Kursplan för

Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom - verksamhetsintegrerat lärande, 10,5 hp

Speech and Language Disorders in Children and Youth - Work-integrated Learning, 10,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
2LG106
Kursens benämning
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom - verksamhetsintegrerat lärande
Hp
10,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2021-10-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Studenten får restera med högst 15 hp från föregående terminer inom Logopedprogrammet och behöver även godkänt resultat på momentet Karaktäristik inom kursen 2LG103: Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom 1, och hela kursen Professionell utveckling 3, termin 3.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten, under omfattande handledning, kunna följande inom området barn och ungdomar med tal-, språk- och kommunikationsstörningar samt läs- och skrivsvårigheter:

  • Hålla i del av besök med patient/brukare, anhörig eller personal med anamnestagning, bedömning, behandling, återgivning och rådgivning.
  • Delta i testning som del av bedömning och resonera kring val av testmetod.
  • Delta i planering och genomförande av direkt och/eller indirekt behandling.
  • Formulera journalanteckning och skriftliga utlåtanden samt kommunicera information på ett för ändamålet korrekt sätt efter återkoppling.
  • Bemöta patienter/brukare, anhöriga, kollegor och andra yrkesutövare på ett professionellt sätt.
  • I handledarsituationen reflektera över egna insatser.
  • Utifrån bedömning av en patient föreslå ett lämpligt AKK-sätt, resonera om betydelsen av symbolsystem, vokabulär och organisation av vokabuläret, samt ge instruktion för användande till patient eller närstående.

Innehåll

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom de logopediska verksamhetsområdena tal-, och språkstörning, kommunikationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter hos barn och ungdomar. Fokus ligger på att träna de generiska färdigheterna inom området utifrån det patientunderlag som finns i verksamheten där studenten är placerad. Dessa färdigheter ligger till grund för fortsatt utveckling under VFU/VIL-kurser på senare terminer.

Kursen innefattar undersökning, bedömning, analys, behandling, åtgärder och dokumentation av patienter/brukare inom verksamhetsområdet. Diskussion om motiv för val av metoder utifrån aktuell teori och evidens och med avseende på ICF-klassifikation ingår i kursen, liksom beaktande av förutsättningar för bedömning och behandling av barn med flerspråkig bakgrund. Olika syn på hälsobegreppet och på barns utveckling diskuteras med utgångspunkt i en mångkulturell omvärld. Samarbete med andra professioner betonas under kursen och uppgifter att identifiera och beskriva kompetenser hos andra professioner som logopeden samverkar med ingår. Det ingår också att beskriva och diskutera logopediska åtgärder för barn emd motoriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Arbetsformer

Det verksamhetsförlagda utbildningen under denna period består av två placeringar i logopedisk verksamhet vid en logopedmottagning och ett habiliteringscenter. I verksamheten genomförs auskultationer och eget patientarbete under handledning samt deltagande i fallkonferens/teammöten, hem- och förskolebesök. Flera VIL-relaterade lärtillfällen kommer också ske vid lärosätet i form av t ex workshop, gruppövningar och reflektionsuppgifter.

Lärandemålen ska nås med stöd av handledning.

All undervisning är obligatorisk om inget annat anges på schemat. Vid kortare frånvaro ansvarar studenten själv för att ta kontakt med handledare och vid längre frånvaro ska kontakt även tas med kursansvarig lärare. För mer detaljerad information, se Studiehandledningen. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Studieresultat kan inte rapporteras innan studenten deltagit i samtliga obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa tillfälle kursen ges.

Examination

Sammanlagd examination av genomförd verksamhetsförlagd utbildning används, vilket innebär bedömning av uppnådda lärandemål under VIL i verksamheterna enligt ett bedömningsinstrument, samt godkänd närvaro vid obligatoriska aktiviteter. Bedömningen ställs i relation till att studenten går på termin 4 och ska uppnå lärandemålen under handledning. 

Studerande som inte blivit godkänd i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att gå om det aktuella momentet en gång. Efter två underkända praktikperioder i samma moment kan studenten söka dispens hos utbildningsnämnden för att genomgå momentet ytterligare en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VFU eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tilllfälle på denna kurs.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk är svenska, men läraktiviteter på engelska kan förekomma. 

Studenten förväntas följa de rutiner för hygien och arbetskläder som finns i den verksamheten där man är placerad.

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Beukelman, David R.; Light, Janice C. Augmentative & alternative communication : supporting children and adults with complex communication needs
Paul, Rhea; Norbury, Courtenay; Gosse, Carolyn Language disorders from infancy through adolescence : listening, speaking, reading, writing, and communicating
Dyslexi hos barn och ungdomar : tester och insatser ; en systematisk litteraturöversikt
Kliniska riktlinjer för logopedisk utredning av läs- och skrivsvårigheter
Manualer för bedömningsmaterial, test och behandlingsprogram tillkommer. Dessa behöver ej köpas in utan lånas på resp. praktikplats eller på Enheten för logopedi.

Rekommenderad litteratur

Magnusson, Barbro Teckenkommunikation : grundordbok - med illustrationer