Kursplan för

Den sjuka människan 2, 25,5 hp

Disease and Illness 2, 25,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , VT14 , HT15 , HT16 , VT18 , HT19 , VT20 , HT20 , HT22
Kurskod
2LK069
Kursens benämning
Den sjuka människan 2
Hp
25,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Medverkande institutioner
 • Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
 • Institutionen för fysiologi och farmakologi
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Institutionen för laboratoriemedicin
 • Institutionen för medicin, Huddinge
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
 • Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
 • Institutionen för medicin, Solna
 • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2011-04-26
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2020-04-02
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1 och 2.

Mål

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter om vanliga sjukdomars symtom och kliniska diagnostik samt att integrera kunskaper om farmakologiska principer, mikrobiologi, immunologi och smittspridning. Vidare att genom patientmöten träna en grundläggande kompetens i bemötande, kommunikation, anamnes, status, kliniskt resonerande och diagnostik samt att ställa en preliminär diagnos.

Lärandemål
 
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna

 • beskriva normalfloran, de vanligaste och viktigaste patogena mikroorganismerna och deras virulensmekanismer och påverkan på global hälsa, samt diskutera hur mikroorganismer interagerar med värden samt värdens försvarsmekanismer (S3). 
 • verkningsmekanismerna för antibiotika, antivirala läkemedel, vanliga vaccin och immunoprofylax samt kunna resonera kring principer för uppkomst och spridning av bakteriell och viral läkemedelsresistens (S3).
 • redovisa principer för läkemedels absorption, distribution, metabolism och eliminering samt analysera orsaker till interindividuell variation av läkemedelseffekter (S3). 
 • förklara grundläggande principer för läkemedelsbehandling och känna till de viktigaste verkningsmekanismerna, indikationerna, interaktionerna och biverkningarna för läkemedelssubstanser (S3).
 • principerna för klinisk utredning av symtom vid vanliga och akuta sjukdomar genom tillämpning av de vanligaste kliniska, kemiska, mikrobiologiska, immunologiska, fysiologiska samt bilddiagnostiska undersökningarna och resonera kring dessas kliniska användning samt viktiga felkällor och risker som är förknippade med dem (S3). 

 
Färdigheter
Studenten ska kunna

 • visa hur man på ett professionellt och patientcentrerat sätt tar en anamnes och genomför status (M3). (PV,PU)
 • tolka resultaten av anamnes, status och vanliga laboratorieundersökningar samt ställa en preliminär diagnos (M3). (PV)
 • utifrån ett kritiskt och vetenskapligt baserat förhållningssätt tolka och bedöma olika mätvariabler (M3). 

Förhållningssätt
Studenten ska kunna

 • visa förmåga att arbeta i grupp och att ta ett aktivt ansvar för sitt och andra studenters lärande (PU)
 • ta ansvar för sin professionella utveckling och visa ett respektfullt uppträdande mot patienter, andra studenter, lärare och personal vid såväl undervisningstillfällen som vid andra kursrelaterade kontakter) (PU, PV)

Innehåll

I kursen integreras områden som är viktiga för grundläggande klinisk diagnostik och behandling utifrån en allmänmedicinsk arena, inkluderande mikrobiologi, immunologi, farmakologi, klinisk fysiologi och kemi samt diagnostisk radiologi.
 
Undervisningen har tonvikt på verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och är förlagd till sjukhus och vårdcentraler och omfattar klinisk problemlösning, anamnestagande och statusundersökning under handledning, efterföljt av diskussioner innefattande basvetenskap och laboratoriediagnostik och med strukturerad återkoppling.
 
Kursen utgörs av fyra moment:
 
Moment  Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel, 10.5 hp

Momentets ämnesmässiga kärna utgörs av de basvetenskapliga disciplinerna mikrobiologi, immunologi och farmakologi. Denna del omfattar uppbyggnad och funktion hos medicinskt betydelsefulla mikroorganismer, basala mekanismer bakom vanliga/viktiga sjukdomar orsakade av mikroorganismer och immunsystemets specifika såväl som ospecifika försvar mot infektioner. Vidare ingår principer för och risker vid profylax och terapi av infektionssjukdomar samt hygienprinciper ur ett mikrobiologiskt perspektiv. I momentet ingår farmakokinetiska principer som hur läkemedel absorberas, distribueras, metaboliseras och elimineras samt orsaker till interindividuell variation av läkemedelseffekter. Vidare ingår viktiga verkningsmekanismer, indikationer, interaktioner och biverkningar för läkemedel som används inom psykiatri, neurologi och vid kardiovaskulära sjukdomar. Momentet omfattar även antibiotika och antivirala medel i ett integrerat block i samverkan mellan lärare från ämnesområdena mikrobiologi och farmakologi.

Moment  Medicinsk diagnostik, 14.0 hp

Momentet innebär att studenten tränar sig i att genomföra en grundläggande anamnes och att utföra ett fysikaliskt status i kombination med integrerad undervisning om kroppens funktionssystem. Med utgångspunkt från patientfall ("case") med en underliggande störning och/eller symtombild klargöra underliggande störningar i struktur och funktion, samt möjligheter att motverka dessa. På basen av en systematisk sjukhistoria och fysikalisk undersökning träna sig i att formulera en rimlig hypotes (preliminär diagnos) och välja de laboratorie-, bild- och funktionsundersökningar som på ett effektivt sätt kan bekräfta eller förkasta hypotesen. Varje fall omfattar patientmötet i dess helhet, det vill säga bemötande, kommunikation, anamnes och fysikaliskt status och diagnostik samt grundläggande tolkning och bedömning av resultat från kliniska utredningar.

Moment Professionell utveckling (PU), 0.5 hp

Momentet omfattar konsultationsfärdigheter samt en mentorsledd workshopdag inkluderande individuella självskattningssamtal. Den professionella hållningen tränas parallellt med lärandet under hela kursen, men den har en dominerande tonvikt under detta moment.

Moment Primärvård (PV), 0.5 hp

I momentet ingår att i primärvårdsmiljö träna kursens mål och färdigheter under handledning av allmänläkare. Att kunna utnyttja hjälpmedel vid läkemedelsordination. Träna ett patientcentrerat arbetssätt. Utredning av i primärvård vanliga infektionssjukdomar. Videoinspelning av patientmöte med återkoppling av handledare och studiekamrater. Att träna sig i att utföra svalg- och sårodlingar.

Infektionsorsaker – infektionsförsvar och läkemedel, 10.5 hp

Betygsskala: GU

Momentets ämnesmässiga kärna utgörs av de basvetenskapliga disciplinerna mikrobiologi, immunologi och farmakologi. Denna del omfattar uppbyggnad och funktion hos medicinskt betydelsefulla mikroorganismer, basala mekanismer bakom vanliga/viktiga sjukdomar orsakade av mikroorganismer och immunsystemets specifika såväl som ospecifika försvar mot infektioner. Vidare ingår principer för och risker vid profylax och terapi av infektionssjukdomar samt hygienprinciper ur ett mikrobiologiskt perspektiv. I momentet ingår farmakokinetiska principer som hur läkemedel absorberas, distribueras, metaboliseras och elimineras samt orsaker till interindividuell variation av läkemedelseffekter. Vidare ingår viktiga verkningsmekanismer, indikationer, interaktioner och biverkningar för läkemedel som används inom psykiatri, neurologi och vid kardiovaskulära sjukdomar. Momentet omfattar även antibiotika och antivirala medel i ett integrerat block i samverkan mellan lärare från ämnesområdena mikrobiologi och farmakologi.

Medicinsk diagnostik, 14.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet innebär att studenten tränar sig i att genomföra en grundläggande anamnes och att utföra ett fysikaliskt status i kombination med integrerad undervisning om kroppens funktionssystem. Med utgångspunkt från patientfall (”case”) med en underliggande störning och/eller symtombild klargöra underliggande störningar i struktur och funktion, samt möjligheter att motverka dessa. På basen av en systematisk sjukhistoria och fysikalisk undersökning träna sig i att formulera en rimlig hypotes (preliminär diagnos) och välja de laboratorie-, bild- och funktionsundersökningar som på ett effektivt sätt kan bekräfta eller förkasta hypotesen. Varje fall omfattar patientmötet i dess helhet, det vill säga bemötande, kommunikation, anamnes och fysikaliskt status och diagnostik samt grundläggande tolkning och bedömning av resultat från kliniska utredningar.

Professionell utveckling (PU), 0.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar konsultationsfärdigheter samt en mentorsledd workshopdag inkluderande individuella självskattningssamtal. Den professionella hållningen tränas parallellt med lärandet under hela kursen, men den har en dominerande tonvikt under detta moment.

Primärvård (PV), 0.5 hp

Betygsskala: GU

I momentet ingår att i primärvårdsmiljö träna kursens mål och färdigheter under handledning av allmänläkare. Att kunna utnyttja hjälpmedel vid läkemedelsordination. Träna ett patientcentrerat arbetssätt. Utredning av i primärvård vanliga infektionssjukdomar. Videoinspelning av patientmöte med återkoppling av handledare och studiekamrater. Att träna sig i att utföra svalg- och sårodlingar.

Arbetsformer

Arbetsformer utgörs av föreläsningar, seminarier, laborationer, workshop, grupparbeten, och självstudier, fallbaserad undervisning i vården samt VFU. IT-baserade fall (virtuella patienter).
Vid träning i konsultationsteknik filmas studenten tillsammans med patient.

Examination

Moment Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Obligatorier: Seminarier är obligatoriska då de omfattar formativ återkoppling Deltagandet i laborationer är obligatoriskt eftersom det är en förutsättning för att uppnå lärandemålen samt att de ger träning i att samarbeta i grupp.

Examination: Skriftlig examination

Moment Medicinsk diagnostik
Obligatorier: Momentintroduktion (innebär en aktiv dialog kring lärandemålen och patientmötena). Statusövningar och VFU (formativ bedömning sker). Gruppseminarier som innehåller patientdemonstrationer eller undersökningstekniker, (motsvarande lärande inte kan uppnås på alternativa sätt). I VFU bedöms studenten enligt fastställda kriterier vilka utgör underlag för examinators bedömning. Minst tre godkända patientläkarmöten krävs. För godkännande krävs även en dokumenterad förmåga att arbeta i grupp.

Examination: Skriftlig tentamen. För tillträde att skriva tentamen krävs genomförda obligatoriska lärandeaktiviteter och delexaminationer under momentet medicinsk diagnostik.

Moment Professionell utveckling (PU)
Obligatorier: Mentorsledd workshop (formativ bedömning).

Moment Primärvård (PV)
Obligatorier: Godkänd prestation i VFU på vårdcentral. I VFU bedöms studenten enligt fastställda kriterier vilket utgör underlag för examinators bedömning. För godkännande krävs även en dokumenterad förmåga att arbeta i grupp.
Kursansvarig bedömer om och hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
Inlämningsuppgifter som lämnas in för examination eller som komplettering för missat obligatoriskt undervisningsmoment efter angiven deadline bedöms vid nästkommande examinationstillfälle.
 
Begränsning av prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex (6) underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Vad gäller verksamhetsförlagda moment har studenten rätt att genomgå dessa två (2) gånger.
 
Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examinationsform
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.
 
I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärderingar genomförs med hjälp av enkät.

Litteratur och övriga läromedel

Moment 1

Abbas, Abul K.; Lichtman, Andrew H.; Pillai, Shiv Basic immunology : functions and disorders of the immune system
Murray, Patrick R.; Rosenthal, Ken S.; Pfaller, Michael A. Medical microbiology
Medicinsk mikrobiologi & immunologi Brauner, Annelie
Rang and Dale's pharmacology Rang, Humphrey Peter; Dale, M. Maureen; Ritter, James M.; Flower, Rod J.; Henderson, G.
Brunton, Laurence L.; Knollmann, Björn C.; Hilal-Dandan, Randa. Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics

Moment 2

Ta kontakt med ansvarig institution för mer information

Klinisk konsultation och undersökning (KKU)

Kliniska färdigheter : informationsutbytet mellan patient och läkare Lindgren, Stefan; Aspegren, Knut
Douglas, Graham; Nicol, E. Fiona; Robertson, Colin Macleod's clinical examination
Internmedicin Dahlström, Ulf; Kechagias, Stergios; Stenke, Leif

Klinisk fysiologi

Rekommenderad litteratur

Klinisk fysiologi : med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi Jonson, Björn; Wollmer, Per
Jern, Sverker; Jern, Helene Klinisk EKG-diagnostik 2.0
Klinisk fysiologisk kärldiagnostik Jogestrand, Tomas; Rosfors, Stefan

Klinisk kemi

Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin Theodorsson, Elvar; Berggren Söderlund, Maria Laurell, Carl-Bertil
Klinisk kemi : kortfattad analystolkning Lund-Egloff, Doris; Löwbeer, Christian

Mikrobiologi

Medicinsk mikrobiologi & immunologi Brauner, Annelie
Murray, Patrick R.; Rosenthal, Ken S.; Pfaller, Michael A. Medical microbiology