Kursplan för

Omvårdnad inom intensivvård 1, 15 hp

Nursing in Intensive Care 1, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , VT13 , HT14 , HT15 , VT20 , HT20 , HT21
Kurskod
2IN009
Kursens benämning
Omvårdnad inom intensivvård 1
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-05-29
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska

Mål

Kursens mål är att utifrån omvårdnadens centrala begrepp: människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö, kunna bedriva en personcentrerad omvårdnad inom intensivvård och värna om patienters och närståendes autonomi, trygghet och integritet. Utöver det så är kursens mål att fördjupa kunskaper och färdigheter inom omvårdnad och medicinsk behandling till patienter som vårdas inom intensivvård.

Lärandemål

Moment 1 Omvårdnad inom intensivvård
Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
•Beskriva omvårdnadsbehov hos en patient med svikt i vitala funktioner samt förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov, omvårdnadshandlingar, medicinsk vård och behandling.
•Utifrån aktuell forskning analysera och argumentera kring vanligt förekommande omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar inom intensivvård och postoperativ vård.
•Redogöra för funktion och säker tillämpning av medicintekniska produkter [MTP] inom området.
•Förklara betydelsen av intensivvårdsmiljöns yttre och inre faktorers påverkan på patients/närståendes välbefinnande utifrån de centrala begreppen: människa, hälsa, omvårdnadshandling/relation och miljö.

Moment 2 Verksamhetsförlagd utbildning

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna
•Under handledning bedöma en intensivvårds-/postoperativ patients vitala funktioner, omvårdnadsbehov samt genomföra och utvärdera omvårdnadshandlingar.
•Samarbeta och kommunicera med medarbetarna i teamet med ett professionellt förhållningssätt för att stärka säkerheten för patienten i vården.
•Tillämpa en personcentrerad omvårdnad och värna om patienters och närståendes autonomi, trygghet och integritet utifrån ett etiskt och sociokulturellt perspektiv.
Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
• Räkna, bereda och administrera läkemedel korrekt och i relation till gällande lagar och författningar.
• Kritiskt reflektera och tillämpa hygieniska och aseptiska principer för säker vård i omvårdnadsarbetet på en intensivvårdsavdelning/postoperativ avdelning.

Innehåll

Kursen innehåller två moment.

Omvårdnad inom intensivvård, 9 hp Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
•Beskriva omvårdnadsbehov hos en patient med svikt i vitala funktioner samt förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov, omvårdnadshandlingar, medicinsk vård och behandling.
•Utifrån aktuell forskning analysera och argumentera kring vanligt förekommande omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar inom intensivvård och postoperativ vård.
•Redogöra för funktion och säker tillämpning av medicintekniska produkter [MTP] inom området.
•Förklara betydelsen av intensivvårdsmiljöns yttre och inre faktorers påverkan på patients/närståendes välbefinnande utifrån de centrala begreppen: människa, hälsa, omvårdnadshandling/relation och miljö.Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 6 hp Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna
•Under handledning bedöma en intensivvårds-/postoperativ patients vitala funktioner, omvårdnadsbehov samt genomföra och utvärdera omvårdnadshandlingar.
•Samarbeta och kommunicera med medarbetarna i teamet med ett professionellt förhållningssätt för att stärka säkerheten för patienten i vården.
•Tillämpa en personcentrerad omvårdnad och värna om patienters och närståendes autonomi, trygghet och integritet utifrån ett etiskt och sociokulturellt perspektiv.
Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
• Räkna, bereda och administrera läkemedel korrekt och i relation till gällande lagar och författningar.
• Kritiskt reflektera och tillämpa hygieniska och aseptiska principer för säker vård i omvårdnadsarbetet på en intensivvårdsavdelning/postoperativ avdelning.

Arbetsformer

Arbetsformerna utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt med ett problemorienterat eller undersökande förhållningssätt som syftar till att träna ett vetenskapligt arbetssätt som underlag för evidensbaserad omvårdnad genom aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och reflektion. I denna kurs förekommer föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella studieuppgifter, litteraturstudier, färdighetsträning, simulering och verksamhetsförlagd utbildning. Deltagande i seminarier, grupparbeten, individuella studieuppgifter, färdighetsträning, simulering och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt. Då kursen är nätbaserad kan seminarier och grupparbeten även genomföras virtuellt i realtid eller asynkront (diskussionen pågår över en längre tid). Vid frånvaro från obligatoriska delar sker kompensation i samråd med kursansvarig lärare.

Utbildningen är nätbaserad och genomförs på heltid motsvarande 40 timmar per vecka. I varje delkurs om 7,5 hp ingår cirka 3-4 obligatoriska träffar på KI Campus Huddinge. I största möjliga mån förläggs dessa dagar sammanhängande. Övrig tid bedrivs studierna via en digital lärplattform med inlämningsuppgifter, examinationer, virtuella diskussioner etc. Det krävs därför att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling.

Den verksamhetsförlagda utbildningen på 4 veckor är förlagd till en intensivvårdsavdelning inom Stockholms läns landsting. Den kan efter överenskommelse mellan inblandade parter genomföras utanför Stockholms län. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav ca 32 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet. Dag-, kvälls- och nattpass förekommer. Student har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen

Examination

Moment 1 examineras individuellt genom muntlig och skriftlig tentamina utifrån patientfall. För muntlig tentamen gäller att vid anmälan till examination, ges tillgång till det patientfall från vilken examinationen utgår. Anmälan räknas som påbörjad examination vilket innebär att även om studenten inte genomför den muntliga examinationen räknas det som ett avverkat examinationstillfälle.

Moment 2
Halvtids- och slutbedömning genomförs. Läkemedelsberäkning examineras genom en skriftlig examination som kräver 100% rätt för godkänt betyg.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i moment 1 och 2 samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan studenten deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar registreras inte studentens resultat för kursen/moment i Ladok. Betyg sätts av examinator.

Tidpunkter för provtillfällen anges vid kursstart.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid, hänvisas då till det omtentamenstillfälle som enligt KI:s riktlinjer ska ges två–sex veckor efter att examinationsresultatet på den första examinationen meddelats.

Begränsning av antal provtillfällen:
För samtliga examinationer gäller att student har rätt att deltaga vid sammanlagt sex provtillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda provtillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång i mån av plats. Underkänd verksamhetsförlagd utbildning får genomgås ytterligare en gång.

Övriga föreskrifter

Handledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning (BeVut). Vid risk för underkännande ska, senast vid halvtidsbedömningen, ansvarig universitetslärare tillsammans med handledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt och student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen.

Kursutvärdering sker enligt Utbildningsstyrelsens fastställda riktlinjer

Litteratur och övriga läromedel

Critical care nursing : a holistic approach Morton, Patricia Gonce; Fontaine, Dorrie
Clinical wisdom and interventions in acute and critical care : a thinking-in-action approach Benner, Patricia E.; Hooper-Kyriakidis, Patricia Lee.; Stannard, Daphne.; Benner, Patricia E.
Intensivvård Larsson, Anders; Rubertsson, Sten; Wilhelmsson, Jan
Jacobson, Bertil; Öberg, P. Åke Teknik i praktisk sjukvård
Anestesiologisk omvårdnad Hovind, Inger Liv; Bolinder-Palmér, Inger
Att förebygga vårdrelaterade infektioner : ett kunskapsunderlag
Vårdhandboken
Smaken av vatten : en antologi om god vård, bemötande och etik Hanson Green, Ulla; Thorsson, Anne-Maj