Kursplan för

Dysfagi, 4,5 hp

Dysphagia, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT20 , VT21 , VT22
Kurskod
2LG092
Kursens benämning
Dysfagi
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-10-16
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2019-10-21
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

För tillträde till termin 6 gäller att student får restera med högst 15 hp från föregående terminer inom Logopedprogrammet. Därtill krävs godkänt betyg på följande kurser på termin 2: Tidiga avvikelser relaterade till kommunikation och sväljning samt Medicin 2: patologi, tal- och röstfysiologi och audiologi.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för den normala sväljfysiologin genom livsspannet
  • Identifiera tecken och symtom på dysfagi och relatera dem till olika sjukdomstillstånd
  • Differentialdiagnostisera mellan olika former av dysfagi
  • Föreslå och motivera val av metod för bedömning, analys och intervention vid dysfagi utifrån evidens och etiska överväganden
  •  Jämföra lämplighet vad gäller bedömningsinstrument, analysmetoder och intervention enligt ICF:s ramverk (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa)

Innehåll

Kursen omfattar grundläggande fakta om förekomst, etiologi och genes vid dysfagi. Den normala sväljprocessen och dess utveckling under livsspannet diskuteras liksom hur salivproduktionen och andra odontologiska faktorer påverkar ät- och sväljfunktionen. Vidare beskrivs symtomatologi vid olika former av dysfagi, t.ex. orofaryngeal och esofageal dysfagi, och differentialdiagnoser inom området. Metoder för bedömning och intervention relaterade till funktions-, delaktighets- och aktivitetsaspekter såväl som person- och omgivningsfaktorer presenteras. För området relevanta etiska frågeställningar, t.ex. insatser (såväl bedömning som behandling) i livets slutskede ochtill patienter som inte kan ge samtycke, samt likabehandlingsfrågor, diskuteras också.

Studenternas beskrivningar av tidiga matningssituationer från genomförda barnobservationer (delstrimma i Professionell utveckling) kopplas till teoretiska kunskaper om tidig ätutveckling.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer, praktiska övningar individuellt och i grupp. Läraktiviteter med obligatorisk närvaro anges i schemat. Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examintors anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsmoment kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

tentamen.
. Det tredje tentamenstillfället är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen.
Skriftlig tentamen som rättas anonymt. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Det tredje examinationstillfället är nästa ordinarie examinationstillfälle på kursen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.
Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Undervisning på engelska kan förekomma.
Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå. Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ekberg, Olle. Dysphagia : Diagnosis and Treatment
Hartelius, L.; Nettelbladt, U.; Hammarberg, B. Logopedi
Svensson, Per Dysfagi : utredning och behandling vid sväljningssvårigheter
Under kursen ingår även aktiviteter där studenterna självständigt söker artiklar som underlag för uppgifter eller seminarieövningar