Kursplan för

Fördjupningskurs i ryggkirurgi, 3 hp

Advanced Course in Back Surgery, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Kurskod
2LK151
Kursens benämning
Fördjupningskurs i ryggkirurgi
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2018-04-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

​Alla högskolepoäng från termin 1-4 samt kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi och minst 40 hp från kursen Klinisk medicin. 

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenterna ska ha tillägnat sig en grund för utredning, diagnostik och behandling av vanliga ryggproblem. Kursen utgör en fördjupning av kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi (tema 4) på läkarprogrammet.
 
Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.
 
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna:

  • beskriva och redogöra för vanliga kliniska ryggproblem (S2)
  • beskriva patofysiologiska mekanismer för vanliga kliniska degenerativa ryggproblem samt fysiologiska och patofysiologiska mekanismer för smärta (S3)
  • diskutera ryggproblem ur ett bio-psyko-socialt synsätt d.v.s. hur bl.a, stress, trauman, psykisk ohälsa kan påverka ryggsmärta, och argumentera för och emot olika behandlingsalternativ (S3)
  • diskutera medicinsk-etiska problemställningar och betydelsen av ett multidisciplinärt, multiprofessionellt arbetssätt kring ryggsmärtproblem (S2)   

Färdigheter
Studenten ska kunna:

  • ta anamnes, genomföra ryggstatus och relevant neurologiskt status (M3)
  • föreslå relevant radiologisk och neurofysiologisk utredning och tolka dess resultat vid ryggproblem (M3) 

Förhållningssätt
Studenten ska kunna:

  • uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och annan personal samt ta aktivt ansvar för sitt eget lärande och sin professionella utveckling.

Innehåll

Ont i ryggen är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa i vårt land. Problemet är att betrakta som en folksjukdom, ont i ryggen är således något som många läkare frekvent behöver ta ställning till och det förekommer i klinisk praxis i ett flertal discipliner.
 
Studenten kommer att delta i verksamhetens samtliga för samtliga områden på enheten:

  • Mottagning med utredning, operationsfallsbedömning och uppföljning.
  • Kirurgi med efterföljande omvårdnad, övervakning, smärtstillning, mobilisering mm.
  • Multidisciplinär smärtrehabilitering. 

Kursen omfattar övergripande och orienterade fördjupningsföreläsningar. Kursen är upplagd med problemorienterad undervisning kring fiktiva och reella patientfall i form av seminarier. Fall-mixen är planerad så att bred insikt i ryggsjukdomar och deras respektive behandling ges. Återkoppling till aktuella fall på enheten görs i form av undervisningsronder och bedside-undervisning. Utbildning i undersökningsteknik förmedlas av specialutbildade fysioterapeuter. Mentorfunktion där enhetens läkare personligen tar hand om en till två studenter under hela eller halva kurstiden.

Arbetsformer

Föreläsningar. Seminarier kring patientfall enligt KIs seminariekriterier. Fallbaserad undervisning i vården.  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Färdighetsträning i form av undersökningsteknik, bedömning av röntgenbilder, MR, samt deltagande i operationsverksamhet.

Examination

Obligatorier:  
VFU, seminarier, fallbaserad undervisning i vården, färdighetsträning

Examination: 
Skriftlig examination. Praktisk färdighetsexamination i ryggstatus. 

Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska moment kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.
 

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.

* Målen är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin och Millers pyramid
SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera)
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva)
S3) relaterad (ex. analysera, relatera)
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera) 

Millers pyramid:
M1) veta
M2) veta hur man utför
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Aktuell vetenskaplig litteratur

Ryggen Tullberg, Tycho; Branth, Björn

Referenslitteratur

Lindgren, Urban; Svensson, Olle Ortopedi Alfredson, Håkan; Johansson, Fredrik
Ont i ryggen, ont i nacken[Elektronisk resurs]: en evidensbaserad kunskapssammanställning. Vol. 1
Ont i ryggen, ont i nacken[Elektronisk resurs]: en evidensbaserad kunskapssammanställning. Vol. 2