Kursplan för

När allt sviktar! Intensivvård av den svårt sjuka patienten, 3 hp

When everything falters! Treatment of seriously ill patients at Intensive Care Unit, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2011.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT11 , VT14 , HT14 , HT17 , HT18 , VT24
Kurskod
2LK048
Kursens benämning
När allt sviktar! Intensivvård av den svårt sjuka patienten
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2010-11-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2011

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-6.

Mål

Det övergripande målet är att studenten ska få en bred och fördjupad kunskap samt en basal trygghet i hur det initiala omhändertagandet sker av akut sjuka patienter parat med fördjupade kunskaper inom patofysiologi och farmakologi. Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *. Kunskap och förståelse Studenten ska - Kunna förstå onormal kroppslig struktur och funktion, symtom och patofysiologi samt grundläggande principer för utredning och behandling av sjukdomar vid en multidisciplinär intensivvårdsavdelning (S3). - Känna till etiska principer för vård av patienter vid en intensivvårdsavdelning samt för handläggning av patient i livets slutskede (S2) - Känna till hjärndödsbegreppet samt principer för organdonation (S2). - Känna till hur ett mobilt intensivvårdsteam (MIG-team) arbetar utanför intensivvårdsavdelningen (S2). Färdigheter Studenten ska - kunna identifiera, akut diagnosticera, handlägga och behandla patienter med sviktande organsystem; respiration, cirkulation, neurologi och njur- och leverfunktion samt patienter i chocktillstånd (M3) - kunna koppla patofysiologi och farmakologi till kliniska tillstånd (M3). - kunna handlägga och tolka resultaten av sjukdomshistoria och vanliga undersökningar samt ställa diagnos och diskutera differentialdiagnoser för intensivvårdskrävande patienter (M3) - kunna diskutera kliniska beslut och handlingsplaner för intensivvårdskrävande patienter (M2). - kunna analysera, besluta och förankra etiska beslut (M3). Förhållningssätt Studenten ska - kunna bygga vidare på de kunskaper och förhållningssätt avseende hälso- och sjukvårdens värdegrund, grundläggande etiska principer, egna värderingar och attityder som inhämtats tidigare under studierna (M3) - kunna visa ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt (M3) - kunna identifiera, diskutera och motivera etiska problem av egna och andras agerande, inom intensivvården, och i livets slutskede (M3).

Innehåll

Kursen består av fördjupning kring intensivvård inkluderande patofysiologi och farmakologi. Kursen är en fördjupningskurs efter kursen klinisk medicin inriktning kirurgi. Efter avslutad kurs förväntas studenten ha en bredare och fördjupad kunskap för det kommande arbetet som läkare avseende omhändertagande, diagnostik och behandling av svårt sjuka patienter vid en multidisciplinär intensivvårds-avdelning. Basvetenskaplig kunskap kommer att vara integrerad i de olika kursmomenten. Professionell utveckling är integrerad framför allt i den verksamhetsförlagda kliniska tjänstgöringen. Etiska frågeställningar och förhållningssätt belyses. Undervisningen är fokuserad på evidensbaserad medicin där varje del i kursen skall innehålla undervisning där detta beaktas. Under kursen informeras om pågående forskningsprojekt inom intensivvården Integrerande uppgifter: • Andning: Andningssvikt • Cirkulation: Cirkulationssvikt • Mentalt: Medvetslöshet/Koma

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, fallbaserade och studentaktiverande seminarier, ronder, demonstrationer, praktiska övningar mm. Verksamhetsförlagd praktik kommer att ske vid intensivvårdsavdelningar vid Karolinska Universitets-sjukhusets intensivvårdsavdelningar i både Huddinge och Solna, där även deltagande i jourverksamhet äger rum. Kursen avslutas med en examination.

Examination

Obligatoriska moment: Upprop, samtliga seminarier, demonstrationer, färdighetsträning samt all verksamhetsförlagd undervisning inklusive jourtjänstgöring är obligatorisk. Examination: I slutet av kursen sker en examination genom muntliga diskussionsfall.

Övriga föreskrifter

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. Kursen ansluter till och fördjupar core-nära kunskaper främst inom läkarprogrammets Stadium B. Examination Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Behörighet Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts. * Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin: S1) enkel (ex. känna till, identifiera), S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva), S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera). Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid: M1) veta, M2) veta hur man utför, M3) kunna visa, och M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Intensivvård Larsson, Anders; Rubertsson, Sten; Wilhelmsson, Jan
Dessutom används PM på intensivvårdsavdelningarna, samt litteratursökningar på PUB-med.