Kursplan för

Blodsjukdomar - från primärvård till universitetssjukhus, 7,5 hp

Hematology - from General Practice to University Hospital, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , VT16 , HT16 , VT17 , HT22
Kurskod
2LK088
Kursens benämning
Blodsjukdomar - från primärvård till universitetssjukhus
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicin, Huddinge
Medverkande institutioner
  • Institutionen för laboratoriemedicin
  • Institutionen för medicin, Solna
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2011-12-14
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2022-04-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-9, kursen "Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling", samt att studenten är registrerad på kursen "Hälsa i samhälle och miljö".
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU- tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte   
Kursens syfte är att studenten, med läkarutbildningen som bas, ska erhålla en fördjupad kunskap om de vanligaste hematologiska sjukdomarna och få en förståelse för integreringen med andra ämnesområden som patologi, immunologi, radiologi, transfusionsmedicin, infektion, och intensivvård. Att studenten ska få ökade insikter i och förståelse för det psykologiska omhändertagandet av patienter med allvarlig sjukdom.

Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.

Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
* utifrån en symptombild och labparametrar föra ett resonemang om differentialdiagnoser (S4)
* basala behandlingsprinciper inom hematologin; transfusioner, cytostatikabehandling, immunterapi och stamcellstransplantation (S2)

Färdigheter
Studenten ska kunna
* värdera symptom och labresultat i en öppenvårdssituation utifrån vad som skall remitteras för
specialistvård (M4)
* värdera symptom och labresultat såväl på en akutmottagning som inom den hematologiska öppen- och slutenvården (M3)
 
Förhållningssätt
Studenten ska kunna
* visa basal kunskap och förståelse för det psykologiska omhändertagandet av patient och anhöriga till patient med allvarlig hematologisk sjukdom
* uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och annan personal samt ta aktivt ansvar för sitt eget lärande och sin professionella utveckling

Innehåll

Kursen syftar till förståelse för handläggning av patienten på olika vårdnivåer, såsom primärvård, akutmottagning, internmedicinsk avdelning, hematologisk specialistklinik och intensivvårdsklinik. Förhållandet mellan sjukvård och läkemedelsindustrin, framtagandet av nya läkemedel och hälsoekonomiska aspekter kommer att tas upp, samt specifika kunskaper inom gränsspecialiteter t ex transfusionsmedicin.

Kursen tar sitt teoretiska ursprung ur läkarprogrammets undervisning i hematologi och startar med en kort repetition och fördjupning om patologin och uppkomstmekanismer för blodets sjukdomar.

I kursen ingår att träna integration och fördjupande av kunskaper, dels utifrån olika vårdnivåer från allmänmedicin till den mest högspecialiserade och forskningsintensiva vården och dels genom integrering av andra medicinska vetenskaper så som infektionssjukdomar, mikrobiologi, koagulation, patologi, klinisk kemi, immunologi och radiologi. Kursen omfattar också kunskaper och färdigheter i hur man integrerar vetenskap, evidensbasering, etik, patientomhändertagande och förhållningssätt till industrin i det dagliga arbetet.
 
Kursen har också en fokus på hematologisk forskning, eftersom vi bedriver många både prekliniska patofysiologistudier och kliniska behandlingsstudier för att förbättra diagnostik, prognostik och behandling av patienterna. För varje student innebär detta en heldags "arbete" med både teoretisk och praktisk forskningsmetodik. Forskningsdelen av kursen sker i samarbete med HERM (Hematology and regenerative medicine center, Karolinska Institutet).

Arbetsformer

Föreläsningar
Seminarier 
Projektarbete (Supercase)
Studiebesök inom industrin
Studiebesök och seminarium
Studiebesök på HERMs forskningslaboratorium. 
Färdighetsträning (benmärgsaspirat)
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i form av medsittning vid mottagningsbesök, auskultation på davårdsavdelning samt klinska ronder, dvs fokuserad bedsideundervisning på avdelning.

Examination

Obligatorier: 
Seminarier

Examination:
Muntlig examination under examinerande seminarium.
Muntlig examination i form av redovisning av projektarbete, sk supercase. Opposition på andra studenters projektarbeten. Individuell bedömning av studentens prestationer.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.
 
*
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).

Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Blodets sjukdomar : lärobok i hematologi Gahrton, Gösta; Juliusson, Gunnar
Nationella vårdprogram, vilka regelbundet uppdateras och finns tillgängliga på www.sfhem.se

Rekommenderad litteratur

Aktuell vetenskaplig litteratur