Kursplan för

Fördjupning i dermatologi och venereologi, 7,5 hp

Advanced Course in Dermatology and Venereology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT16 , HT21 , HT23
Kurskod
2LK126
Kursens benämning
Fördjupning i dermatologi och venereologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicin, Solna
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2015-11-11
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2023-04-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-3 samt godkänt på momentet "Medicinsk diagnostik" i kursen Den sjuka människan 2 samt godkänd praktisk färdighetsexamination på patient i kursen Integrerad deltentamen.

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Syfte
Att studenten ska fördjupa sina kompetenser inom klinisk medicin och tillägna sig en fördjupad kunskap och förståelse i både dermatologi och venereologi.

Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.

Kunskap och förståelse:
Studenten ska kunna
- redogöra för principerna vid smittspårning vid sexuellt överförbara sjukdomar (STD) (S2)
- redogöra för patofysiologi, utredning och behandling utifrån ett eget valt patientfall och litteratursökning och evidensbaserade databaser (S3) 

Färdigheter
Studenten ska kunna
- kunna indikatorer/kontraindikatorer och tillvägagångssätt för att utföra infiltrationsanestesi, ta hudbiopsi samt göra ovalär excision (M3)

Förhållningssätt
Studenten ska
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling

Innehåll

Kursen omfattar en fördjupning av de kunskaper i dermatologi och venereologi som ingår i läkarprogrammets kärna, baserat på basvetenskaplig kunskap och integrerat med ett vetenskapligt synsätt. I kursen ingår att läsa, värdera och diskutera vetenskapliga artiklar och litteratur.

Kursen har en stark klinisk förankring med fokus på utredning och handläggning av patienter med vanliga och viktiga hud- och könssjukdomar.

Differentialdiagnostisk bedömning kommer att examineras i samband med patientdemonstrationer.

Kursen kommer omfatta genusperspektiv, HBTQ och patientperspektiv. Sexualamnanes ommer att examineras i samband med seminarium i mindre grupper som utgår från STD-fall.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av tematiska interaktiva föreläsningar, seminarier, grupparbeten, auskultation och färdighetsträning. I kursen ingår även självstudier, reflektion och inläsning samt projektarbete.

Kursen omfattar verksamhetsförlagd utbildning och fallbaserad undervisning i vården i form av patientmöten, både på läkare- och sjuksköterskemottagningar, samt inbjudna patienter från patientföreningar.

Examination

Obligatorier:
Muntlig opposition vid presentationer av projektarbeten är obligatoriskt då detta bidrar till alla deltagares lärande på avancerad nivå.
Seminarier, färdighetsträning på kliniskt träningscentrum (KTC) och patientmöten är obligatoriska då formativ bedömning sker.

Examination:
Muntlig examination vid presentation av projektarbetet. Två studenter arbetar tillsammans med projektarbetet och presenterar det tillsammans, men blir bedömda var och en för sig.
Muntlig examination av differentialdiagnostisk bedömning.
Examinerande seminarium.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.

Avbrytande av VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

Kursen läggs ner och ges sista gången HT2023. Kursen ersätts inte med annan kurs då programmet avvecklas. Utöver ordinarie skriftlig examination och examinerande seminarier, ges ytterligare 3 examinationstillfällen för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. För obligatorier erbjuds högst tre resttillfällen eller om examinator så anger, ersättningsuppgift. Skriftlig examination och obligatorier enligt denna kursplan ges sista gången HT24. Datum meddelas genom kurswebb.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.

*
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (t.ex. känna till, identifiera)
S2) sammansatt (t.ex. redogöra för, beskriva)
S3) relaterad (t.ex. analysera, relatera)
S4) utvidgad (t.ex. teoretisera, analysera)

Färdighetsmålen är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta
M2) veta hur man utför
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Rorsmans Dermatologi, venereologi Dermatologi, venereologi Vahlquist, Anders
Weller, Richard P. J. B.; Hunter, Hamish J.A.; Mann, Margaret W. Clinical dermatology