Kursplan för

Akut ortopedi - en fördjupningskurs, 3 hp

Orthopedic trauma - an advanced course, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT11 , VT13 , VT14 , HT14 , VT17 , HT18 , VT24
Kurskod
2LK046
Kursens benämning
Akut ortopedi - en fördjupningskurs
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2010-11-16
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2023-09-21
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-4 samt kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi och minst 40 hp från kursen Klinisk medicin.

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte
Syftet med kursen är att studenterna ska få fördjupad förståelse för olika ortopediska behandlingsmöjligheter vid akuta skador, i huvudsak frakturer, samt fördjupad kunskap och färdighet att bedöma hur olika skador kan och bör behandlas.
Kursen är en fördjupning till kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi (Tema 4) på läkarprogrammet.

Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO (S1-S4) och färdigheterna enligt Miller (M1-M4). Se förklaring under rubriken Övriga föreskrifter.

Kunskap och förståelse:
Studenten ska
- kunna analysera helhetsbilden kring patienter med ortopediska trauman - i huvudsak frakturer - och utifrån denna redogöra för de olika behandlingsalternativ som är aktuella (S3).

Färdigheter:
Studenten ska
- kunna bedöma samt föreslå och motivera behandling för patienter med vanligt förekommande frakturer på en akutmottagning (M3).
- kunna upprätta en behandlingsplan för patienter med vanligt förekommande skador mot rörelseapparaten (M3).
- kritiskt granska och värdera kliniska frågeställningar liksom aktuella forskningsresultat utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt (M3).

Förhållningssätt:
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och annan personal samt ta aktivt ansvar för sitt eget lärande och sin professionella utveckling
 

Innehåll

Kursen bygger på att studenterna med utgångspunkt i anatomi- och patofysiologiska kunskaper skall förfina sin förmåga att ta anamnes, utföra status samt planera behandling.

Studenterna ska söka, bearbeta och presentera aktuell evidens inom ortopedisk traumatologi. Utifrån dessa grundkunskaper skall studenterna kunna bedöma och initiera behandling av specifika traumafall. Ett projektarbete genomförs parvis.

Den teoretiska träningen följs av praktik på akutmottagningen, ortopedoperation och ortopedmottagningen där studenterna ges möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktik

Ålders- och genusaspekter avseende olika typer av trauma och frakturer och dess [RM1] behandling kommer att belysas.
 

Arbetsformer

Seminarier,
Grupparbeten,
Färdighetsträning,
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU),
Projektarbete, samt
Självstudier, reflektion och inläsning. 
Schemaläggning på kvällar förekommer vid VFU.
 
 

Examination

Obligatorier
Seminarier och VFU, då studenternas förberedelse och aktiva deltagande är en förutsättning för genomförandet och för att ge tillräckligt bedömningsunderlag för de två första målen för färdigheter.

Examination
Muntlig redovisning av projektarbete. Opposition på andra studenters projektarbeten.  Vid examinationen bedöms studenternas prestation parvis utifrån den gemensamma prestationen.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatorium kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

Kursen läggs ner och ges sista gången VT2024. Kursen ersätts inte med annan kurs då programmet avvecklas. Utöver ordinarie skriftlig examination och examinerande seminarier, ges ytterligare 3 examinationstillfällen för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. För obligatorier erbjuds högst tre resttillfällen eller om examinator så anger, ersättningsuppgift. Skriftlig examination och obligatorier enligt denna kursplan ges sista gången VT25. Datum meddelas genom kurswebb.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.

Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).

Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt. 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur:

Skeletal trauma : fractures, dislocations, ligamentous injuries Browner, Bruce D.
Den obligatoriska kurslitteraturen tillhandahålls av kursledningen

Rekommenderad litteratur

Aktuell vetenskaplig litteratur