Kursplan för

Sexualmedicin, 3 hp

Sexual Medicine, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2010.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT10 , VT12 , VT17
Kurskod
2LK040
Kursens benämning
Sexualmedicin
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicin, Huddinge
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2010-04-13
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2010

Särskild behörighet

Genomförd kurs i Klinisk medicin på Läkarprogrammet.

Mål

Det övergripande målet är att ge kunskap om och förståelse för mänsklig sexualitet, de vanligaste kliniska sexualmedicinska problemen samt olika kliniska interventioner och behandlingsprinciper. Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4)*. Kunskap och förståelse Studenten skall kunna - ha kunskap om och förståelse för genusperspektivets betydelse för sexuell utveckling och för den vuxna sexualiteten (S2) - kunna identifiera väsentliga sexuella bio-fysiologiska mekanismer och deras betydelse för sexuell funktion och dysfunktion (S2) - kunna identifiera psykosociala faktorers betydelse för sexuell funktion och dysfunktion (S2) - förstå samband mellan den kliniska symptombilden och bakomliggande etiologi vid hälsa liksom vid somatisk och psykiatrisk sjukdom/skada (S2) - kunna ställa korrekt differentialdiagnos mellan olika sexuella dysfunktioner (S2) - ha kunskap om de viktigaste behandlingsstrategierna vid olika sexualmedicinska problemställningar (S1). Färdigheter: Studenten skall - kunna ta anamnes, som innehåller för de olika sexualmedicinska diagnoserna adekvat, nödvändig och viktig information (M2) - kunna göra sexualmedicinsk status med fokus på sexualmedicinsk undersökningsmetodik (M2) - kunna tolka och diskutera resultat av anamnes och utredningar, föreslå ev kompletteringar och behandling (M2) - kunna föreslå utredningsprogram vid misstänkt sexualmedicinsk diagnos (M2) - ha viss färdighet i enklare sexualmedicinsk behandling (M2) Förhållningssätt: Studenten skall - kunna visa förmåga att analysera och tillgodose patientens behov av information samt kunna beskriva detta (M3) - kunna visa förmåga att korrekt prioritera utredningar och behandlingsstrategier vid olika sexualmedicinska diagnoser (M1) - kunna diskutera etiska överväganden (M3)

Innehåll

Kursen skall ge den studerande kunskap om och förståelse för sexualmedicinska frågeställningar och differentialdiagnostik vid mötet med patienter inom en bred sfär av hälso- och sjukvård. Prevention, diagnostik, behandling och rehabilitering av tillstånd eller sjukdomar som involverar sexuella funktioner, sexuella och/eller partnerrelaterade beteenden och erfarenheter, sexuella traumata och dess konsekvenser behandlas. Kursen involverar individuella, partnerrelaterade och könsspecifika dimensioner av sexualiteten liksom kunskap om metoder i medicinska, psykologiska och social vetenskaper. Detta inkluderar de tillstånd, sjukdomar och skador vilka i sig själva, eller som en följd av behandling kan leda till sexuell problematik. Sexualmedicin är ett multidisciplinärt område och samverkan mellan flera institutioner och ämnen eftersträvas. Forskningsfältet sexualmedicin är brett och aktivt, också vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin. Det innebär bland annat att de studerande kan få god handledning i samband med projektarbeten under läkarutbildningen.

Arbetsformer

Kursen ges på deltid. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och gemensamma diskussioner. VFU (deltagande vid mottagningsbesök (inkl lab) vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin. Kursen indelas i olika kunskapsområden såsom sexuell utveckling, sexuell respons, könets betydelse, sexuella dysfunktioner och deras epidemiologi, betydelse av sjukdomar/skador vid sexuell problematik, kliniskt omhändertagande.

Examination

Obligatoriska moment: deltagande i seminarier, VFU och falldiskussioner. Godkänd tentamen, godkänt deltagande i seminarier, VFU och falldiskussioner. Förmåga att diskutera sexualmedicinska differentialdiagnoser och behandlingsstrategier. Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen Antalet examinations- och praktiktillfällen följer Karolinska Institutets lokala riktlinjer, vilket innebär att antalet examinationstillfällen är begränsade till 6, medan verksamhetsförlagda moment som regel endast kan repeteras en gång. Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Behörighet Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar core-nära kunskaper inom läkarprogrammet. Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet. Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. Om du är osäker – kontakta studievägledningen. * Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin: S1) enkel (ex känna till, identifiera), S2) sammansatta (ex redogöra för, beskriva), S3) relaterade (ex analysera, realtera), och S4) utvidgad (ex teoretisera, analysera). Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid: M1) veta, M2) veta hur man utför, M3) kunna visa, och M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur:

Sexologi Lundberg, Per Olov
Liber förlag, Sexologi (red PO Lundberg, Lotta Löfgren-Mårtensson), utkommer 2010.

Aktuella vetenskapliga artiklar och bokkapitel inom det sexualmedicinska området kommer att distribueras under kursen.