Kursplan för

Sexualmedicin, 3 hp

Sexual Medicine, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT10 , VT12 , VT17
Kurskod
2LK040
Kursens benämning
Sexualmedicin
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicin, Huddinge
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2010-04-13
Reviderad av
Programnämnd 2
Senast reviderad
2016-11-08
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2017

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1–9, kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling, samt att studenten är registrerad på kursen Hälsa i samhälle och miljö.

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.
 

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenten, med läkarutbildningen som bas, ska tillägna sig fördjupad förståelse för mänsklig sexualitet, kunskap om de vanligaste kliniska sexualmedicinska problemen om kliniska interventioner samt behandlingsprinciper.

Lärandemål 
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4)*.
 
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- beskriva och förstå genusperspektivets betydelse för sexuell utveckling och för den vuxna sexualiteten, identifiera väsentliga sexuella bio-fysiologiska mekanismer samt identifiera psykosociala faktorers betydelse för sexuell funktion och dysfunktion (S2)
- redogöra för samband mellan den kliniska symptombilden och bakomliggande etiologi vid hälsa liksom vid somatisk och psykiatrisk sjukdom/skada, ställa korrekt differentialdiagnos mellan olika sexuella dysfunktioner och känna till de viktigaste behandlingsstrategierna (S2)
 
Färdigheter
Studenten ska kunna
- ta anamnes som innehåller för de olika sexualmedicinska diagnoserna adekvat, nödvändig och viktig information samt utföra sexualmedicinsk status med fokus på sexualmedicinsk undersökningsmetodik (M2)
- föreslå utredning vid misstänkt sexualmedicinsk diagnos, prioritera utredningsbehov, analysera och diskutera resultat av anamnes och utredningar, diskutera behandlingsstrategier samt kunna enklare sexualmedicinsk behandling (M2)
- visa förmåga att analysera och tillgodose patientens behov av information samt diskutera etiska överväganden (
 
Förhållningssätt
Studenten ska kunna
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och annan personal samt ta aktivt ansvar för sitt eget lärande och sin professionella utveckling.
 

Innehåll

Kursens huvudsakliga fokus är kunskap om och förståelse för sexualmedicinska frågeställningar och differentialdiagnostik vid mötet med patienter inom en bred sfär av hälso- och sjukvård. Prevention, diagnostik, behandling och rehabilitering av tillstånd eller sjukdomar som involverar sexuella funktioner, sexuella och/eller partnerrelaterade beteenden och erfarenheter, sexuella trauma och dess konsekvenser behandlas. Kursen involverar individuella, partnerrelaterade och könsspecifika dimensioner av sexualiteten liksom kunskap om metoder i medicinska, psykologiska och social vetenskaper. Detta inkluderar de tillstånd, sjukdomar och skador vilka i sig själva, eller som en följd av behandling kan leda till sexuell problematik.
 
Sexualmedicin är ett multidisciplinärt område och samverkan mellan flera institutioner och ämnen eftersträvas. Det tvärvetenskapliga och multidisciplinära forskningsfältet återfinns också och inom den breda verksamheten vid ANOVA. Verksamheten omfattar såväl andrologi, sexologi som transmedicin. Det innebär att de studerande erbjuds högspecialiserad handledning inom respektive sub-område i samband med projektarbeten under läkarutbildningen.
 
Kursen omfattar
Epidemiologi
Reproduktion och sexualitet
Fysiologi
Sexuella dysfunktioner, diagnostik och behandling
Kvinnans sexuella responscykel – nya tankegångar och jämförelser med mäns responscykel.
Hypersexuell störning och sexuell avvikelse, diagnostik och behandling
Transsexualism, könsdysfori utredning, diagnostik och behandling
Sexualanamnes, diagnostik, vårdplanering och farmakologisk och psykologisk behandling
 

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och gemensamma falldiskussioner. 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), VIL i form av auskultation och studiebesök vid andrologmottagning sexualmedicinsk mottagning och/eller transmottagningen samt special andrologiskt lab (SAL).  
 
Kursen ges på deltid, kvällstid parallelt med annan heltidskurs inom läkarprogrammet.
Viss undervisning kan komma att ges på engelska 
 

Examination

Examination:
Muntlig examination vid seminarier samt skriftlig inlämningsuppgift.
VFU.
Muntlig examination vid falldiskussioner.
 
Kursansvarig bedömer om, och i så fall hur, frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges
 
Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

 
 

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.
 
Kursvärdering sker enlig de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.
 
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. 

*
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex känna till, identifiera),
S2) sammansatta (ex redogöra för, beskriva),
S3) relaterade (ex analysera, realtera), och
S4) utvidgad (ex teoretisera, analysera).

Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur:

Sexologi Lundberg, Per Olov; Löfgren-Mårtenson, Lotta

Rekommenderad litteratur

Aktuell vetenskaplig litteratur