Kursplan för

Medicin 2: patologi, tal-och röstfysiologi och audiologi, 4,5 hp

Medicine 2: Pathology, Speech and Voice Physiology and Audiology, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , VT19 , VT23 , VT24
Kurskod
2LG074
Kursens benämning
Medicin 2: patologi, tal-och röstfysiologi och audiologi
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2016-11-03
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2018-10-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

För tillträde till termin 2 gäller att studenten får restera med högst 15 hp från föregående termin inom Logopedprogrammet.

Mål

Kursen innehåller tre moment.
 
Patologi, 1,5 hp
Efter genomfört moment ska studenten kunna:

  • beskriva grundläggande strukturella cell-, vävnads- och organförändringar vid olika sjukdomstillstånd samt deras orsak och funktionella/kliniska betydelse
  • ge exempel på hur hälsa och sjuklighet varierar inom och mellan olika delar av världen

 
Tal-, röst- och sväljfysiologi, 1,5 hp
Efter genomfört moment ska studenten kunna:

  • visa övergripande insikt om embryologisk och senare utveckling av röst-, tal- och sväljapparaten
  • namnge och beskriva funktionen hos de kranialnerver som är aktiva vid röstanvändning, tal och sväljning
  • redogöra för samband mellan tal- och röstkarakteristika och ansatsrörets egenskaper
  • i detalj beskriva velofarynx funktion vid röstanvändning, tal och sväljning

 
Audiologi, 1,5 hp
Efter genomfört moment ska studenten kunna:

  • beskriva hur olika hörselskador kan påverka barns och vuxnas kommunikation, aktivitet och delaktighet
  • redogöra för olika akustiska och psykoakustiska begrepp såsom hörtröskel, hörområde, hörnivå och hörstyrka
  • beskriva olika hörselmätningsmetoder för barn och vuxna, samt översiktligt redogöra för olika typer av intervention och hjälpmedel vid hörselnedsättning

Innehåll

Kursen innehåller tre moduler:

Patologi, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet avser att ge allmänna kunskaper i läran om sjukdomar och deras orsaker. Cellers och vävnaders sätt att reagera vid exponering för sjukdomsalstrande agens behandlas, liksom mekanismerna vid inflammation och vid de vanligaste immunreaktionerna. Momentet behandlar även rubbningar i celltillväxt, tumörer och deras olika indelningsgrunder, allergier, cirkulations-, respirations-, digestions- och urogenitalorganens sjukdomar. Endokrina sjukdomar och de vanligaste infektiösa sjukdomarna behandlas. Olika vaccinationer samt principerna för dessa beskrivs.

Tal-, röst- och sväljfysiologi, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet avser att ge kunskaper om utveckling av normala neurologiska och motoriska grundfunktioner i munhåla och svalg vid röstanvändning, tal och sväljning. Luftvägsskyddsmekanismer berörs. Kursinnehållet utgör en viktig förutsättning för fortsatta studier i logopediska ämnen.

Audiologi, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet avser ge kunskaper i tidig hörselutveckling, avvikelser och åldrande samt orsaker och uppkomst av olika hörselskador hos barn och vuxna. Akustiska och psykoakustiska begrepp behandlas samt hörselmätningsmetoder och olika tekniska hjälpmedel och hörapparater. I momentet ingår även tolkning av talaudiometriskt testresultat, olika metoder och hjälpmedel och hur dessa kan stödja individer med hörselnedsättning. Hörselscreening hos nyfödda.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Seminarier och övningar är obligatoriska om inte annat anges i schemat. 
Vid frånvaro vid obligatoriska utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att ta kontakt med kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Patologi, 1,5 hp
Muntlig tentamen.

Tal-, röst- och sväljfysiologi, 1,5 hp
Skriftlig tentamen. 

Audiologi, 1,5 hp
Skriftlig examinationsuppgift, samt seminarieuppgift. 

Skriftlig tentamen rättas anonymt. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Det tredje tentamenstillfället är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Patologi, 1,5 hp

Litteraturen består av kompendium och handouts som delas ut vid momentstart.

Tal-, röst- och sväljfysiologi, 1,5 hp

Obligatorisk litteratur

Hartelius, L.; Nettelbladt, U.; Hammarberg, B. Logopedi
Webbaserat material på kurswebben tillkommer.

Audiologi, 1,5 hp

Obligatorisk litteratur

Andersson, Gerhard Nordisk lärobok i audiologi : b Arlinger, Stig