Kursplan för

Examensarbete i medicin, 30 hp

Degree project in Medicine, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2010.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , VT11 , HT11 , VT12 , HT12 , VT13 , HT13 , HT14 , HT15 , VT16 , VT17 , HT17 , HT18 , HT19 , VT20 , HT20 , VT23 , HT24
Kurskod
2LK028
Kursens benämning
Examensarbete i medicin
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2010-03-11
Reviderad av
Programnämnd 2
Senast reviderad
2010-05-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2010

Särskild behörighet

Godkänt på alla kurser från termin 1-4. Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Målen relaterar till de övergripande lärandemålen för hela läkarprogrammet. Mål avseende kunskaper och förståelse är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin: S1) enkel (t.ex. känna till, identifiera), S2) sammansatt (t.ex. redogöra för, beskriva), S3) relaterad (t.ex. analysera, relatera till), och S4) utvidgad (t.ex. teoretisera, analysera). Praktiska färdighetsmål är nivåindelade enligt Miller: M1) veta, M2) veta hur man utför, M3) kunna visa, och M4) kunna utföra yrkesmässigt. Kunskaper och förståelse Studenten ska • kunna förklara och diskutera hur man, på ett etiskt sätt, både samlar in, hanterar, och beskriver ett komplext material som har relevans både för den teoretiska bakgrunden till det vetenskapliga projektet och till dess frågeställning (S3,S4). • kunna dokumentera ett vetenskapligt arbete i en systematiskt uppbyggd rapport, varvid förmågan att beskriva det vetenskapliga arbetet och sätta det i sitt teoretiska sammanhang också ska framgå (S4). Färdigheter Studenten ska • med hög grad av självständighet kunna planera, strukturera, genomföra och analysera ett vetenskapligt arbete (M3). • kunna muntligt och skriftligt presentera och försvara ett avgränsat vetenskapligt arbete samt sätta det i sitt teoretiska sammanhang (M3). • dels kritiskt kunna granska vetenskapliga arbeten, dels också sakligt kunna opponera på ett vetenskapligt sätt (M3). Förhållningssätt Studenten ska • visa förståelse för vetenskapliga metoder, den vetenskapliga processen samt betydelsen av forskningsetik. • kunna analysera och förklara för betydelsen av samarbete och lärande av andra i samband med både planering, genomförande och tolkning av egna studier och av utredningar.

Innehåll

I examensarbetet, som syftar till att ge värdefulla erfarenheter inom både vetenskap och forskning, ska studenten tillämpa och fördjupa tidigare förvärvade samt under kursens gång inhämtade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Examensarbetet ska handla om antingen forskning eller utveckling, enligt programmets mål. Kursen genomförs i tre faser. Fas 1: Planering Projektplanering sker under handledning och en skriftlig arbetsplan redovisas. Fas 2: Praktiskt arbete med halvtidsrapport Det praktiska arbetet sker under handledning, varpå det redovisas (halvtidsrapport). Fas 3: Redovisning I kursens avslutande fas skriver studenten, under handledning, en rapport enligt KI:s riktlinjer för examensarbeten, och presenterar projektets resultat, dels muntligt, dels i form av en skriftlig rapport. I projektredovisningen ingår också att studenten ska agera opponent på en annan students examensarbete.

Arbetsformer

Examensarbetet genomförs under överinseende av en disputerad handledare med kompetens och förmåga att handleda. Handledningen anpassas till studentens och projektets behov. Handledning kan ske enskilt eller i grupp. Undervisningen bygger på planering, forsknings- och utvecklingsarbete, en skriftlig rapport, muntliga presentation, opponering samt deltagande i andra studenters examinationsseminarier. Dessutom ingår för studenten att söka och extrahera relevant information från litteratur inom examensarbetets område. Kurslitteratur och övriga läromedel som skall användas bestäms i samråd med handledaren för varje projekt. Hänsyn tas till examensarbetsuppgiftens karaktär och kurslitteraturen redovisas i arbetsplanen i fas 1. Diskussioner om huruvida etisk prövning bedöms som nödvändig tas med berörd handledare. Handledaren är även ansvarig för att eventuell ansökan inhämtas.

Examination

Examinationen sker i flera separata steg varav Fas 1 och Fas 2 är obligatoriska moment. Fas 1: Planering Arbetsplanen skall innehålla en beskrivning av examensarbetet. Där skall ingå bakgrund till projektet, frågeställning, plan för praktiskt arbete inklusive metoder, etiska överväganden, tidsplan samt referenser som studenten skall inhämta. Fas 2: Praktiskt arbete med halvtidsrapportering Studenten redovisar den praktiska delen av examensarbetet med en godkänd progress- och aktivitetsrapport där studentens egen roll i arbetet framgår. Fas 3: Redovisning Fasen examineras med 1) en skriftlig rapport; 2) en muntlig presentation med en annan student som opponent; 3) en opposition på en annan students examensarbete. Bedömning sker i enlighet med av KI fastställda kriterier. Handledaren lämnar ett bedömningsunderlag på särskild mall av studentens teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter, grad av självständighet i planering, strukturering, genomförande och analys av projektet samt förmåga till kritiskt tänkande. Obligatoriskt deltagande: vid uppropet samt vid 4 examinationsseminarier utöver studentens eget seminarium. Frånvaro från obligatorisk del kan kompenseras enligt kursledningens anvisningar. Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen: Begränsningen sker enligt Karolinska Institutets riktlinjer.

Övergångsbestämmelser

Övergångsregler gäller enligt läkarprogrammets riktlinjer.

Övriga föreskrifter

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel bestäms i samråd med handledaren för varje projekt. Hänsyn tas till examensarbetsuppgiftens karaktär och kurslitteraturen redovisas i arbetsplanen i fas 1.