedisk kirurgi
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Helt otillräcklig (F), otillräcklig (Fx), tillräckligt (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) eller utmärkt (A)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2009-03-17
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2018-04-04
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Minst 3 års studier i medicin.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande, till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom ortopedi.
 
Lärandemål

  • Känna igen, beskriva, förklara och bedöma vanliga symtom och undersökningsfynd vid vanliga och viktiga sjukdomar och trauma inom ortopedi.
  • Ta anamnes och utföra status, diagnostisera och upprätta en behandlingsplan för vanliga ortopediska hälsoproblem
  • Veta vilka bilddiagnostiska metoder som är tillgängliga och känna till den multidisciplinära och multiprofessionella vårdkedjan för vanliga ortopediska hälsoproblem.
  • Uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande.

Innehåll

Fokus ligger på den kliniska tjänstgöringen, med patientbaserad handledning och med individuell återkoppling så att färdigheter vidareutvecklas.  Studenten får ett eget schema för deltagande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med placeringar inom ortopediska vårdavdelningar och mottagningar, operationsavdelningen, intensivvårdsavdelningen samt akutmottagningen. Schemat omfattar 40 timmars tjänstgöring per vecka, inom vilken tid avsätts för litteraturstudier.

Arbetsformer

Huvudsakligen VFU med personlig handledning. Studenten förbereder sig inför patientmöten genom litteraturstudier och måste föra en loggbok med reflektion över sina aktiviteter. Studenten ska under rotationen studera den rekommenderade kurslitteraturen

Undervisning sker på engelska. Undervisning på kväll/nattetid kan förekomma.

Examination

Obligatorier: VFU med fortlöpande bedömning av färdigheter och kunskaper som vidarerapporteras till huvudhandledaren då studenten handleds av andra.

Examination: Muntliga redovisningar av patientfall.
Godkänd loggbok.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Avbrytande av VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Litteratur och övriga läromedel

Literature as recommended by the supervisor