Kursplan för

Tidiga avvikelser i ätande, joller och kommunikation, 3 hp

Early Disorders of Feeding, Babbling and Communication, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
2LG101
Kursens benämning
Tidiga avvikelser i ätande, joller och kommunikation
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2020-10-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till termin 2 gäller att studenten får restera med högst 15 hp från föregående termin inom Logopedprogrammet.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Beskriva hur barnspecifika och miljömässiga faktorer kan samverka och bidra till positiv respektive negativ utveckling hos barnet gällande ätande, kommunikation och språk.
  • Redogöra för avvikelser i förspråklig utveckling i relation till kommunikation och språk.
  • Ge exempel på hur tidiga avvikelser i kommunikation och uppfödning kan förebyggas, identifieras och behandlas.
  • Uppvisa grundläggande färdigheter i Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK).

Innehåll

Kursen fokuserar på riskfaktorer och skyddande faktorer i relation till prevention och identifiering av tidiga avvikelser i uppfödningsförmåga och kommunikation såsom anknytning, delad uppmärksamhet och joller hos barn. Barnspecifika riskfaktorer (t.ex. sensoriska begränsningar eller medicinska tillstånd hos barnet) liksom ogynnsamma faktorer i barnets omgivning (t.ex. hereditet, socioekonomisk status, föräldrars kommunikativa stil) behandlas liksom metoder för intervention (t.ex. alternativ nutrition, föräldrastöd, språkstimulans, TAKK).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och seminarier. Övningar och seminarier är obligatoriska om inte annat anges i schemat.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Individuell skriftlig uppgift samt muntlig redovisning samt obligatoriska moment.

Vid icke godkänd skriftlig individuell examinationsuppgift ges ytterligare ett tillfälle att lämna in ny sådan under innevarande termin eller senast till den tidpunkt som examinator har bestämt. Studenten ska utföra kompletteringen i enlighet med instruktion från examinator eller rättande lärare. Av instruktionen ska framgå vad det är som ska kompletteras och på vilket sätt kompletteringen får utföras.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Det tredje tentamenstillfället är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk är svenska, men läraktiviteter på engelska kan förekomma.

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Hartelius, L.; Nettelbladt, U.; Hammarberg, B. Logopedi
Oller, K., Eilers, R., Neal, A. & Schwartz, H. Precursors to speech in infancy, the prediction of speech and language disorders. 32 (1999) s. 223-245

Paul, Rhea; Norbury, Courtenay; Gosse, Carolyn Language disorders from infancy through adolescence : listening, speaking, reading, writing, and communicating
Santrock, John W. Life-span development
Dessutom tillkommer lexikon för TAKK (nedladdningsbara appar) enligt instruktion från kursansvarig.

Fördjupningslitteratur

Anknytning i praktiken : tillämpningar av anknytningsteorin Broberg, Anders
Observation method identifies that a lack of canonical babbling can indicate future speech and language Lohmander, A; Holm, K; Eriksson, S; Lieberman, M 106 (2017) :6, s. 935-943

Lundberg, Ingvar; Hwang, Philip Grunderna i vår tids psykologi Smedler, Ann-Charlotte
Oller, K., Eilers, R., Neal, R. & CoboLewis, A. Late onset canonical babbling: a possible early marker of abnormal development 103 (1998) :249-263,