Kursplan för

Integrerad sluttentamen, 3 hp

Integrated final examination, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2016.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT16 , HT17 , VT19 , VT20
Kurskod
2LK058
Kursens benämning
Integrerad sluttentamen
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Medverkande institutioner
  • Institutionen för fysiologi och farmakologi
  • Institutet för miljömedicin
  • Institutionen för lärande, informatik, management och etik
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
  • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2015-04-28
Reviderad av
Programnämnd 2
Senast reviderad
2016-05-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2016

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1–10 på läkarprogrammet samt att studenten är registrerad på kursen ”Hälsa i samhälle och miljö”.  
 

Mål

Syfte
Kursen utgörs av två examinationer som syftar till att studenten ska visa sin integrerade förståelse av innehållet i läkarutbildningen och utifrån det demonstrera kunskap, färdigheter och förhållningssätt som krävs för allmäntjänstgöringen (AT).

Lärandemål 
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen (S3),
– visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det medicinska området inbegripet kunskap om och förståelse för förhållanden i samhället som påverkar hälsan för olika grupper beroende på bl a etnicitet, ålder och kön (S4).
– visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för hälso- och sjukvården, och visa kunskap om relevanta författningar (S3)
 
Färdigheter
Studenten ska kunna
– visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste och viktigaste sjukdomstillstånden hos patienter och i samverkan med patienten behandla dessa (M4)
– visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete (M4)
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap samt analysera och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer (M4),
– visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg (M4),
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa (M4)
 
Förhållningssätt
Studenten ska kunna
– visa självkännedom och empatisk förmåga
– visa förmåga till helhetssyn på patienten utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
– visa förmåga till ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling

 

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.
 

Situationsbaserad examination, 2 hp I momentet ingår godkänd A-HLR-träning föregånget av webbaserad utbildning, färdighetsträning, samt ett antal situationsbaserade stationer. Muntlig reflektion över egen prestation ingår.
 
I momentet ingår att, med beaktande av ett patientcentrerat arbetssätt kunna inhämta en systematisk sjukhistoria, genomföra en riktad fysikalisk undersökning, och baserat på detta formulera en rimlig hypotes (preliminär diagnos) och föreslå de laboratorie-, bild- och funktionsundersökningar som på ett effektivt sätt kan bekräfta eller förkasta hypotesen. Vidare att mot bakgrund av patientens berättelse, medicinskt riktade frågor samt klinisk undersökning kunna bibringa patienten ett underlag, för att i samråd med denne fatta beslut om utredning/fortsatt handläggning. Det ingår också att kunna förklara den grundvetenskapliga bakgrunden till angivet symtom eller statusfynd, samt visa hur man även i mer komplexa situationer (t.ex. vid kommunikationssvårigheter), kommunicerar med patient personal och eventuella anhöriga.
  Reflekterande uppgift, 1 hp Detta moment utgörs av en skriftlig reflektionsuppgift där studenten ska reflektera över det egna lärandet av för yrket nödvändiga kompetenser.
 

Arbetsformer

Självstudier, Praktisk färdighetsträning, Teamträning, Examination.  Skriftlig reflektionsuppgift. Enskilt samtal med mentor.
 
Schemaläggning på kvällar och helger förkommer vid praktisk färdighetsträning.
 

Examination

Moment: Situationsbaserad examination
Obligatorier:   godkänd webbaserad utbildning (A-HLR)
Examination:  Gruppexamination A-HLR med individuell bedömning,
                        Individuell situationsbaserad examination
                       
För deltagande i situationsbaserad examination krävs godkänd A-HLR inkluderande föregången webbaserad A-HLR-utbildning.
Utöver ordinarie tillfälle anordnas två omtentamenstillfällen per år.
 
 
Moment: Reflekterande uppgift
Obligatorier: enskilt samtal med mentor.
 
Examination: Skriftlig individuell inlämningsuppgift vilken ska innehålla en reflektion över den egna utvecklingen som student under utbildningen.
 
Vid endast underkänd reflekterande uppgift inlämnas omarbetad examinationsuppgift i samband med omexamineringstillfälle för situationsbaserad examination.  
 
 
Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen:
Antalet examinationstillfällen är begränsade till sex.
 
Vid underkänt resultat erbjuds samtal med examinator med individuell genomgång av tentamen samt diskussion om hur studenten på bästa sätt kan förbereda sig för omtentamen. Vid underkänt resultat vid flera än 2 tillfällen övergår ansvaret till Programnämnden, för upprättande av individuell handlingsplan.
 
 

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.
 

Övriga föreskrifter

Kursutvärderingar genomförs efter kursen med hjälp av enkät.
 

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturlistan omfattar den samlade litteraturen inklusive Utbildningsplanen vid Läkarprogrammet, Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturlistan omfattar den samlade litteraturen inklusive Utbildningsplanen vid Läkarprogrammet, Karolinska Institutet.