Kursplan för

Talkommunikation, 18 hp

Speech Communication, 18 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , VT19 , VT23 , VT24
Kurskod
2LG072
Kursens benämning
Talkommunikation
Hp
18 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2016-11-03
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till termin 2 gäller att studenten får restera med högst 15 hp från föregående termin inom Logopedprogrammet.

Mål

Kursen innehåller fyra moment vilkas lärandemål beskrivs var för sig.

Talproduktion och talanalys (7,5 hp)
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för talets produktion (skapande av luftströmmar, tonande och tonlösa ljudkällor och artikulation)
 • relatera talets produktion till det akustiska resultatet
 • relatera talets produktion till uppbyggnaden av fonologiska system i världens språk
 • utföra och kritiskt värdera valda akustiska analyser
 • använda rörmodeller för att förklara talrörets resonansegenskaper
 • redogöra för huvuddragen i ett urval representativa talproduktionsteorier
 • redogöra för artikulatoriska, akustiska och perceptuella aspekter av tonhöjd och röstkvalitet
 • redogöra för geografiskt, socialt och individuellt betingade källor till röst- och uttalsvariation
 • relatera talets fonetiska form till språkliga nivåer som morfologi, syntax och pragmatik

 
Talperception och talutveckling (3,5 hp)
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för hur talet uppfattas (akustiska och perceptuella aspekter)
 • redogöra för huvuddragen i ett urval representativa talperceptionsteorier
 • tillämpa relevanta fysiska och psykoakustiska skalor
 • redogöra för typiska drag i tidig talspråksutveckling avseende produktion och perception

Taltranskription (2,5 hp)
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och tillämpa relevant terminologi, relevanta verktyg och metoder inom transkription
 • transkribera vokaler, konsonanter och vissa prosodiska företeelser

Experimentalfonetik (4,5 hp)
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • genomföra experimentalfonetiska undersökningar
 • skriftligt presentera experimentalfonetiska undersökningar
 • granska andras experimentalfonetiska rapporter utifrån givna kriterier

Innehåll

Kursen innehåller fyra moment.

Talproduktion och talanalys, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Grundläggande fonologiska begrepp inom fonemteori och stavelselära förklaras. Talets prosodiska aspekter diskuteras och relateras till morfologi, syntax, semantik och pragmatik. I laborationer genomförs akustisk analys av talsignalens segmentella och prosodiska aspekter. Källor till uttalsvariation gås igenom och relateras till fysiologiska, sociolingvistiska, idiolektiska samt lingvistiska faktorer. Språkljudstypologi samt förklaringar till den uppvisade organisationen inom fonologiska system diskuteras. Olika röstkvaliteter demonstreras och övning ges i perceptuell analys av röstkvalitet. Fonationens fysiologiska och aerodynamiska förutsättningar samt röstkällans akustiska egenskaper behandlas. Tonvikt ges till de aspekter som bidrar till olika röstkvaliteter. En översikt ges över de huvudsakliga instrumentella metoderna för röstanalys. Valda metoder för röstanalys används i laborationer. Sambandet mellan röstkällan, talrörets resonansegenskaper och det resulterande talljudet studeras med hjälp av bland annat källa-filter konceptet samt modeller för relationen mellan formantresonanser och kavitet.

Talperception och talutveckling, 3.5 hp

Betygsskala: GU

En överblick ges över perceptuell känslighet och upplösning vad gäller ljudtryck och frekvens. Relevanta fysiska och psykoakustiska skalor förklaras och tillämpas i laborationer. Audiovisuell perception tas upp och vikten av den visuella aspekten i perceptionen demonstreras. Valda teorier inom talperception presenteras och diskuteras. De typiska stadierna i barns talutveckling gås igenom och relateras till omgivningsfaktorer och fysiologiska förutsättningar.

Taltranskription, 2.5 hp

Betygsskala: GU

De för segmentell transkription relevanta symbolkonventionerna (IPA), samt tillhörande terminologi gås igenom och tillämpas i övningsform.

Experimentalfonetik, 4.5 hp

Betygsskala: GU

I det sista momentet i kursen ges grundläggande färdigheter i att planera, genomföra och redovisa experimentalfonetiska undersökningar. Momentet består dels av laborativa inslag, dels av övningar i att författa och bedöma skriftliga vetenskapliga rapporter.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer och rapportskrivning. Laborationer är obligatoriska utbildningsinslag som inte examineras. Närvaro på och aktivt deltagande i laborationer och slutseminarium är obligatoriska. 

Vid frånvaro vid obligatoriska utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att ta kontakt med kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

De olika kursmomenten examineras vart för sig under kursens gång genom skriftliga prov (Talproduktion och talanalys och Talperception och talutveckling), ett prov i språklabbsmiljö (Taltranskription) samt grupprapporter (Experimentalfonetik).

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Det tredje tentamenstillfället är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk är svenska, men läraktiviteter på engelska kan förekomma. 

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning. 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Manual of clinical phonetics Ball, Martin J.
Catford, John Cunnison A practical introduction to phonetics
Engstrand, Olle Fonetikens grunder
Gobl, C; Ní Chasaide, A Voice Source Variation and Its Communicative Functions s. 395-416 Sök i biblioteket

Johnson, Keith Acoustic and auditory phonetics
Speech production and speech modelling Hardcastle, William J.; Marchal, Alain
Boysson-Bardies, Bénédicte de. Developmental neurocognition : speech and face processing in the first year of life
Hoff, Erika; Shatz, Marilyn. Blackwell handbook of language development
Sundberg, Johan Röstlära: fakta om rösten i tal och sång
Styler, W Using Praat for Linguistic Research

Fördjupningslitteratur

Handbook of the International Phonetic Association : a guide to the use of the international phonetic alphabet
Kuhl Early language acquisition: Cracking the speech code. Nature Reviews: Neuroscience, 5(11), 831-843. doi: 10.1038/nrn1533
Brain talk : discourse with and in the brain : [papers from the first Birgit Rausing Language Program Conference in Linguistics, Lund, June 2008] Alter, Kai-Uwe
The production of speech MacNeilage, Peter F.
Lindblom, Björn Role of articulation in speech perception: clues from production 99 (1996) :3, s. 1683-1692

Approaches to the evolution of language : social and cognitive bases Hurford, James Raymond
The handbook of phonetic sciences Hardcastle, William J.; Laver, John
Att förstå det mänskliga : humanistisk forskning vid Stockholms universitet Dahlbäck, Kerstin
Vihman, Marilyn May Phonological development : the first two years
Bruce, Gösta Vår fonetiska geografi : om svenskans accenter, melodi och uttal
Publication manual of the American Psychological Association : the official guide to APA style