Kursplan för

Forskningsmetodik, 3 hp

Research Methodology, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT20
Kurskod
2LG095
Kursens benämning
Forskningsmetodik
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2019-04-01
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2020-03-30
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

För tillträde till kurs på termin 7 krävs godkänt resultat på samtliga kurser från termin 1-5. Student får restera med 7,5 hp från kurser på G2-nivå, termin 6.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Föreslå och motivera en vetenskaplig projektdesign inom logopedi
  • Identifiera forskningsetiska frågor som aktualiseras i vetenskapliga projekt
  • Muntligt presentera och skriftligt utforma en projektplan med korrekt vetenskaplig stil, struktur och format samt även kritisera annan projektplan utifrån samma aspekter

Innehåll

Kursen ger kunskap om grundläggande vetenskapsteoretiska inriktningar och fördjupad kunskap i forskningsmetodik med tillämpning inom logopedi. Teman som avhandlas är forskningsprocessens olika steg inklusive syfte, teoretisk förankring, granskning av relevant litteratur, datainsamling, statistiska och andra analysmetoder samt möjliga resultat och betydelsen av dessa. Den vetenskapliga skrivprocessen analyseras utifrån aspekter på struktur och referatteknik liksom vetenskaplig stil. Vidare behandlas forskningsetik inklusive likabehandlingsperspektiv på forskning. Utifrån dessa perspektiv presenterar och granskar de studerande projektplaner för sina examensarbeten som genomförs under termin 8.

Arbetsformer

Kursen omfattar obligatoriska seminarier och övningar samt självständigt arbete med projektplan. Vid frånvaro från obligatoriska moment ansvarar studenten för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom inlämning av en vetenskaplig projektplan som studenten presenterar vid ett seminarium. Studenten ska också återkoppla muntligt och skriftligt på någon annans projektplan.
Examinator kan vid ett examinationstillfälle besluta om komplettering av examinationsuppgiften medges. Om en student inte lämnar in komplettering inom utsatt tid ska studenten underkännas på examinationsuppgiften. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationstillfällen ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Fördjupningslitteratur

Schiavetti, Nicholas; Metz, Dale Evan.; Orlikoff, Robert F. Evaluating research in communicative disorders
Lynöe, Niels Medicinska etikens ABZ Juth, Niklas
Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare. : Faktabok
Patel, Runa; Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Greenhalgh, Trisha How to read a paper : the basics of evidence-based medicine

Obligatorisk litteratur

Artiklar och handouts enligt lärarens rekommendationer samt från självständiga litteratursökningar.