Kursplan för

Omvårdnad inom intensivvård 2, 7,5 hp

Nursing in Intensive Care 2, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , HT14 , HT15 , VT20 , HT21
Kurskod
2IN010
Kursens benämning
Omvårdnad inom intensivvård 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-12-21
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-03-29
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Antagen till Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård.

Godkänt resultat på kursen Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7.5 hp,  godkänt resultat på moment 2 Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp i kursen Omvårdnad inom intensivvård 1.

Student som underkänts på verksamhetsförlagt utbildning (VFU/motsvarande) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patientens förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens mål är att utifrån omvårdnadens centrala begrepp: människa, relation, hälsa och miljö, kunna bedriva vård inom intensivvård samt att integrera kunskaper inom omvårdnad och medicinsk behandling för att kunna observera, bedöma och analysera patientens fysiska och psykiska tillstånd. Studenten ska initiera evidensbaserade, såväl medicinska åtgärder som omvårdnadsåtgärder samt utvärdera dessa. Utöver det så är kursens mål att fördjupa kunskaper och färdigheter inom omvårdnad och medicinsk behandling till patienter som vårdas inom intensivvård samt att vidareutveckla sina färdigheter i kommunikation och samarbete med vårdteam, patient och närstående.

Lärandemål:

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • analysera och argumentera kring vanligt förekommande vård- och omvårdnadsbehov samt initiera och motivera omvårdnadshandlingar inom intensivvården och postoperativ vård
 • korrekt räkna, bereda, administrera, övervaka och utvärdera effekter av intensivvårdsrelaterade läkemedel i relation till gällande lagar och författningar
 • samarbeta, informera och kommunicera med patient och närstående vid komplexa vårdsituationer

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • resonera utifrån samhälleliga aspekter genom att utföra omvårdnad i enlighet med relevanta lagar och författningar, beaktande sjukvårdsteknik, medicinsk teknik, hygien och läkemedel
 • bedöma vitala funktioner och psykiska tillstånd, bedöma och värdera omvårdnadsbehov samt genomföra omvårdnadshandlingar hos en intensivvårdspatient med svikt i vitala funktioner och förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar
 • argumentera för evidensbaserade omvårdnadshandlingar till patienten inom intensivvård samt utvärdera dessa med hjälp av bedömningsskalor
 • utföra avancerade sjukvårdstekniska moment samt kunna tillämpa Medicintekniska produkter [MTP] med säkerhet och respekt för patient och personal
 • tillämpa hygieniska och aseptiska principer utifrån gällande riktlinjer samt assistera vid vanliga förekommande mindre kirurgiska ingrepp inom intensivvård
 • stärka säkerheten för patienten i vården genom att samarbeta och kommunicera med medarbetarna i teamet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • tillämpa omvårdnad för att värna om patienters och närståendes autonomi, trygghet och integritet utifrån ett vårdetiskt och sociokulturellt perspektiv
 • värdera intensivvårdssjuksköterskans roll vid stora olyckor och katastrofer

Innehåll

 • verksamhetsförlagd utbildning inom intensivvård
 • övervakning samt bedömning av omvårdnadsbehov hos intensivvårdspatient med svikt av vitala funktioner i ett eller flera organ
 • omvårdnad utifrån vårdetiska och sociokulturella behov: integritet, autonomi, och trygghet
 • hygien och aseptisk teknik inom intensivvård och postoperativ vård
 • läkemedelshantering
 • kommunikation och samspel med patient, närstående och medarbetare
 • medicinsk teknik och patientsäkerhet
 • generell och regional anestesi samt perioperativ omvårdnad
 • lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter i relation till omvårdnad och behandling
 • katastrofplan
 • smärtbedömning och principer vid behandling av smärta

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, studieuppgifter, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning. Deltagande i studieuppgifter, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.
Då kursen är nätbaserad kan seminarier och grupparbeten även genomföras virtuellt i realtid eller asynkront (diskussionen pågår över en längre tid).

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Den verksamhetsförlagda utbildningen på 5 veckor är förlagd till en intensivvårdsavdelning inom Region Stockholm. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav ca 32 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet. Dag-, kvälls-, natt- och helgpass förekommer. Student har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Examination

Kursen examineras dels individuellt skriftligt och dels genomförs bedömning under verksamhetsförlagd utbildning. För godkänd kurs krävs att samtliga lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat på verksamhetsförlagd utbildning, individuell tentamina samt aktivt deltagande i obligatoriska delar.

Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning. Vid risk för underkännande ska  ansvarig universitetslärare tillsammans med yrkeshandledare och student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfället ska ingen handlingsplan upprättas. En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. 

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment mm. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det tillhandahållas minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå - och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.
Undervisning sker på svenska, dock kan undervisning på engelska förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Critical care nursing : a holistic approach Morton, Patricia Gonce; Fontaine, Dorrie K.
Clinical wisdom and interventions in acute and critical care : a thinking-in-action approach Benner, Patricia E.; Hooper-Kyriakidis, Patricia Lee.; Stannard, Daphne.; Benner, Patricia E.
Intensivvård Larsson, Anders; Rubertsson, Sten
Patientsäkerhet : teori och praktik Ödegård, Synnöve
Gulbrandsen, Tove; Stubberud, Dag-Gunnar Intensivvård : Avancerad omvårdnad och behandling
Anestesiologisk omvårdnad Hovind, Inger Liv
Kock-Redfors, Maria Plötslig oväntad död : att ta hand om anhöriga i akut kris Kinberg-Isaksson, Lisbeth
Vårdhandboken
Jacobson, Bertil Jacobsons teknik i praktisk sjukvård Lindén, Maria; Öberg, P. Åke
Smaken av vatten : en antologi om god vård, bemötande och etik Hanson Green, Ulla; Thorsson, Anne-Maj
Klinisk vårdvetenskap : vårdande på teoretisk grund Rehnsfeldt, Arne; Arman, Maria
Team i vård, behandling och omsorg : erfarenheter och reflektioner Berlin, Johan; Sandberg, Håkan
Läkande samtal Dahlberg, Karin