Kursplan för

Psykologi ur ett livsloppsperspektiv, 4,5 hp

Psychology From a Lifespan Perspective, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT17
Kurskod
2LG027
Kursens benämning
Psykologi ur ett livsloppsperspektiv
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden Clintec
Datum för fastställande
2016-05-04
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2017-04-27
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:

  • beskriva utveckling (biologisk, kognitiv, socioemotionell) från födseln till vuxen ålder, samt förändringar med avseende på dessa aspekter hos den åldrande människan
  • redogöra för grundläggande utvecklingspsykologiska teorier gällande barn- och ungdomsåren, vuxenlivet och åldrandet
  • beskriva och jämföra olika teorier rörande biologisk, kognitiv och socioemotionell utveckling från födseln till åldrandet
  • kritiskt granska beskrivningar av utveckling utifrån såväl traditionella som moderna teorier samt utifrån ett mångfaldsperspektiv

Innehåll

Kursen ger kunskap om psykologisk utveckling under livsloppet, från befruktning till vuxen ålder, samt psykologiska förändringar under åldrandet. Utvecklingsprocessen ses som ett samspel mellan såväl biologiska, psykologiska som sociala och samhälleliga faktorer. Kursen syftar till att ge kunskap i modern utvecklingspsykologi, där psykodynamiska, kognitiva, neuropsykologiska och socialpsykologiska faktorer behandlas med en strävan till helhetssyn på utveckling som en sammansatt och under hela livet pågående process. Utvecklingsprocessen beskrivs huvudsakligen ur s.k. normalperspektiv, men några problemperspektiv berörs.
 

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier och/eller föreläsningar. Eventuella obligatoriska tillfällen anges på schemat.

Vid frånvaro vid obligatorisk undervisning ansvarar studenten själv för att ta kontakt med kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen.
Skriftlig tentamen rättas anonymt (kodnummer för varje student).

Vid underkänt resultat på skriftlig tentamen har studenten rätt till ytterligare fem examinationstillfällen varav det första inom fjorton dagar efter delgivande av tentamensresultatet. Det tredje tentamenstillfället är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.
 

Övriga föreskrifter

Kursen genomförs i sin helhet av Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet, där även all undervisning på kursen sker.
Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning och är i huvudsak webbaserad.
 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Santrock, John W. Life-span development

Rekommenderad litteratur

Hwang, Car Philip; Lundberg, Ingvar; Smedler, Ann-Charlotte Grunderna i vår tids psykologi Thornéus, Per