Kursplan för

Observation och dokumentation, 3 hp

Observation and Documentation, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , VT19 , VT20 , VT21 , VT22 , VT24
Kurskod
2LG073
Kursens benämning
Observation och dokumentation
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2016-11-03
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till termin 2 gäller att studenten får restera med högst 15 hp från föregående termin inom Logopedprogrammet.

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • planera och genomföra dokumentation av kommunikativa situationer med hjälp av instrumentella metoder (video- och ljudinspelningar) och ickeinstrumentella metoder
  • hantera insamlat material på ett korrekt sätt och resonera kring etiska aspekter av video- och ljudinspelningar
  • använda relevant terminologi och relevanta verktyg för att bearbeta, annotera och analysera video- och ljudinspelningar

Innehåll

Kursen ger en översikt över användning av video- och ljudinspelningar för observation och dokumentation. Olika typer av observationsmetoder och icke-instrumentella metoder för dokumentation av kommunikativa beteenden berörs. I kursen ingår föreläsningar om inspelningsteknik (bl a mikrofonplacering, mikrofontyp, inspelningsnivå, inspelningsmiljö, rumsakustik, kameraplacering och belysning) och studenterna kommer även att genomföra egna observationer och inspelningar i fält.
Kursen ger även erfarenhet av programvara för bearbetning, annotering och analys av video- och ljudinspelningar. Vidare ingår en föreläsning om forskningsetik, formulär för informerat samtycke och andra etiska aspekter kring inspelningar samt en föreläsning om rollen som observatör. Kursen avslutas med  gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte om rollen som observatör och inspelningsledare illustrerade med exempel ur egna inspelningar.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och laborationer . Dessutom ingår observationer och inspelningar utom schemalagd tid.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom en individuell inlämningsuppgift, gruppvisa inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i en gruppdiskussion. .
  Gruppdiskussionen baseras på erfarenheter och reflektioner från alla moment i kursen, inklusive inspelningaroch hemuppgifter i kursen.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Det tredje tentamenstillfället är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursen ges som huvudregel på engelska men kan ges helt eller delvis på svenska om omständigheterna medger det.


 
Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Litteratur om max 50 sidor enligt lärares rekommendationer kan tillkomma.

ALLEA The European Code of Conduct for Research Integrity
Human subjects research Ingår i:  Codex. : regler och riktlinjer för forskning
Research with children

Research misconduct

Handling research data & records

Bessel, N The nature of phonetic instrumentation Ingår i:  Manual of clinical phonetics Sök i biblioteket
Vogel, A. P.; Reece, H. Recording speech : Methods and formats Ingår i:  Manual of clinical phonetics Sök i biblioteket
ELAN How-to Guide (PDF) (2014 eller senare).

Fördjupningslitteratur

Svec, JG; Granqvist, S Guidelines for selecting microphones for human voice production research 19 (2010) :4, s. 356-358

The softest sound levels of the human voice in normal subjects Sramkova, H; Granqvist, S; Herbst, CT; Svec, JG 137 (2015) :1, s. 407-418

Styler, W Using Praat for Linguistic Research
User Guide for ELAN Linguistic Annotator.