Kursplan för

Läkemedel - val och värdering idag och imorgon, 7,5 hp

How to Choose and Evaluate Medicines - Today and Tomorrow, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT16 , VT17 , VT18 , HT19
Kurskod
2LK128
Kursens benämning
Läkemedel - val och värdering idag och imorgon
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Medverkande institutioner
  • Institutionen för medicin, Solna
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2015-11-11
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2019-04-02
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-9, kursen "Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling", samt att studenten är registrerad på kursen "Hälsa i samhälle och miljö".
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Syfte
Att studenterna ska utveckla sin förmåga att göra vetenskapligt grundade läkemedelsval genom att tillägna sig en fördjupad kunskap om farmakologiska principer, läkemedelsbehandling och val av läkemedel vid vanliga och allvarliga sjukdomar för sedan att kunna tillämpa detta vid värdering av läkemedel och förstå bakgrunden till evidensbaserade behandlingar.

Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4).
 
Kunskap och förståelse:
Studenten ska kunna
- redogöra för läkemedelsrelaterade problem och diskutera hur man hanterar dem (S3)
- redogöra för principer för evidensbaserad läkemedelsbehandling (S3)
- relatera och beskriva faktorer som kan bidra till variabilitet i läkemedelsrespons (S3)
 
Färdigheter
Studenten ska kunna
- göra biverknings- och interaktionsbedömningar (M4)
- tillämpa individualiserad läkemedelsbehandling (M2)
- värdera vetenskapliga studier, behandlingsrekommendationer och deras underlag (M3)
 
Förhållningssätt
Studenten ska kunna
- visa insikt om hur man bemöter patienter i syfte att förklara rationellt val av läkemedel på ett pedagogisktsätt
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling

Innehåll

Kursen omfattar läkemedelsvärdering både i teori och praktik och kommer att fokusera på klinisk farmakologi och principerna för evidensbedömning, snarare än publicerade rekommendationer. Syftet är att ge kunskap och verktyg att bättre bedöma evidens för behandling av olika medicinska tillstånd.
- Hur gör man sökningar och hur tolkar man motstridig evidens?
- Behandling av särskilda patientgrupper.
- Tillämpa och fördjupa kunskaper kring dosering, biverkningar och interaktioner.
 
Under kursen deltar studenterna i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) i form av deltagande i ronder i genusfarmakologi och läkemedelsfrågor där evidensunderlag för rekommendationer av läkemedelsval diskuteras, vilket bidrar till förståelse för värdering av läkemedel och för ställningstagande till behandlingsval för den enskilda patienten.
 
Kursen omfattar också en orientering om olika myndigheter som är involverade i läkemedelsbehandling och evidensbaserade bedömningar, både nationella och internationella. I kursen ingår att läsa, värdera och diskutera vetenskapliga artiklar och litteratur. Tillämpning av kunskaper i ett enskilt kortare projektarbete.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Laborationer i form av datorövningar. Grupparbete/workshop.
Färdighetsträning i evidensvärdering genom att arbeta med en läkemedelsfråga självständigt.
Auskultation under ronder i genusfarmakologi och läkemedelsfrågor. Projektarbete.

Undervisningen kommer att ske på Karolinska Universitetssjukhuset i huvudsak i Huddinge men vissa moment kan vara förlagda i Solna.

Examination

Obligatorier:
Seminarier och övningar är obligatoriska, om inget annat anges, då motsvarande lärande är svårt att uppnå på alternativt sätt.
VIL i form av deltagande i ronder i genusfarmakologi och läkemedelsfrågor.
Diskussion vid presentationer av projektarbeten är obligatoriskt då detta bidrar till alla deltagares lärande på avancerad nivå.

Examination:
Skriftlig och muntlig presentation av ett individuellt arbete med värdering av evidensgranskning för en läkemedelsbehandling.
Muntlig examination där varje student opponerar på ett annat arbete.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.
 
Avbrytande av VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.

*
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (t.ex. känna till, identifiera)
S2) sammansatt (t.ex. redogöra för, beskriva)
S3) relaterad (t.ex. analysera, relatera)
S4) utvidgad (t.ex. teoretisera, analysera)

Färdighetsmålen är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta
M2) veta hur man utför
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt

Litteratur och övriga läromedel

Artiklar och annat kursmaterial tillhandahålls under kursen.