Kursplan för

Fördjupningskurs i gynekologisk kirurgi, 7,5 hp

Advanced Course in Gynecologic Surgery, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT14 , VT17 , HT19 , HT20
Kurskod
2LK106
Kursens benämning
Fördjupningskurs i gynekologisk kirurgi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Medverkande institutioner
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2013-11-15
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2014

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-6 och termin 8.

Mål

Det övergripande målet är att studenten ska ha fördjupade kunskaper jämfört med grundkursen i den gynekologiskt kirurgiska processen från symptom till postoperativ kontroll. Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.

Kunskap och förståelse
Studenten ska
- kunna tillämpa indikationer för de vanligaste gynekologiska operationerna inklusive akuta operationer (S3).
- kunna identifiera och förklara orsaker till symptom som ej behandlas kirurgiskt och som kan handläggas i primärvården (S3).
- kunna göra en rimlig preoperativ bedömning och ge information till patienten (S4).
- kunna redogöra för det kirurgiska traumat och relatera hur det påverkar i olika åldrar och under olika omständigheter (S3).
- kunna formulera en kliniskt relevant vetenskaplig frågeställning utifrån ett patientrelaterat problem (S3).

Färdigheter
Studenten ska
- ha förbättrat sin förmåga att använda kirurgisk teknik via praktiska övningar på biologiskt material (M4).
- ha fått erfarenhet av assistans och viss kirurgi vid de vanligaste gynekologiska operationerna inklusive kejsarsnitt (M2).
- kunna diagnostisera vanliga kirurgiska komplikationer (S3).
- kunna bedöma om ett postoperativt förlopp är normalt (S4).
- kunna ge information vid utskrivning (M3).
- förstå gynekologiska sjukdomars epidemiologi och förhållande till reproduktion och sexualitet (S3).
- förstå grundläggande epidemiologiska principer (S3).

Förhållningssätt
Studenten ska
- kunna visa god insikt i gynekologiska operationers påverkan på sexualitet (M2).
- kunna visa förståelse för kirurgins betydelse ur patientens synvinkel (M3).
- kunna visa förståelse för arbetssituationen inom en kirurgisk specialitet (M2).

Innehåll

Kursdeltagarna följer den kirurgiska processen från det att patienten kommer med ett symptom som motiverar att en operation utförs till att den avslutas vid den postoperativa kontrollen. Processen belyses från patientens, personalens och den behandlande läkarens synvinkel med fokus på benign gynekologisk kirurgi och kirurgiska komplikationer i samband med förlossning. Kursen lämpar sig för alla som kommer att arbeta inom en specialitet som har kontakt med kirurgisk verksamhet.

Kursen fokuserar på den kliniska tjänstgöringen, med patientbaserad handledning och individuell återkoppling. Verksamhetsförlagd klinisk utbildning sker enligt ett rotationsschema, i mindre grupper på operationsavdelningen, gynekologisk avdelning och öppenvårdsmottagningen inklusive gynekologisk akutmottagning. Studenterna skall deltaga vid operationer och göra vissa moment självständigt.

Undervisningen sker på en klinik med stor kirurgisk verksamhet med särskild inriktning mot benign gynekologisk kirurgi. Särskild fokus finns på urogynekologisk kirurgi, öppen och laparoskopisk bukkirurgi, endoskopisk och minimalinvasiv kirurgi samt akut gynekologisk kirurgi. Förlossningstrauma kommer att studeras på klinikens stora förlossningsverksamhet med akut kirurgi.

På kliniken bedrivs omfattande patientnära forskning kring komplikationer till förlossningar och även utveckling av olika operationsmetoder inom urogynekologisk och endoskopisk kirurgi. Klinikens forskning omfattar kliniska behandlingsstudier, experimentella kliniska och prekliniska studier, nationella epidemiologiska kohortstudier samt studier inom omvårdnad.

Ingen tjänstgöring i primärvården ingår men kunskap om vilka symptom som bör föranleda remittering till gynekologisk klinik och eventuell kirurgisk intervention ingår.

Integrerande uppgifter:
Buksmärta
Buksvullnad
Resistens i buken
Urininkontinens
Förlossning
Infertilitet
Menstruationsrubbning
Onormal vaginal blödning

Integrerande kunskapsområden:

Professionell utveckling (PU)

Den professionella utvecklingen betonas återkommande under hela kursen. De kliniska placeringarna rymmer många tillfällen för reflektion och för träning i såväl 
vardagliga situationer som i etiskt komplexa situationer. Professionella utvecklingsperspektiv ingår också i seminarierna.

Vetenskaplig utveckling (VetU)

Undervisning, inriktad på klinisk forskningsmetodik studeras och studenterna utför ett VetU- integrerat projektarbete som redovisas under sista kursveckan.

Arbetsformer

Tjänstgöring på kliniska stationer. Seminarier, uppgiftsbaserad gruppundervisning med redovisning. Kirurgisk teknik övas i den kliniska situationen vid operationer, i samband med gruppövningar med suturteknik på biologiskt material.
 Ett VetU-integrerat fördjupningsarbete (se nedan) som redovisas i diskussionsform och skriftlig inlämningsuppgift.

Obligatoriska moment:
Tjänstgöring på ovannämnda kliniska stationer. Seminarier, uppgiftsbaserad gruppundervisning med redovisning. Gruppövningar i kirurgisk teknik.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsbidrag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Examination består av ett fördjupningsarbete utgående från en klinisk frågeställning. Redovisningen sker muntligt i diskussionsform samt genom inlämnande av skriftligt fördjupningsarbete. Fördjupningsarbetet är VetU-integrerat och följer målbeskrivningen för VetU tema 6.

Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen
Antalet examinations- och praktiktillfällen följer Karolinska Institutets lokala riktlinjer, vilket innebär att antalet examinationstillfällen är begränsade till 6, medan verksamhetsförlagda moment som regel endast kan repeteras en gång.

Examination

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar temanära kunskaper inom läkarprogrammet.

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.

*Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),

S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),

S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).

Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,

M2) veta hur man utför,

M3) kunna visa, och

M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Ahlström, Christian; Kjessler, Berndt Komplikationer vid obstetrisk och gynekologisk kirurgi
Andrén-Sandberg, Åke Praktik och etik i kirurgens vardag : en exempelsamling med kommentarer
Holm, Solrun; Hansen, Eli Pre- och postoperativ omvårdnad
Lindwall, Lillemor Perioperativ vård: den perioperativa vårdprocessen von Post, Iréne
Scott, James R.; Danforth, David N. Danforth's obstetrics and gynecology
Te Linde, Richard W.; Rock, John A.; Jones, Howard W. Te Linde's operative gynecology.
Interaktivt dataprogram: Öhrmalm och Andolf: Esem Gynekologiska sjukdomar