Kursplan för

Examensarbete i medicin, 30 hp

Degree project in Medicine, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , VT11 , HT11 , VT12 , HT12 , VT13 , HT13 , HT14 , HT15 , VT16 , VT17 , HT17 , HT18 , HT19 , VT20 , HT20 , VT23 , HT24
Kurskod
2LK028
Kursens benämning
Examensarbete i medicin
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2010-03-11
Reviderad av
Programnämnd 2
Senast reviderad
2012-04-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

Godkänt på alla kurser från termin 1-4 4 samt minst 30 hp från termin 5-6, varav minst en SVK.

Mål

Målen relaterar till de övergripande lärandemålen för hela läkarprogrammet. Mål
avseende kunskaper och förståelse är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin: S1) enkel (t.ex. känna till, identifiera), S2) sammansatt (t.ex. redogöra för, beskriva), S3) relaterad (t.ex. analysera, relatera till), och S4) utvidgad (t.ex. teoretisera, analysera). Praktiska färdighetsmål är nivåindelade enligt Miller: M1) veta, M2) veta hur man utför, M3) kunna visa, och M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Kunskaper och förståelse:
Studenten ska
• kunna förklara och diskutera hur man, på ett etiskt sätt, både samlar in, hanterar, och beskriver ett komplext material som har relevans både för den teoretiska bakgrunden till det vetenskapliga projektet och till dess frågeställning (S3).
• kunna dokumentera ett vetenskapligt arbete i en systematiskt uppbyggd rapport, varvid förmågan att beskriva det vetenskapliga arbetet och sätta det i sitt teoretiska sammanhang också ska framgå (S3).

Färdigheter:
Studenten ska
• med hög grad av självständighet kunna planera, strukturera, genomföra och analysera ett vetenskapligt arbete (M3).
• kunna muntligt och skriftligt presentera och försvara ett avgränsat vetenskapligt arbete samt sätta det i sitt teoretiska sammanhang (M3).
• dels kritiskt kunna granska vetenskapliga arbeten, dels också sakligt kunna opponera på ett vetenskapligt sätt (M3).
• kunna integrera medicinska kunskaper, etiska och psykologiska aspekter i mötet med andra yrkesgrupper och i mötet med patienter (Professionell utveckling) (M3)
• kunna reflektera över sin professionella utveckling med hjälp av en strukturerad självskattning (Professionell utveckling) (M3)

Förhållningssätt:
Studenten ska
• visa förståelse för vetenskapliga metoder, den vetenskapliga processen samt betydelsen av forskningsetik.
• visa förståelse för betydelsen av samarbete och lärande av andra i samband med både planering, genomförande och tolkning av egna studier och av utredningar.

Innehåll

I examensarbetet, som syftar till att ge värdefulla erfarenheter inom både vetenskap och forskning, ska studenten tillämpa och fördjupa tidigare förvärvade samt under kursens gång inhämtade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Examensarbetet ska handla om antingen forskning eller utveckling, enligt programmets mål.

Professionell utveckling:
En Workshopdag i professionell utveckling behandlar läkarens professionella förhållningssätt och ansvar i mötet med andra yrkesgrupper och i mötet med patienten och inkluderar även en självevaluering av studenten som diskuteras med mentorn.

Kursen genomförs i tre faser.

Fas 1: Planering
Projektplanering sker under handledning och en arbetsplan redovisas skriftligt och muntligt.

Fas 2: Praktiskt arbete med halvtidsrapport
Det praktiska arbetet sker under handledning, varpå det redovisas (halvtidsrapport) skriftligt och muntligt.

Fas 3: Redovisning
I kursens avslutande fas skriver studenten, under handledning, en rapport enligt KI:s riktlinjer för examensarbeten, och presenterar projektets resultat, dels muntligt, dels i form av en skriftlig rapport. I projektredovisningen ingår också att studenten ska agera opponent på en annan students examensarbete.

Arbetsformer

Examensarbetet genomförs under överinseende av en disputerad handledare med kompetens och förmåga att handleda. Om examensarbetet görs utanför Karolinska Institutet (i Sverige eller utomlands) skall det, förutom handledare på arbetsplatsen, finnas ansvarig handledare på Karolinska Institutet. Handledningen anpassas till studentens och projektets behov. Handledning kan ske enskilt eller i grupp. Undervisningen bygger på planering, forsknings- och utvecklingsarbete, en skriftlig rapport, muntliga presentationer, redovisning av arbetsplan och halvtidsrapportering vid obligatoriska seminarier, opponering samt deltagande i andra studenters examinationsseminarier. Dessutom ingår för studenten att söka och extrahera relevant information från litteratur inom examensarbetets område. Kurslitteratur och övriga läromedel som skall användas bestäms i samråd med handledaren för varje projekt. Diskussioner om huruvida etisk prövning bedöms som nödvändig tas med berörd handledare enligt KI:s riktlinjer. Handledaren är även ansvarig för att eventuell ansökan inhämtas. Kursen inleds med ett obligatoriskt upprop.

För examensarbete utomlands gäller att:
- Studenten har en huvudhandledare på KI som har ett formellt samarbete med institutionen utomlands.
- Studenten måste få sin arbetsplan godkänd vid ett möte med koordinator och KI-handledare innan avresa.

Examination

Examinationen sker i flera separata steg.

Fas 1: Planering
Arbetsplanen skall innehålla en beskrivning av examensarbetet. Där skall ingå bakgrund till projektet, frågeställning, plan för praktiskt arbete inklusive material och metoder, etiska överväganden, tidsplan samt referenser som studenten skall inhämta. Studenten redovisar arbetsplanen muntligt och skriftligt vid ett planeringsmöte där koordinatorn och handledaren deltar och skriftligt och muntligt vid ett seminarium.

Fas 2: Praktiskt arbete med halvtidsrapportering
Studenten redovisar dels delar av den skriftliga rapporten (del av introduktion samt material och metoder), dels den praktiska delen av examensarbetet med en godkänd progress- och aktivitetsrapport, där studentens egen roll i arbetet samt tidsplan framgår, vid ett seminarium.

Fas 3: Redovisning
Fasen examineras med 1) en skriftlig rapport inklusive en skriftlig reflektion; 2) en muntlig presentation vid examinationsseminarium med en annan student som opponent; 3) en opposition på en annan students examensarbete. Bedömning sker i enlighet med av KI fastställda kriterier.

Obligatoriskt deltagande: vid planeringsmötet, planeringsseminariet, halvtidsseminariet, PU-workshop samt vid 4 examinationsseminarier utöver studentens eget seminarium. Frånvaro från obligatorisk del kompenseras enligt kursledningens anvisningar.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen:
Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur och övriga läromedel/Course literature and other course material

Rekommenderad litteratur
I kursen ingår ingen gemensam obligatorisk litteratur utan varje student väljer kurslitteratur i samråd med sin handledare. Vi vill dock rekommendera t.ex. följande böcker:

Recommended literature
There is no common compulsory literature for the course, but each student will pick course literature after discussion with the supervisor. However, we would like to recommend the following books:

Fletcher, Robert H.; Fletcher, Suzanne W. Clinical epidemiology : the essentials
Greenhalgh, Trisha How to read a paper : the basics of evidence based medicine
Holme, Idar Magne; Solvang, Bernt Krohn; Nilsson, Björn Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
Wallén, Göran Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Björk, Jonas Praktisk statistik för medicin och hälsa
Backman, Jarl Rapporter och uppsatser
Hansson, Emma; Freccero, Carolin Att skriva medicinsk vetenskap : en handbok
Oshima, Alice; Hogue, Ann Writing academic English
Emanuelsson, C Konsten att skriva en vetenskaplig rapport. Handledning för skriftlig rapport av examensarbete i biokemi
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Hedelund, Lis Att skriva en bra uppsats Lagerhammar, Ann
Svenska skrivregler