Kursplan för

När allt sviktar! Intensivvård av den svårt sjuka patienten, 3 hp

When everything falters! Treatment of seriously ill patients at Intensive Care Unit, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT11 , VT14 , HT14 , HT17 , HT18 , VT24
Kurskod
2LK048
Kursens benämning
När allt sviktar! Intensivvård av den svårt sjuka patienten
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2010-11-16
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2017-11-08
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1–4. samt minst 30 hp från termin 5-6 varav minst en SVK

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig breddad och fördjupad kunskap i patofysiologi, farmakologi samt initialt omhändertagande av akut sjuka patienter.
Kursen utgör en fördjupning av kursen klinisk kirurgi (tema 4) på läkarprogrammet.

Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.

Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- relatera symtom och patofysiologi till grundläggande principer för utredning och behandling av sjukdomar av mobilt intensivvårdsteams (MIG-team) och vid en multidisciplinär intensivvårdsavdelning (S3).
- diskutera etiska principer för vård av patienter vid en intensivvårdsavdelning, kunna principer för att förankra etiska beslut, principer för organdonation samt för handläggning av patient i livets slutskede (S3)

Färdigheter
Studenten ska kunna
- koppla patofysiologi och farmakologi till kliniska tillstånd och identifiera, akut diagnosticera, handlägga och behandla patienter med sviktande organsystem; respiration, cirkulation, neurologi och njur- och leverfunktion samt patienter i chocktillstånd (M3)
- kunna diskutera kliniska beslut och handlingsplaner för intensivvårdskrävande patienter utifrån aktuell vetenskapligt underlag (M2)
- kunna identifiera, diskutera och motivera etiska problem av egna och andras agerande, inom intensivvården, och i livets slutskede (M2)
 
Förhållningssätt
Studenten ska kunna
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och annan personal samt ta aktivt ansvar för sitt eget lärande och sin professionella utveckling
 

Innehåll

Kursen består av fördjupning kring intensivvård inkluderande patofysiologi och farmakologi. Kursen är en fördjupningskurs efter kursen klinisk medicin inriktning kirurgi. Efter avslutad kurs förväntas studenten ha en bredare och fördjupad kunskap för det kommande arbetet som läkare avseende omhändertagande, diagnostik och behandling av svårt sjuka patienter vid en multidisciplinär intensivvårds-avdelning. Basvetenskaplig kunskap kommer att vara integrerad i de olika kursmomenten. Professionell utveckling är integrerad framför allt i den verksamhetsförlagda kliniska tjänstgöringen. Etiska frågeställningar och förhållningssätt belyses. Undervisningen är fokuserad på evidensbaserad medicin där varje del i kursen skall innehålla undervisning där detta beaktas. Under kursen informeras om pågående forskningsprojekt inom intensivvården.

Arbetsformer

Föreläsningar. Fallbaserade seminarier.  Färdighetsträning. Verksamhetsförlagd undervisning (VFU) i form av ronder och demonstrationer vid intensivvårdsavdelningar i både Huddinge och Solna.

Deltagande i jourverksamhet äger rum bara dagtid.
 

Examination

Obligatorier: Seminarier och demonstrationer. Färdighetsträning. VFU inklusive jourtjänstgöring.

Examination: Muntlig examination kring patientfall.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.
Övergångsbestämmelser
För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

 

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.

*Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).

Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt.

 

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Intensivvård Larsson, Anders; Rubertsson, Sten
• Aktuell vetenskaplig litteratur som mejlas ut till studenter under kursen

• PM på intensivvårdsavdelningarna