Kursplan för

Klinisk medicin 1: Invärtesmedicinsk inriktning, 30 hp

Clinical medicine 1: Internal medicine, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT23 , HT23 , VT24 , HT24
Kurskod
2LA007
Kursens benämning
Klinisk medicin 1: Invärtesmedicinsk inriktning
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2023-01-23
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Godkänt betyg på:

 • kurserna Basvetenskap 1-4.
 • momenten "Fysiologi, patologi, immunologi och farmakologi", "Basvetenskapligt projektarbete", "Klinisk konsultation och undersökning" och "Professionellt förhållningssätt, ansvar och lärande" i kursen Basvetenskap 5.
 • momentet "Professionellt förhållningssätt, ansvar och lärande" i kursen Basvetenskap 6.
 • momentet "Klinisk konsultation och undersökning" i kursen Medicinsk diagnostik med basvetenskaplig integrering.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursen omfattar grundläggande kunskaper i undersökning, prioritering, kliniskt resonemang samt basal handläggning av vanliga, allvarliga och akuta tillstånd inom invärtesmedicinska och näraliggande områden: akutsjukvård, endokrinologi, gastroenterologi, geriatrik, hematologi, kardiologi, lungmedicin, njurmedicin, reumatologi samt klinisk farmakologi och bild- och funktionsdiagnostik.

Allmänmedicinska perspektiv på invärtesmedicinska och näraliggande tillstånd ingår. Under hela kursen tränas studenterna i att tillämpa basvetenskapliga och patofysiologiska förklaringsmodeller, samt att anlägga vetenskapliga, globala, hälsofrämjande och lika villkorsperspektiv på kursens innehåll. Kunskaper, färdigheter och praktiskt utövande av läkarrollen i vårdteamet utgår från evidensbaserad och personcentrerad vård och tränas under klinisk handledning med återkoppling. Färdighetsträningen sker med progression enligt modellen för nationellt överenskomna Entrustable professional activities (EPA).

Lärandemål

Kursens lärandemål relaterar till de nationella målen för läkarexamen i examensordningen inom högskole­förordningen (SFS 1993:100). Lärandemål för kunskap och förståelse är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S2-S5) och lärandemål för färdighet och förmåga är indelade enligt Millers pyramid (M3-M4).

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för etiologi, patofysiologi, epidemiologi, symptom, diagnostik och behandling vid vanliga, akuta och allvarliga sjukdomstillstånd (S4)
 • värdera betydelsen av symptom och fynd vid vanliga, akuta och allvarliga sjukdomstillstånd (S4)
 • utifrån ett vetenskapligt underlag tolka och värdera sjukdomsorsaker relaterade till arv, miljö och livsstil på befolkningsnivå (S4)
 • tolka och värdera hälsofrämjande och preventiva insatser i relation till jämlik vård och hälsa nationellt och globalt (S4)
 • beskriva olika professioners kompetenser och roller i ett vårdteam samt redogöra för viktiga aspekter att beakta i vård och omsorg S3), samt resonera om betydelsen av interprofessionell samverkan i detta sammanhang (S4)
 • redogöra för principer för omhändertagande av patienter med folksjukdomar i primär respektive specialiserad vård (S4)
 • redogöra för hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag och förklara centrala begrepp inom socialförsäkringen (S3)
 • redogöra för principer och rutiner för överföring mellan vårdnivåer avseende remisser, vårdplanering och rehabilitering (S3)
 • beskriva hur kön- och genus, ålder, psykosociala faktorer, funktionsvariation, HBTQ, hudfärg, geografisk och kulturell bakgrund kan påverka individens hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor (S4)
 • redogöra för grundläggande pedagogiska principer för klinisk handledning och återkoppling på prestation (S3)

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • inhämta spontananamnes och riktad anamnes, adekvat tolka patients beskrivning av sjukhistoria och symtom och genomföra relevant statusundersökning (M3)
 • resonera differentialdiagnostiskt och utifrån symtom och fynd kunna motivera arbetsdiagnos bland relevanta differentialdiagnoser baserat på basvetenskapliga och patofysiologiska förklaringsmodeller (M3)
 • upprätta en initial utredningsplan, rekommendera och motivera val av diagnostiska metoder och undersökningar (M3)
 • föreslå tolkning av resultat och kunna resonera kring utredningsresultatens tillförlitlighet i relation till metodens möjligheter och begränsningar (M3)
 • formulera åtgärdsplan, föreslå och motivera uppföljning samt val av terapeutiska metoder inklusive farmakologisk och icke-farmakologisk behandling samt värdera säkerhetsaspekter, risker för läkemedelsinteraktioner och patientens följsamhet till behandling (M3)
 • genomföra vanliga medicinska procedurer inom kursens områden och tolka resultat (M3)
 • identifiera och prioritera patienter med sviktande vitala funktioner i behov av akut vård och genomföra ett primärt omhändertagande (M3)
 • ordinera och förskriva läkemedel i simulerad miljö (M3)
 • identifiera patients behov av och, initiera eller hänvisa vidare för primärpreventiva åtgärder (M3)
 • använda digitala verktyg med beaktande av gällande lagstiftning för att använda evidensbaserat kunskapsstöd och inhämta patientrelaterade uppgifter (M3)
 • ta en aktiv roll i interprofessionella team kring patienter (M4)
 • kommunicera medicinsk information strukturerat i tal och skrift och anpassa sin kommunikation till patient och anhörigs behov och förutsättningar (M3)
 • tillämpa grundläggande principer för patientsäkert arbete inklusive patientsäker kommunikation, och identifiera tillbud, risk eller negativ händelse samt i simulerad miljö skriva en avvikelserapport (M3)
 • tillämpa hälsoekonomiska begrepp och aspekter och relatera dessa till nyttoeffekter av behandling i relation till kostnad (M3)
 • bemöta patienter, anhöriga, andra studenter, lärare och personal på ett respektfullt och professionellt sätt (M4)
 • samarbeta i grupp och bidra till andra studenters lärande genom att vara väl förberedd, delta aktivt i diskussioner relaterade till kursens innehåll, och använda kollegial återkoppling som verktyg för kompetensutveckling (M4).

Förhållningssätt och värderingsförmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • reflektera över betydelsen av egna värderingar, empati och ett professionellt förhållningssätt i interaktion med patienter, närstående och medarbetare särskilt i samband med utredning och behandling
 • värdera sitt kunskapsbehov i relation till kursens lärandemål och den framtida yrkesrollen och kunna formulera mål för sin fortsatta kompetensutveckling
 • agera och uppträda omdömesgillt och professionellt i kliniska och andra lärandesituationer.

Innehåll

Kursen har fokus på att utveckla kliniska kunskaper och färdigheter inom invärtesmedicinska och näraliggande områden och att kunna agera som läkare i patientmöten och vårdteam. Alla områden belyses ur ett allmänmedicinskt perspektiv och teoretiska och kliniska kunskaper integreras med förmåga att tillämpa relevanta basvetenskapliga, etiologiska och patofysiologiska resonemang och förklaringar. I träning av de diagnostiska och terapeutiska resonemangen kring föreslagna insatser ingår beaktande av eventuell ärftlig orsak, prioritering och värdering av risk-nytta samt indikationer och tolkning av laborativa, funktionsbedömningar och bilddiagnostiska undersökningar relaterade till symtom och fynd.

Under kursen tränas vetenskaplig kompetens och principer för analys av evidensgrad vid val av klinisk handläggning.

Kursen innefattar VIL och VFU av varierande omfattning och innehåll. De tre VFU-momenten innefattar en långplacering på tre veckor, samt korta placeringar inom det invärtesmedicinska området och näraliggande områden, varav en vecka akut sjukvård, en vecka kardiologi samt en vecka i primärvård. VFU-perioderna inkluderar återkommande fallbaserade muntliga presentationer i grupp. Principer för klinisk handledning, samt bedömning av prestation och återkoppling ingår.

Kursen är indelad i nio moment:

Akuta invärtesmedicinska tillstånd, primär handläggning, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar primärt omhändertagande, initial utredning och diagnostik av akuta tillstånd inom invärtesmedicin och reumatologi. Undervisningen innefattar både teori och praktiska övningar inklusive simulering. Studenten tränar kommunikativa färdigheter i akuta situationer, kliniskt resonemang och handläggning av akuta, vanliga och allvarliga tillstånd inom kursens områden. Skillnader och likheter i tillgång till olika sjukvårdsresurser lokalt och globalt diskuteras. Fokus ligger på differentialdiagnostiskt tänkande och besluts­fattande.

Kardiologi, endokrinologi och lungmedicin, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Under momentet tränar studenten att tillämpa basal utredning, handläggning och behandling av symtom och fynd vid vanliga, akuta och allvarliga sjukdomstillstånd, beaktande av differentialdiagnostik och preventiva insatser inom områdena kardiologi, endokrinologi och lungsjukdomar inklusive allergologi.

Gastroenterologi, njurmedicin, hematologi och reumatologi, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Under momentet tränar studenten att tillämpa basal utredning, handläggning och behandling av symtom och fynd vid vanliga, akuta och allvarliga sjukdomstillstånd, beaktande av differentialdiagnostik och preventiva insatser inom områdena gastroenterologi, inklusive hepatologi, njurmedicin, hematologi och reumatologi, inklusive inflammatoriska systemsjukdomar.

Allmänmedicin, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Kunskaper och färdigheter relevanta för läkararbete i primär och nära vård fördjupas och integreras i primärvård med tonvikt på konsultationsträning och differentialdiagnostiskt tänkande. I momentet diskuteras dokumentation, lagar och regler inklusive intygs- och receptskrivning i förhållande till internmedicinska tillstånd. Allmän orientering av folkhälsan i ett primärvårdsområde, vårdcentralsorganisation samt interprofessionellt och uppsökande personcentrerat arbete i primärvård ingår. Kunskaper och färdigheter inom interprofessionellt samarbete och kommunikation, inklusive yrkeskompetenser och roller i patientarbetet på vårdcentral och vid vård i hemmet ingår.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Placering under handledning på vårdenhet inom sluten vård, på en öppenvårds-/dagvårdsenhet i ordinarie öppen specialistvård eller i studentanpassad verksamhet inom det kliniska invärtesmedicinska området eller inom angränsande specialiteter. Studenterna tränar på att utöva sin läkarroll i patientomhändertagande och kliniskt diagnostiska undersökningar av vanliga, allvarliga och akuta tillstånd inom det område som enheten har fokus på. Tonvikt läggs på anamnestagande, status, differentialdiagnostik, beslutsfattande och prioritering av arbetsuppgifter. Studenten tränar på aktiviteter nödvändiga för professionellt utövande av läkarrollen i vårdteamet, såsom rondarbete, dokumentation och kommunikation.

Examination (betygsättning) av professionellt förhållningssätt i VFU sker i detta moment*, genom löpande bedömning, baserad på programmets kriterier.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 2, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Placering under handledning på vårdenhet inom sluten vård, på en öppenvårds-/dagvårdsenhet i ordinarie öppen specialistvård eller i studentanpassad verksamhet inom det kliniska invärtesmedicinska området eller inom angränsande specialiteter. Studenterna tränar på att utöva sin läkarroll i patientomhändertagande och kliniskt diagnostiska undersökningar av vanliga, allvarliga och akuta tillstånd inom det område som enheten har fokus på. Tonvikt läggs på anamnestagande, status, differentialdiagnostik, beslutsfattande och prioritering av arbetsuppgifter. Studenten tränar på aktiviteter nödvändiga för professionellt utövande av läkarrollen i vårdteamet, såsom rondarbete, dokumentation och kommunikation.

Examination (betygsättning) av professionellt förhållningssätt i VFU sker i detta moment*, genom löpande bedömning, baserad på programmets kriterier.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 3, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Placering under handledning på vårdenhet inom sluten vård, på en öppenvårds-/dagvårdsenhet i ordinarie öppen specialistvård eller i studentanpassad verksamhet inom det kliniska invärtesmedicinska området eller inom angränsande specialiteter. Studenterna tränar på att utöva sin läkarroll i patientomhändertagande och kliniskt diagnostiska undersökningar av vanliga, allvarliga och akuta tillstånd inom det område som enheten har fokus på. Tonvikt läggs på anamnestagande, status, differentialdiagnostik, beslutsfattande och prioritering av arbetsuppgifter. Studenten tränar på aktiviteter nödvändiga för professionellt utövande av läkarrollen i vårdteamet, såsom rondarbete, dokumentation och kommunikation.

Examination (betygsättning) av professionellt förhållningssätt i VFU sker i detta moment*, genom löpande bedömning, baserad på programmets kriterier.

Tillämpning och integrering, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet innehåller repetition och integrering av kursens innehåll genom självstudier och reflektion, formativ bedömning enligt OSCE-modell, en gruppuppgift med fallbaserad muntlig presentation, samt en skriftlig examination. I momentet ingår även att i grupp träna strukturerad situationsbaserad reflektion och självvärdering av egna erfarenheter från VIL/VFU under professionell ledning.

Professionellt förhållningssätt, ansvar och lärande, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Undervisning, träning och bedömning av ett professionellt förhållningssätt, ansvar och lärande sker löpande under kursen samt specifikt i samband med TBL, Mentorprogrammet och den avslutande inlämningsuppgiften med reflektion över studentens eget lärande i relation till kursens lärandemål. Examination (betygsättning) av professionellt förhållningssätt utanför VFU sker i detta moment*, genom löpande bedömning, baserad på programmets kriterier.

Professionellt förhållningssätt i autentiska kliniska situationer bedöms och betygsätts inte i detta moment, utan inom VFU-momenten.  

Mentorprogrammet relaterar till övrig undervisning i kursen i syfte att stödja studentens personliga och professionella utveckling. Tillsammans med mentorn ges studenten tillfälle att reflektera, utifrån CanMEDS ramverk, över sin utveckling i relation till utbildningens lärandemål, dokumenterad prestation i portföljen och den framtida professionella läkarrollen.

Arbetsformer

I kursen ingår verksamhetsintegrerat lärande (VIL) där teoretisk utbildning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kombineras. Den teoretiska delen genomförs huvudsakligen genom teambaserat lärande (TBL) där studenterna arbetar tillsammans i grupper för att träna samarbete, utveckla det egna lärandet och bidra till gruppens kollegiala lärande. Studenterna tränar på att ge och ta återkoppling och värdera sin egen insats. TBL genomförs i moduler som omfattar bland annat förberedelse med stora inslag av självstudier, bastester (s.k. readiness assurance test), individuellt och i grupp, uppföljning, tillämpning av kunskaper, samt självvärdering och kollegial bedömning.

Därutöver ingår föreläsningar, seminarier, simuleringar, färdighetsträning, fallbaserad undervisning, interprofessionellt lärande, studiebesök och grupparbeten, samt reflektionsgrupper.

Examination

Akuta invärtesmedicinska tillstånd, primär handläggning, 1.5 hp
Obligatoriskt deltagande
- Introduktion till VFU
- Teambaserat lärande (TBL)
- Seminarier
- Lärarledda färdighetsträningar/simuleringar

Kardiologi, endokrinologi och lungmedicin, 4,5 hp
Obligatoriskt deltagande
- Teambaserat lärande (TBL)
- Seminarier
- Lärarledda färdighetsträningar

Gastroenterologi, njurmedicin, hematologi och reumatologi, 4,5 hp
Obligatoriskt deltagande
- Teambaserat lärande (TBL)
- Seminarier
- Lärarledda färdighetsträningar

Allmänmedicin, 1,5 hp
Obligatoriskt deltagande
- Teambaserat lärande (TBL)
- Seminarier
- Lärarledda färdighetsträningar
- Fallbaserad undervisning (i vården eller kliniklikande miljö)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1, 4,5 hp  
Obligatoriskt deltagande
- Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
- Muntlig fallbaserad presentation i grupp

Obligatoriska formativa bedömningar
- Löpande bedömning i VFU*

Examination
- Examination i VFU**

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 2, 4,5 hp  
Obligatoriskt deltagande
- Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
- Muntlig fallbaserad presentation i grupp

Obligatoriska formativa bedömningar
- Löpande bedömning i VFU*

Examination
- Examination i VFU**

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 3, 4,5 hp
Obligatoriskt deltagande
- Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
- Muntlig fallbaserad presentation i grupp

Obligatoriska formativa bedömningar
- Löpande bedömning i VFU

Examination
- Examination i VFU**

Tillämpning och integrering, 3 hp
Obligatoriska formativa bedömningar
- Formativ bedömning enligt OSCE-modell (fOSCE)

Examination
- Skriftlig examination (tentamen)

Professionellt förhållningssätt, ansvar och lärande, 1,5 hp
Obligatoriskt deltagande
- Mentorprogrammet
- Reflektionsgruppsträffar

Obligatoriska formativa bedömningar
- Inlämningsuppgift (reflektion över eget lärande)
- Självvärdering och kollegial återkoppling (TBL)
- Självskattning och individuell handlingsplan (Mentorprogrammet)

Examination
- Examination av professionellt förhållningssätt*

* Mål för professionellt förhållningssätt bedöms löpande, utifrån bedömningskriterier, i alla sammanhang där student uppträder i sin roll som student eller relaterat till lärosätets eller i sjukvårdens aktiviteter inom utbildningen, i kommunikation och via digitala medier. Vid bristande måluppfyllelse (baserat på relevanta underlag), som därvid framkommer kan examinator underkänna moment PFAL, eller moment VFU (om det bristande måluppfyllelse förekommer i VFU). I sådant fall ska en handlingsplan upprättas och först när denna är genomförd kan momentet eller kursen godkännas.

**) Examination i VFU innebär summativ bedömning utifrån upprepad formativt underlag från VFU. Underlaget utgörs av multipla formativa bedömningar i VFU med stöd av bedömningsinstrument t.ex. MiniCEX, MSF, DOPS, EPA eller Dialoginstrument.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Vid examination i VFU har studenten rätt till två examinationstillfällen.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinations­tillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk
Undervisningsspråket är svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Svensk och engelsk litteratur används i kursen.

Lärandeportfölj
Stöd för studentens utveckling inom olika kompetensområden samlas löpande under utbildningen i studentens individuella lärandeportfölj. Följande dokument från kursen ska sparas:

 • Examination i VFU
 • Inlämningsuppgift (reflektion över eget lärande)
 • Självskattning och individuell handlingsplan (Mentorprogrammet)
 • Examination av professionellt förhållningssätt
 • Självvärdering och kollegial återkoppling (TBL)
 • Resultat och återkoppling på fOSCE

Schemaläggning
Schemaläggning under kvällar och helger kan förekomma.

Kursutvärdering
Kursvärdering genomförs enligt Karolinska Institutets riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Internmedicin Dahlström, Ulf; Kechagias, Stergios; Stenke, Leif
Jern, Sverker; Jern, Helene Klinisk EKG-diagnostik 2.0
Behandlingsprogram för Region Stockholm: Akut Internmedicin
Behandlingsprogram för Region Stockholm: Akut hjärtsjukvård.

Rekommenderad litteratur och övriga läromedel

Harrisons principles of internal medicine Kasper, Dennis L.; Longo, Dan L.; Fauci, Anthony S.; Hauser, Stephen L.; Loscalzo, Joseph; Jameson, J. Larry
Braunwald's heart disease : a textbook of cardiovascular medicine Zipes, Douglas P.; Libby, Peter; Bonow, Robert O.; Mann, Douglas L.; Tomaselli, Gordon F.; Braunwald, Eugene
Gastroenterologi och hepatologi Lindberg, Greger; Nyhlin, Henry
Reumatologi Klareskog, Lars; Saxne, Tore; Rudin, Anna; Rönnblom, Lars; Enman, Yvonne
Endokrinologi Werner, Sigbritt
Allmänmedicin Hunskår, Steinar; Hovelius, Birgitta; Andersson, Christer Berndtsson, Margareta Brandin
Därutöver tillhandahålls kursmaterial, inklusive hänvisning till aktuella vetenskapliga publikationer, på lärplattform.