Kursplan för

Tal- och språkstörningar hos barn och ungdomar 2, 4,5 hp

Speech and Language Disorders in Children and Youth 2, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
2LG105
Kursens benämning
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdomar 2
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2021-10-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Studenten får restera med högst 15 hp från föregående terminer inom Logopedprogrammet.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva orsaker till läs- och skrivsvårigheter inklusive ledande förklaringsmodeller, och utifrån denna teoretiska grund motivera vad som bör ingå i en logopedisk utredning av läs- och skrivsvårigheter hos en- och flerspråkiga barn och ungdomar i skolåldern.
  • Beskriva samförekomst mellan utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar i skolåldern, hur samspelet mellan individens kapacitet och omgivningens krav påverkar lärande, kommunikation och delaktighet, samt diskutera konsekvenser för bedömning, diagnosticering och intervention.
  • Ge exempel på innehåll i klassrumsbaserade logopediska utredningar, behandlingsmål och insatser, samt logopedens roll i skolan inklusive samarbete med andra professioner.
  • Motivera val av förebyggande, intervenerande och kompenserande insatser vid läs- och skrivsvårigheter samt beskriva hur dessa insatser kan utvärderas.

Innehåll

Kursen behandlar förekomst och orsaker till språk-, läs- och skrivsvårigheter hos skolbarn och ungdomar. Vidare diskuteras samband mellan tal- och språkstörningar och läs- och skrivsvårigheter, och mellan språk-, läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter och utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar. Konsekvenserna för bedömning, diagnosticering och intervention kommer att belysas, och kopplingen mellan teori och praktik.

Kursen behandlar vidare metoder för bedömning av språk och kommunikation hos äldre barn och ungdomar inklusive läsning och skrivning och olika typer av insatser, såväl preventiva som kompensatoriska och intervenerande. Särskilt vikt läggs vid metoder lämpliga för att undersöka funktionell språklig förmåga i skolans olika kontexter ("klassrumsbaserad bedömning") samt hur lämpliga funktionella behandlingsmål och behandlingsaktiviteter för barn och ungdomar i skolåldern kan utformas och utvärderas. Kursen tar även upp aspekter av läs- och skrivprocessen ur ett flerspråkighetsperspektiv samt läs- och skrivutveckling och -svårigheter hos personer som använder alternativ kompletterande kommunikation.

Slutligen berörs logopedens roll i skolan utifrån grundläggande kunskap om pedagogiskt arbete och pedagogiskt förhållningssätt till elever med funktionsnedsättningar samt samarbete med skolans olika professioner.

Arbetsformer

Föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. En del läraktiviteter kan ske online.

Examination

Examinationen utgörs skriftliga inlämnings- och diskussionsuppgifter samt en skriftlig salstentamen.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Det tredje tentamenstillfället är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursen ges som huvudregel på engelska men kan ges helt eller delvis på svenska om omständigheterna medger det.

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Paul, Rhea; Norbury, Courtenay; Gosse, Carolyn Language disorders from infancy through adolescence : listening, speaking, reading, writing, and communicating
Beukelman, David R.; Light, Janice C. Augmentative & alternative communication : supporting children and adults with complex communication needs

Artiklar (ytterligare läsning till seminarier kan tillkomma)

Adlof, S. M.; Hogan, T. P. Understanding dyslexia in the context of developmental language disorders 49 (2018) :4, s. 762-773

The co-occurence of neurodevelopmental problems in dyslexia Brimo, K.; Dinkler, L.; Gillberg, C.; Lichtenstein, P.; Lundström, S.; Åsberg Johnels, J. 27 (2021) :3, s. 277-293

Evidence-based pathways to intervention for children with language disorders Ebbels, S. H.; McCartney, E.; Slonims, V.; Dockrell, J. E.; Norbury, C. F. 54 (2019) :1, s. 3-19

Meaux, A. B.; Norris, J. A. Curriculum-based language interventions: What, who, why, where and how? 49 (2018) :2, s. 165-175

Rekommenderad litteratur

Kamhi, Alan G.; Catts, Hugh W. Language and reading disabilities
Ukrainetz, Teresa A. School-age language intervention : evidence-based practices

Fördjupningslitteratur

Elliott, Julian; Grigorenko, Elena L. The dyslexia debate
Wallach, Geraldine P.; Ocampo, Alaine Language and literacy connections : intervention for school-age children and adolescents
Mishra, Ankit; Khan, Azizuddin Domain-general and domain-specific cognitive correlates of developmental dyscalculia: a systematic review of the last two decades’ literature (2022) s. 1-51