Kursplan för

Projektarbete och skriftlig framställning, 9 hp

Project Work and Professional Writing, 9 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , VT20 , VT22
Kurskod
2LG082
Kursens benämning
Projektarbete och skriftlig framställning
Hp
9 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2017-10-26
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2021-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till termin 4 gäller att student får restera med högst 15 hp från föregående terminer inom Logopedprogrammet.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna planera, genomföra och rapportera en vetenskaplig undersökning inom området lingvistik genom att
 
  • Söka och samla in data, alternativt utgå från befintlig data, värdera dessa data, och kritiskt, och med lämplig teorianknytning, tolka relevant information i det empiriska materialet utifrån en given problemställning
  • Skriftligt rapportera resultatet av arbetet i traditionellt akademiskt format med uppfyllda krav på täckning och avgränsning, teoretisk medvetenhet, relevant metodval, väl avvägd dataredovisning och vetenskapligt argumenterande diskussion
  • Kritiskt granska vetenskapliga texter och med stringens resonera kring undersökningars implikationer i teoretiska sammanhang eller praktiska tillämpningsområden
  • Följa angivna formaliaregler för vetenskapliga texter, inbegripet korrekt språk och referenshantering, samt beakta gällande forskningsetiska normer.
     

Innehåll

Kursen behandlar forskningsprocessen och forskningsmetoder inom lingvistik och logopedi samt innehåller också utvärdering och kritisk granskning av vetenskapliga texter, varvid tidigare förvärvade kunskaper om experimentell metodik, lingvistik och statistik tillämpas. Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin förmåga att på ett vetenskapligt tillfredsställande sätt självständigt lösa en forskningsuppgift inom området lingvistik/logopedi. Arbetet utförs i grupp och redovisas dels i en skriftlig rapport, disponerad enligt traditionella normer och konventioner för vetenskaplig rapportskrivning, dels med en muntlig presentation vid ett slutseminarium. Ämne för arbete väljs i samråd med kursansvarig lärare.

Arbetsformer

Självständigt arbete, föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom individuella granskningsuppgifter, individuell skriftlig rapport, samt en muntlig presentation och opponentskap av kurskamraters skriftliga rapport och presentation. För att få godkänt resultat på kursen måste alla provdelar vara godkända.
Vid underkänt resultat har studenten rätt att inkomma med kompletteringar. Om underkänt resultat kvarstår efter komplettering har studenten rätt till ytterligare fem tentamenstillfällen. Det andra tentamenstillfället är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Kursen ges i sin helhet vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Publication manual of the American Psychological Association : the official guide to APA style
Litteratur tillkommer enligt handledares rekommendationer och egna litteratursökningar.