Kursplan för

Den friska människan 1, 24 hp

The Healthy Human 1, 24 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT17 , VT19 , HT19 , VT20 , HT20 , VT21
Kurskod
2LK130
Kursens benämning
Den friska människan 1
Hp
24 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Medverkande institutioner
 • Institutionen för fysiologi och farmakologi
 • Institutionen för neurovetenskap
 • Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2016-05-03
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2020-09-23
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

Mål

Syfte
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande biokemiska och cellbiologiska kunskaper för läkaryrket. För det behövs en sammanhållen bild av cellens struktur och funktion i kroppen med utgångspunkt från basvetenskapliga kunskaper om den friska människans utvecklingsbiologi, matsmältning och ämnesomsättning.

Kunskaper och förståelse
Studenten ska kunna
 • redogöra för biomolekylers struktur och funktion; organsystem, vävnaders och cellers struktur på olika nivåer, liksom deras viktigaste funktioner; celltillväxt, cellspecialisering och cellrörelse samt kunna förklara och resonera kring hur interaktioner mellan celler möjliggör utvecklandet av en multicellulär organism (organsystem (S2), resterande delar (S3)).
 • redogöra för arvsmassans organisation och utveckling på cellulär-, kromosomal- och genetisk nivå (S2); kunna resonera kring de basala molekylärgenetiska mekanismerna för individens utveckling från bildandet av könsceller till embryo samt diskutera sambandet mellan ärftlighet och miljö respektive fenotyp för genetiska sjukdomar (S3).
 • redogöra för cellulär kommunikation och membrantransport, matsmältningskanalens struktur och funktion, kroppens ämnesomsättning, samt makro- och mikronutrienters betydelse för cellers och vävnaders funktioner, och kunna relatera dessa kunskaper till hur olika näringsämnen digereras, absorberas samt omsätts i kroppen och hur bristande funktion kan ge upphov till olika symptom vid olika sjukdomar (S3).
 
Färdigheter

Studenten ska kunna
 • använda modeller och laboratoriemetoder för att analysera, lära sig och förstå komplexa samband kring grundläggande cellbiologiska mekanismer, metabolism samt kroppens olika funktionssystem; samla och analysera information kring både basvetenskapliga och kliniska frågeställningar, samt kunna arbeta i en blandad grupp och enskilt eller i team kunna redovisa resultaten (M2).
 • identifiera anatomiska och histologiska strukturer utifrån bilder (M2).
 
Förhållningssätt

Studenten ska kunna
 • visa respekt för den döda kroppen samt uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling

Innehåll

Kursen är indelad i fem moment:

Moment 1: Grundläggande struktur och utveckling - från ägg till embryo 6.5 hp
Moment 2: Matsmältning och ämnesomsättning, kunskapsbas, 5 hp
Moment 3: Matsmältning och ämnesomsättning, tillämpning, 5 hp
Moment 4: Primärvård 1.5 hp
Moment 5: Integrering med slutexamination 6.0 hp

Grundläggande struktur och utveckling - från ägg till embryo, 6.5 hp

Betygsskala: GU

Under den inledande delen av momentet ges en introduktion till organsystemens struktur och funktion hos den vuxna individen samt till anatomisk terminologi. Organsystemen som behandlas är cirkulations- och respirationsorganen, urinorganen, nervsystemet och de endokrina organen. Under den inledande delen av momentet ges också en introduktion till molekylers struktur och funktion, samt till kemisk nomenklatur.
 
Momentets ämnesmässiga kärna bygger på människans utveckling från könsceller till embryo och ger en introduktion till cellens viktigaste funktioner och strukturer, till embryologi samt till utvecklingsbiologins molekylära mekanismer. Detta delmoment utgörs av de basvetenskapliga disciplinerna cell - och molekylärbiologi samt utvecklingsbiologi, och omfattas av funktionssystemen
reproduktion, rörelse, hud samt utveckling och åldrande. Här diskuteras grundläggande funktioner, på molekylär- och cellulär nivå, med särskilt fokus på de mekanismer som möjliggör för en multicellulär organism att utvecklas, det vill säga tillväxt, ärftlighet, interaktioner mellan celler, cellrörelse, celltransport samt cellspecialisering. Studenterna diskuterar hur människans fenotyp är resultat av samspelet mellan individuellt arv och utveckling i en komplex och varierande miljö.


Matsmältning och ämnesomsättning, kunskapsbas, 5.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet fokuserar på de två funktionssystemen matsmältning respektive ämnesomsättning och det endokrina systemet. Kopplingen mellan klinik och patologi relateras till störningar i matsmältningskanalen och associerade organ, åderförkalkning, diabetes, medfödda metabola rubbningar samt det s.k. "metabola syndromet". En del utgörs också av näringsfysiologiska aspekter och kopplingar till vanliga folksjukdomar.
 
Momentets ämnesmässiga kärna utgår från de basvetenskapliga disciplinerna makroskopisk- och mikroskopisk anatomi, medicinsk biokemi, fysiologi och endokrinologi. Momentet omfattar matsmältningskanalens och de accessoriska organens uppbyggnad och funktion på molekylär-, subcellulär-, cellulär-, vävnads- och organnivå, samt hur dessa integreras. Det omfattar också de kemiska livsprocessernas organisation och reglering, liksom molekylers och cellers struktur och funktion.


Matsmältning och ämnesomsättning, tillämpning, 5.0 hp

Betygsskala: GU

Detta moment omfattar laborationer och projektarbeten.


Primärvård, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Under momentet får studenten introduktion till klinisk undersöknings- och konsultationsfärdighet (inkl patientcentrerad samtalsmetodik). Studenten tränas i teamarbete, liksom i vikten av att följa hygienföreskrifter och regelverk, exempelvis avseende tystnadsplikt. Studenten tränas även i att på ett respektfullt sätt kunna bemöta patienter, anhöriga samt personal.

Praktiska färdigheter som tränas i VFU i primärvården är grunderna i hur stetoskop, blodtrycksmanschett samt reflexhammare används. Studenterna ska samtala med en patient vid hembesök utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt och sedan reflektera kring detta samtal.


Integrering med slutexamination, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Kursens avslutande moment fokuserar på att kunna integrera, relatera, tillämpa och fördjupa kunskap från moment 1, 2 och 3.


Arbetsformer

Under den inledande delen av moment 1, Grundläggande struktur och utveckling - från ägg till embryo, är de huvudsakliga arbetsformerna föreläsningar, grupparbeten och seminarier, samt självstudier, reflektion och inläsning. Under delmomentet om livets molekylära och cellulära basmekanismer, liksom utvecklingsbiologin, används både basvetenskapliga och kliniska föreläsningar samt seminarier.
Projektarbete (s.k. cellslöjd), vilket involverar framställning av modeller, där viktiga koncept jämförs och relateras genomförs också.
 
Under momentet Matsmältning och ämnesomsättning, kunskapsbas, ges föreläsningar med basvetenskaplig och klinisk grund, seminarier, och självstudier. I momentet ingår också analys av basvetenskaplig litteratur. Kunskaperna tillämpas och fördjupas via deltagande av kliniskt verksamma lärare och via möten med patienter (del i moment 4, PV). Vidare ingår demonstration av anatomiska och histologiska preparat.
 
Momentet matsmältning och ämnesomsättning, tillämpning, innefattar laborationer och projektarbeten som redovisas muntligen.
 
Momentet Primärvård omfattar föreläsningar, praktiska övningar, gruppdiskussioner, fallbaserad undervisning och verksamhetsförlagd undervisning (VFU). Under VFU sker undervisning genom gruppundervisning, auskultation med läkare, träning i patientcentrerad samtalsmetodik och klinisk undersökning under handledning, samtal vid hembesök hos patient samt auskultation på laboratorium.
Momentet Integrering med slutexamination innehåller sammanfattande föreläsningar, frågestunder samt självstudier, reflektion och inläsning och avslutas medexamination.

Examination

Moment 1: Grundläggande struktur och utveckling - från ägg till embryo

Obligatorier:
 • Deltagandet i projektarbetet cellslöjd är obligatoriskt då det bidrar till lärandet på ett sätt som är svårt att uppnå på annat sätt, samt ger träning i att samarbeta i blandad grupp. Cellslöjden avslutas med en guidad utställning kring ett medicinskt tema, där modellerna redovisas och aktiviteterna examineras formativt.
 • Ett webbaserat formativt quiz (systematisk anatomi)
Examination:
 • En webbaserad skriftlig examination (systematisk biokemi)
 • Skriftlig salsskrivning följd av obligatorisk självrättning och genomgång

Moment 2: Matsmältning och ämnesomsättning, kunskapsbas
 
Examination:
 • Tre skriftliga salsskrivningar
 
Moment 3: Matsmältning och ämnesomsättning, tillämpning

Obligatorier:
 • Deltagande i säkerhetsföreläsningen samt rundvandringen på kurslabb är obligatoriskt då det är en förutsättning för att kunna genomföra praktiska delar av laborationerna under momentet på ett säkert sätt. Bedöms individuellt genom en enkät.
 • Aktivt deltagandet på laborationerna är en förutsättning för godkänt betyg på de praktiska delarna
Examination:
 • Muntliga redovisningar av laborationerna.
 • Tre projektarbeten examineras individuellt vid muntliga presentationer i grupp, och
 • Ett projektarbete examineras genom skriftlig inlämningsuppgift.
 
Moment 4: Primärvård (PV)
Obligatorier:
 • VFU, fältarbete (patientintervju med hembesök) samt vid de praktiska övningarna är närvaro obligatorisk då aktiviteterna examineras formativt.
 • Seminarier om både konsultation och klinisk undersökning.
 
Moment 5: Integrering med slutexamination
 
Examination:
Integrerad skriftlig examination som ligger på en högre genomsnittlig SOLO-nivå än tidigare moment. För deltagande i den skriftliga tentamen krävs godkända skriftliga och web-baserade examinationer under moment 1 och 2.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Inlämningsuppgifter som lämnas in för examination eller som komplettering för missat obligatoriskt undervisningsmoment efter angiven deadline bedöms vid nästkommande examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.
 
Avbrytande av VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.
I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.
 
Behörighet till nytt VFU-tillfälle
Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Övergångsbestämmelser

Kursen läggs ner och ges sista gången vt2021. Kursen ersätts inte med annan kurs då programmet avvecklas. Utöver ordinarie skriftlig examination, ges ytterligare 5 examinationstillfällen för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. För obligatorier erbjuds högst två resttillfällen eller om examinator så anger, ersättningsuppgift. Skriftlig examination enligt denna kursplan ges sista gången VT22. Praktisk examination och obligatorier erbjuds sista gången HT21. Datum meddelas genom kurswebb.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering genomförs enligt riktlinjer som är fastställda av styrelsen för utbildning.

Undervisning och redovisningar på engelska förekommer.

Litteratur och övriga läromedel

Biokemi - obligatorisk kurslitteratur

Ferrier, Denise R. Lippincott's illustrated reviews. : Biochemistry

Biokemi - rekommenderad kurslitteratur

Biochemistry Berg, Jeremy M.; Tymoczko, John L.; Gatto, Gregory J.; Stryer, Lubert
Erlanson-Albertsson, Charlotte; Gullberg, Urban Cellbiologi
Baynes, John W.; Dominiczak, Marek H. Medical biochemistry
Devlin, Thomas M. Textbook of biochemistry : with clinical correlations
Nelson, David L.; Cox, Michael M.; Lehninger, Albert L. Lehninger principles of biochemistry Principles of biochemistry
Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin Nilsson-Ehle, Peter; Berggren Söderlund, Maria; Theodorsson, Elvar; Becker, Charlotte Laurell, Carl-Bertil

Anatomi - obligatorisk kurslitteratur

Feneis, Heinz; Dauber, Wolfgang Anatomisk bildordbok Spitzer, Gerhard; Brinkman, Ingrid
Gilroy, Anne M. Anatomy : an essential textbook, latin nomenclature

Anatomi - rekommenderad kurslitteratur

Voll, Markus; Wesker, Karl Atlas of anatomy : latin nomenclature Gilroy, Anne M.; MacPherson, Brian R.; Zeberg, Hugo Schuenke, Michael; Schulte, Erik; Schumacher, Udo
Netter, Frank H. Atlas of Human Anatomy
Sobotta atlas of human anatomy : musculoskelatal system, internal organs, head, neck, neuroanatomy Sobotta, Johannes; Paulsen, Friedrich; Waschke, Jens; Klonisch, Thomas; Hombach-Klonisch, S.

Fysiologi - Rekommenderad litteratur

Medical physiology : a cellular and molecular approach Boron, Walter F.; Boulpaep, Emile L.
Rhoades, Rodney.; Bell, David R. Medical physiology : principles for clinical medicine

Histologi - Obligatorisk kurslitteratur

Ross, Michael H.; Pawlina, Wojciech Histology : a text and atlas : with correlated cell and molecular biology

Cellbiologi - Obligatorisk kurslitteratur

Essential cell biology Alberts, Bruce; Hopkin, Karen; Johnson, Alexander; Morgan, David; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter

Cellbiologi - Rekommenderad litteratur

Alberts, Bruce Molecular biology of the cell

Utvecklingsbiologi och embryologi - Obligatorisk kurslitteratur

Alberts, Bruce Essential cell biology

Utvecklingsbiologi och embryologi - Rekommenderad litteratur

Mitchell, Barry; Sharma, Ram Embryology Britton, Robert
Ulfig, Norbert Embryologi : en kortfattad lärobok Wilhelms, Daniel B.

Näringslära - Rekommenderad litteratur

Nordic Nutrition Recommendations 2012 : integrating nutrition and physical activity