Kursplan för

Fokus akutsjukvård - den akuta vårdkedjan, 7,5 hp

Emergency Medicine in Focus - The Links of Emergency Care, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , HT19
Kurskod
2LK157
Kursens benämning
Fokus akutsjukvård - den akuta vårdkedjan
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2018-10-08
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2019-03-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Samtliga högskolepoäng från termin 1-8 samt 13 hp från kursen "Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen och psyke".

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Syfte 
Kursens syfte är att studenten med läkarprogrammets tidigare kurser som bas ska tillägna sig en fördjupad kompetens inom akutsjukvård som förberedelse för ledarskap på akutmottagning samt i viss mån i prehospital miljö och i katastrofsituation.

Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4)*.

Kunskaper och förståelse
Studenten ska kunna:
 • redogöra för den akuta vårdkedjan samt grundläggande principer för prioritering av vårdsökande, inklusive vid obalans mellan behov och resurser samt vid allvarlig händelse (S2)
 • diskutera vanliga etiska situationer inom akutsjukvården och hur man utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, kan hantera dessa (S3) 
Färdigheter
Studenten ska kunna:
 • prioritera mellan vårdsökande utifrån allvarlighetsgrad, med särskilt fokus på att kunna identifiera potentiellt livshotande tillstånd samt att kunna initiera omedelbart livräddande åtgärder; individuellt och som del av ett team i akuta situationer (M3) 
 • på ett strukturerat sätt utföra initial bedömning, stabilisering och reevaluering vid vanligt förekommande akuta symptom och syndrom hos patienter i alla åldrar (M3)
 • utifrån kliniska uppgifter kunna föra ett differentialdiagnostiskt resonemang och initiera lämplig utredning och behandling samt planera för fortsatt vård och vårdnivå (M3)
 • på ett kortfattat och patientsäkert sätt kunna överföra information om ett sjukdomsförlopp samt informera patienter och anhöriga om detsamma (M3)
 • identifiera och diskutera egna och andras stressreaktioner och deras inverkan på den egna prestationen (M2)
 • visa förmåga att initiera, medverka i och genomföra förbättringsarbete (M2) 
Förhållningssätt
Studenten ska kunna:
 • uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal, samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling.

Innehåll

Kursen genomförs på den största akutkliniken i Stockholm och omfattar hela den akuta vårdkedjan från larmcentralen via ambulansen till akuten. Fokus kommer att vara på undervisning i ett systematiskt omhändertagande av den akut sjuka patienten utifrån symtompresentation. Innehållet avgränsas till det som är vanligt och viktigt inom akutsjukvård och tangerar stora delar av läkarprogrammet.  Studenten tränar på att utföra basal initial bedömning, stabilisering och reevaluering av en akut sjuk patient i såväl prehospital som sjukhusmiljö, och i olika åldersgrupper.

Exempel på praktiskt innehåll i kursen är: 
 • Simulering och färdighetsträning med utgångpunkt från de vanligast förekommande symptomen på en akutmottagning.
 • Tolkning av anamnestiska och kliniska uppgifter enligt sannolikhetsprövningsprinciper
 • Bedömning och behandling av akut sjuka patienter enligt ABCDE med de förutsättningar som råder prehospitalt och på en akutmottagning vilket innefattar träning av anamnes- och statustagande, val av lämplig diagnostik, tolkning av undersökningsresultat samt val av lämplig vårdnivå för olika patienter
 • Träning i att leda team och samarbeta med kollegor och övriga medarbetare
 • Träning i att utföra inom akutsjukvård vanligt förekommande behandlingar och åtgärder
 • Träna principer för ett förbättringsarbete inom akutsjukvård
 • Diskussion om etiska frågeställningar inom akutsjukvården 

Arbetsformer

Arbetsformer utgörs av föreläsningar, seminarier, färdighetsträning inklusive simulering, samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i form av handlett kliniskt arbete på akutmottagningen, i ambulans samt studiebesök på SOS Alarm.

Formativ bedömning av färdighetsträning med återkoppling till studenten görs kontinuerligt under kursen.

VFU är huvudsakligen förlagd till Södersjukhuset men kan även vara förlagd till Södertälje sjukhus och/eller SLSO närakuter. VFU i ambulans genomförs i samarbete med leverantörer av ambulanssjukvård inom SLL.

Schemaläggning på kvällar och helg förekommer.

Examination

Obligatorier
Alla seminarier, VFU och all färdighetsträning inklusive simuleringsövningar, är obligatoriska.

Examination
Studentens teoretiska och praktiska färdigheter, samt förhållningssätt gentemot patienter, anhöriga och kollegor bedöms fortlöpande under VFU och en sammantagen bedömning görs av examinator.
Skriftlig examination.
Praktisk examination.
 
Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska moment kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.
I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

*
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).
 
Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:

Kompendier och aktuell vetenskaplig litteratur

Hård af Segerstad, Caroline; Järhult, Susann J. Akutsjukvård från Ö till Ä
Suserud, Björn-Ove; Lundberg (red.), Lars Prehospital akutsjukvård