Kursplan för

Integrerad sluttentamen, 3 hp

Integrated final examination, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2015.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT16 , HT17 , VT19 , VT20
Kurskod
2LK058
Kursens benämning
Integrerad sluttentamen
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Medverkande institutioner
  • Institutionen för fysiologi och farmakologi
  • Institutet för miljömedicin
  • Institutionen för lärande, informatik, management och etik
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
  • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2015-04-28
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2015

Särskild behörighet

Godkänt på samtliga kurser inom läkarprogrammet från termin 1 t o m 10. Utöver detta ska studenten varit registrerad på resterande kurser inom programmet

Mål

Målen som ligger till grund för Integrerad Sluttentamen utgår från de övergripande målen för läkarexamen enligt högskoleförordningen och utbildningsplanen:
Studenten ska visa sådan kunskap och förmåga som
krävs för läkaryrket och för att fullgöra den allmäntjänstgöring (AT) som
fordras för att få behörighet som läkare.

Kunskap och förståelse
För läkarexamen skall studenten
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan
vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för
yrkesutövningen,
– visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det medicinska området
inbegripet kunskap om och förståelse för förhållanden i samhället som
påverkar hälsan för olika grupper beroende på bl a etnicitet, ålder och kön.
– visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för
hälso- och sjukvården, och visa kunskap om relevanta författningar

Färdighet och förmåga
För läkarexamen skall studenten
– visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste och viktigaste
sjukdomstillstånden hos patienter och i samverkan med patienten behandla
dessa,
– visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande
arbete inom hälso- och sjukvården för såväl enskilda som grupper
av patienter,
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap
samt analysera och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar
och situationer,
– visa fördjupad förmåga att informera och undervisa olika grupper samt
att genomföra handledande uppgifter,
– visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl
inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och
behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta
författningar dokumentera dessa,
– visa fördjupad förmåga att initiera, medverka i och genomföra förbättringsarbete
samt utvärdera medicinsk behandlingsverksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För läkarexamen skall studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till helhetssyn på patienten utifrån ett vetenskapligt och
humanistiskt synsätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
– visa förmåga till ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot
patienter och deras närstående, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att
fortlöpande utveckla sin kompetens.

För de olika momenten gäller följande specifika lärandemål:

Moment 1: Situationsbaserad examination
Studenten skall vid examinationen kunna
- visa hur man på ett professionellt sätt tar upp en systematisk sjukhistoria och genomför en fysikalisk undersökning och baserat på det formulerar en rimlig hypotes (preliminär diagnos) och föreslår de laboratorie-, bild- och funktionsundersökningar som på ett effektivt sätt kan bekräfta eller förkasta hypotesen.
- förklara den grundvetenskapliga bakgrunden till angivet symtom eller statusfynd
- visa hur man även i mer komplexa situationer på ett professionellt sätt kommunicerar med patient, personal och eventuella anhöriga. Exempel på komplexa situationer kan vara patient med kommunikationssvårigheter eller många sjukdomar samtidigt; att ge svåra besked; att motivera till livsstilsförändring eller att svara på frågor om prognos.
- integrera och använda teoretisk kunskap, förhållningssätt och värderingsförmåga i kliniska resonemang med både lekmän och kolleger
- demonstrera förmåga att på ett etiskt sätt, självständigt och kritiskt, identifiera, formulera och lösa problem
- redogöra för och motivera hur grundläggande förklaringsmekanismer kan bidra till förståelse av hälsa och sjukdom i ett kliniskt perspektiv
- diskutera relevanta grundvetenskapliga och samhällsmedicinska aspekter vad gäller förklaringsmekanismer av betydelse för hälsa och sjukdom

Moment 2: Reflekterande uppgift :
Studenten skall
- reflektera över det egna lärandet av för yrket nödvändiga kompetenser samt om man uppnått utbildningsplanens mål enligt ovan.
- med självkännedom formulera en väl grundad handlingsplan för sitt fortsatta lärande efter läkarexamen.

Innehåll

Kursen består av två moment.

 

Situationsbaserad examination, 2 hp Examinationen består av teoretiska och praktiska stationer och är scenariobaserad. Syftet är att bedöma studentens förmåga att ta anamnes och status, ge besked och föreslå utredning, diagnos, behandling samt uppföljning. Reflektion över och diskussion om mekanismer ingår. Fallen utgår från några av de integrerande uppgifterna. Reflekterande uppgift, 1 hp Momentet utgör ett tillfälle att summera hur målen för utbildningen uppnåtts och en avstämning inför fortsatt yrkesverksamhet som läkare.Examinationen består av att skriva en reflektion över studentens utveckling under utbildningen. I dialogen deltar vanligen den mentor som studenten haft under utbildningen samt en extern examinator.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer bygger på utbildningsplanens pedagogiska modell som främjar självstyrt lärande och kommunikation. Genom huvudsakligen självständigt arbete och/eller i dialog med kurskamrater vidareutvecklar studenten sin integrerade förståelse av innehållet i hela läkarutbildningen. I kursen ingår en reflekterande uppgift och en examination som summativt bedömer integrerad kunskap och förståelse, praktiska färdigheter och förhållningssätt snarare än detaljerade faktakunskaper.

Examination

För godkänd kurs krävs att båda momenten i kursen är godkända. Vid underkänt på något moment kompletteras enbart detta moment.
Utöver ordinarie tillfälle anordnas två (2) resttillfällen per år.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen:
Antalet examinations- och praktiktillfällen följer Karolinska Institutets lokala riktlinjer, vilket innebär att antalet examinationstillfällen är begränsade till sex (6).

Vid underkännande i ett eller båda moment upprättas en individuell handlingsplan, där det framgår vilka aktiviteter och vilket stöd som ska leda till att studenten ges möjlighet att inhämta tillräckliga kunskaper/färdigheter och v b förändra förhållningssätt för att klara examinationen vid kommande resttillfälle.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärderingar genomförs efter kursen med hjälp av enkät.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturlistan omfattar den samlade litteraturen inklusive Utbildningsplanen vid Läkarprogrammet, Karolinska Institutet.