Kursplan för

Omvårdnad inom intensivvård 1, 15 hp

Nursing in Intensive Care 1, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , VT13 , HT14 , HT15 , VT20 , HT20 , HT21
Kurskod
2IN009
Kursens benämning
Omvårdnad inom intensivvård 1
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-05-29
Reviderad av
Programnämnd 9
Senast reviderad
2014-11-12
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 (med lägst betyget Godkänd/E).

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

 

Mål

Kursens mål är att utifrån omvårdnadens centrala begrepp: människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö, kunna bedriva en personcentrerad omvårdnad inom intensivvård.

Moment 1 Omvårdnad inom intensivvård 9.0 hp

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 •  förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov ,omvårdnadshandlingar och medicinsk vård hos en patient med svikt i vitala funktioner .
 • analysera och argumentera kring vanligt förekommande omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar inom intensivvård och postoperativ vård.
 • resonera för funktion och säker tillämpning av medicintekniska produkter [MTP] i relation till patienten inom högteknologisk miljö,
 • relatera intensivvårdsmiljöns yttre och inre faktorers påverkan på patients/närståendes välbefinnande utifrån de centrala begreppen: människa, hälsa, omvårdnadshandling/relation och miljö.

 
Moment 2 Verksamhetsförlagd utbildning 6.0 hp

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 •  bedöma intensivvårds-/postoperativ patients vitala funktioner, omvårdnadsbehov samt genomföra och utvärdera omvårdnadshandlingar,
 •  samarbeta och kommunicera med medarbetarna i teamet med ett professionellt förhållningssätt för att stärka säkerheten för patienten i vården,

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • tillämpa hygieniska och aseptiska principer för säker vård i omvårdnadsarbetet på en intensivvårdsavdelning/postoperativ avdelning.
 • räkna, bereda och administrera intensivvårdsrelaterade läkemedel
 • korrekt och i relation till gällande lagar och författningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • beskiva  personcentrerad omvårdnad och värna om patienters och närståendes autonomi, trygghet och integritet utifrån ett etiskt och sociokulturellt perspektiv.

Innehåll

Kursen består av två moment:

Omvårdnad inom intensivvård, 9 hp
 • strukturerad patientbedömning,
 • skapande av fri luftväg, ventilator och materialkunskap,
 • medicinsk teknik och patientsäkerhet
 • personcentrerad omvårdnad utifrån etiska och sociokulturella behov: integritet, autonomi, och trygghet,
 • omvårdnad i intensivvårdens kontext
 • lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter
 • vätskebalans och nutrition i relation till intensivvård
 • omvårdnad och behandling av patient med svikt i vitala funktioner
Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp
 • övervakning samt omvårdnad av patient med svikt i vitala funktioner,
 • läkemedelshantering,
 • hygien och aseptisk teknik inom intensivvård,
 • kommunikation och samspel med patient, närstående och övriga medarbetare.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella studieuppgifter, litteraturstudier, färdighetsträning, simulering och verksamhetsförlagd utbildning.

Deltagande i seminarier, grupparbeten, individuella studieuppgifter, färdighetsträning, simulering och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt. Då kursen är nätbaserad kan seminarier och grupparbeten även genomföras virtuellt i realtid eller asynkront (diskussionen pågår över en längre tid). Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Den verksamhetsförlagda utbildningen på 4 veckor är förlagd till en intensivvårdsavdelning inom Stockholms läns landsting. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav ca 32 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet. Dag-, kvälls- och nattpass förekommer. Student har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen

Examination

Moment 1 examineras individuellt genom muntlig och skriftlig tentamina utifrån patientfall samt vid ett examinationsseminarium. För muntlig tentamen gäller att vid anmälan till examination ges tillgång till det patientfall från vilken examinationen utgår.

Moment 2
Bedömning av verksamhetsförlagd utbildning genomförs. Läkemedelsberäkning examineras genom en skriftlig examination som kräver 100% rätt för godkänt betyg.  

Handledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning (BeVut). Betyg sätts av examinator. Vid risk för underkännande ska, ansvarig universitetslärare tillsammans med handledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt och student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VFU eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU- tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i moment 1 och 2 samt aktivt deltagande i obligatoriska delar.
 

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt av Styrelsen för utbildning fastställda riktlinjer

Litteratur och övriga läromedel

Clinical wisdom and interventions in acute and critical care : a thinking-in-action approach Benner, Patricia E.; Hooper-Kyriakidis, Patricia Lee.; Stannard, Daphne.; Benner, Patricia E.
Gulbrandsen, Tove; Stubberud, Dag-Gunnar Intensivvård : Avancerad omvårdnad och behandling
Smaken av vatten : en antologi om god vård, bemötande och etik Hanson Green, Ulla; Thorsson, Anne-Maj
Anestesiologisk omvårdnad Hovind, Inger Liv
Jacobson, Bertil; Öberg, P. Åke Teknik i praktisk sjukvård
Intensivvård Larsson, Anders; Rubertsson, Sten
Jacobsons Medicin och teknik Lindén, Maria; Öberg, P. Åke; Jacobson, Bertil
Critical care nursing : a holistic approach / [edited by] Patricia Gonce Morton, Dorrie K. Fontaine Morton, Patricia Gonce; Fontaine, Dorrie
Att förebygga vårdrelaterade infektioner : ett kunskapsunderlag
Vårdhandboken