Kursplan för

Avancerad sjukvård - palliativ medicin och onkologi, 7,5 hp

Advanced Health Care - Palliative Medicine and Oncology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , HT12 , VT13 , HT16 , VT17
Kurskod
2LK084
Kursens benämning
Avancerad sjukvård - palliativ medicin och onkologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för onkologi-patologi
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2011-11-07
Reviderad av
Programnämnd 2
Senast reviderad
2016-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2017

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1–9, kursen "Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling", samt att studenten är registrerad på kursen "Hälsa i samhälle och miljö".
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU- tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte 
Kursens syfte är att studenten, med läkarutbildningen som bas, ska ha tillägnat sig sig en bred och fördjupad kunskap i palliativ medicin – smärtlindring, symtomlindring, psykosociala aspekter, existentiella aspekter samt etiska frågeställningar för att vara rustad inför utmaningarna i vården av patienter i livets slutskede.

Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.

Kunskap och förståelse:
Studenten ska kunna
- beskriva innehåll och avgränsningar av ämnesområdet palliativ medicin samt hur den palliativa vården kan vara organiserad inom olika vårdformer (S2)
- beskriva fysiologisk och farmakologisk bakgrund till smärta och andra vanliga symtom och dess behandling (S2)

Färdigheter:
Studenten ska kunna
- föra samtal med patienter och närstående kring svåra frågor i livets slutskede (M2)
- ta upp anamnes, analysera samt inleda och följa upp smärtbehandling och annan symtombehandling (M3)

Förhållningssätt:
Studenten ska
- kunna tillämpa ett palliativt förhållningssätt i mötet med svårt sjuka patienter och deras närstående 
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling

Innehåll

Kursen kärna utgörs av Palliativ medicin som är till stora delar ett integrerat kunskapsområde där Patienterna har olika grunddiagnoser, är ofta multisjuka och fokus är lindring av symptom. Såväl palliativ vård vid cancer som vid andra sjukdomar tas upp. De olika faserna under det palliativa sjukdomsförloppet och brytpunkter mellan dessa kommer att beröras med hela panoramat av symtom, problemställningar och interventioner fram till och med vården under de sista levnadsdygnen. Svåra samtal med patient och närstående tas upp samt läkarens roll i det palliativa teamet. Organisatoriska aspekter inom hemsjukvård och inom sluten vård samt planering av palliativ vård ur ett samhällsperspektiv ingår.

Kursen kommer att ge praktisk klinisk träning under handledning baserat på relevant evidensbaserad kunskap. Inom palliativ vård är det naturligt att kunskapen och praktik integreras med sjukdomsspecifik kunskap inom exempelvis onkologi, hjärt-kärlområdet och demensområdet.

Kursen kommer att vara lokaliserad till den palliativa enheten vid Stiftelsen Stockholms Sjukhem med praktisk tjänstgöring också inom andra specialiserade enheter i länet. 

Kursen kommer att tydliggöra hur samverkan mellan olika vårdformer kan tillgodose patienternas behov. Etnicitet, religion och kulturella aspekter ingår i den palliativa vårdens helhetsperspektiv. 

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, workshops med patientfall.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under handledning.
Färdighetsträning, bland annat i form av rollspel. Samtliga deltagare ska under den kliniska placeringen genomföra minst ett videoinspelat samtal med en patient eller närstående. Studenten ska i samtalet visa prov på färdigheter att kunna föra samtal kring svåra frågor i livets slutskede.  Uppgiften sker under handledning och bygger på undervisning som ges under en temadag om kommunikation under kursen.
Projektarbete

Examination

Obligatorier:
Seminarier, workshops kring kommunikation och patientfall, VFU då dessa omfattar formativa bedömningar.

Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska moment kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Examination:
Muntlig examination med redovisning av videoinspelat samtal samt efterföljande gruppdiskussion. Individuell bedömning av studentens prestationer.

Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Vad gäller verksamhetsförlagda moment har studenten rätt att genomgå dessa två (2) gånger.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursvärdering sker enlig de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.

*
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex känna till, identifiera),
S2) sammansatta (ex redogöra för, beskriva),
S3) relaterade (ex analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex teoretisera, analysera).

Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur:

Opioidkonverteringsguide (delas ut på föreläsning)

Läkemedelsboken 2011-2012
Kortversion : nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014
Lundgren, Claes FAS UT 3 : att utvärdera. ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling

Rekommenderad litteratur

Aktuell vetenskaplig litteratur