Kursplan för

Dysfagi, 4,5 hp

Dysphagia, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT20 , VT21 , VT22
Kurskod
2LG092
Kursens benämning
Dysfagi
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-10-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

För tillträde till termin 6 gäller att student får restera med högst 15 hp från föregående terminer inom Logopedprogrammet. Därtill krävs godkänt betyg på följande kurser på termin 2: Tidiga avvikelser relaterade till kommunikation och sväljning samt Medicin 2: patologi, tal- och röstfysiologi och audiologi.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för den normala sväljfysiologin genom livsspannet
  • Identifiera tecken och symtom på dysfagi och relatera dem till olika sjukdomstillstånd
  • Differentialdiagnostisera mellan olika former av dysfagi
  • Analysera vad olika bedömningsinstrument och analysmetoder för dysfagi har för syfte och uppbyggnad enligt Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)
  • Föreslå och motivera intervention vid dysfagi utifrån evidens och etiska överväganden

Innehåll

Kursen omfattar grundläggande fakta om förekomst, etiologi och genes vid dysfagi. Den normala sväljprocessen och dess utveckling under livsspannet diskuteras liksom hur salivproduktionen och andra odontologiska faktorer påverkar ät- och sväljfunktionen. Vidare beskrivs symtomatologi vid olika former av dysfagi, t.ex. orofaryngeal och esofageal dysfagi, och differentialdiagnoser inom området. Metoder för bedömning och intervention relaterade till funktions-, delaktighets- och aktivitetsaspekter såväl som person- och omgivningsfaktorer presenteras. För området relevanta etiska frågeställningar, t.ex. intervention i livets slutskede och insatser till patienter som inte kan ge samtycke, samt likabehandlingsfrågor, diskuteras också.

Studenternas beskrivningar av tidiga matningssituationer från genomförda barnobservationer (delstrimma i Professionell utveckling) kopplas till teoretiska kunskaper om tidig ätutveckling.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer, praktiska övningar individuellt och i grupp. Läraktiviteter med obligatorisk närvaro anges i schemat. Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsmoment kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Skriftlig hemtentamen.
Vid underkänt resultat har studenten rätt att inkomma med kompletteringar. Om underkänt resultat kvarstår efter komplettering har studenten rätt till ytterligare fem tentamenstillfällen. Det andra tentamenstillfället är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.
Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Undervisning på engelska kan förekomma.
Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ekberg, Olle. Dysphagia : Diagnosis and Treatment
Under kursen ingår även aktiviteter där studenterna självständigt söker artiklar som underlag för uppgifter eller seminarieövningar