Kursplan för

Kognitions- och neuropsykologi 2, 3 hp

Cognitive- and Neuropsychology 2, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT21 , HT22
Kurskod
2LG085
Kursens benämning
Kognitions- och neuropsykologi 2
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-04-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2022-03-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till termin 5 krävs att alla kurser på Logopedprogrammets termin 1, 2 och 3 ska vara avklarade.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 

  • Redogöra för centrala kognitiva funktioner utifrån ett neuroperspektiv.
  • Redogöra för metoder och tillämpningar inom kognitiv neuropsykologi.
  • Redogöra för språkspecifika neurala funktioner och processer.

Innehåll

Denna kurs är en grundläggande kurs som ger en orientering om teorier, metoder, resultat och tillämpningar inom kognitiv neuropsykologi. Perception, inlärning, minne, medvetande, intelligens, språk, samspel mellan tänkande och emotioner är exempel på centrala kognitiva företeelser som studeras utifrån ett psykologiskt perspektiv. Kursens fokus är neurokognition och är utformad runt tre huvudteman: Kognitiva processer i hjärnan (seminarium 1), Språket i hjärnan (seminarium 2), Neurolingvistiska undersökningsmetoder (seminarium 3).

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av tre seminarier.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Aktivt deltagande på varje seminarium.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie kurstillfälle kommer att tilldelas kompletteringsuppgifter i form av muntlig redovisning där artiklarna diskuteras med seminarieledare och tillfälle bokas individuellt.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuellnedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur och övriga läromedel

Catani, M., & Bambini A model for Social Communication and Language Evolution and Development (SCALED
Friederici, A. D. The brain basis of language processing: from structure to function. 91 (2011) :4, s. 1357-1392

Leckey, M. & Federmeier, K. D Electrophysiological Methods in the Study of Language Processing
Heim, S. & Specht, K Studying Language with Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI). In De Zubicaray

Litteratur och övriga läromedel

Fördjupningslitteratur

Psychology / Daniel Schacter, Daniel Gilbert, Daniel Wegner, Bruce Hood. Schacter, Daniel L.; Gilbert, Daniel Todd; Wegner, Daniel M.; Hood, Bruce M.