Kursplan för

Fokus akutsjukvård - det akut sjuka barnet, 7,5 hp

Emergency Medicine in Focus - Pediatric Emergency Care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , HT19 , VT21
Kurskod
2LK159
Kursens benämning
Fokus akutsjukvård - det akut sjuka barnet
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Medverkande institutioner
 • Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2018-10-08
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2020-10-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Samtliga högskolepoäng från termin 1-8 samt 13 hp från kursen "Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen och psyke".

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenten med läkarprogrammets tidigare kurser som bas ska tillägna sig en fördjupad och praktisk kompetens inom akutsjukvård som förberedelse för ledarskap vid akut omhändertagande av patienter i olika miljöer.

Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid
(M1-M4)*

Kunskaper och förståelse
Studenten ska kunna:

 • redogöra för grundläggande principer för prioritering av vårdsökande, inklusive vid obalans mellan behov och resurser samt vid allvarlig händelse (S2)
 • diskutera vanliga etiska situationer inom akutsjukvården och hur man utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, kan hantera dessa (S3)

Färdigheter
Studenten ska kunna:

 • prioritera mellan vårdsökande utifrån allvarlighetsgrad i olika miljöer; inklusive vid obalans mellan behov och resurser samt vid allvarlig händelse (M3)
 • identifiera potentiellt livshotande tillstånd samt att kunna initiera omedelbart livräddande åtgärder; individuellt och som del av ett team i akuta situationer (M3)
 • på ett strukturerat sätt utföra initial bedömning, stabilisering och reevaluering vid vanligt förekommande akuta sökorsaker (M3)
 • i den akuta vårdsituationen föra differentialdiagnostiskt resonemang samt initiera lämplig utredning och behandling (M3)
 • Planera för fortsatt vård och övervakningsnivå efter den akuta vårdkontakten (M2)
 • på ett kortfattat och patientsäkert sätt kunna överföra information om ett sjukdomsförlopp (M3)
 • identifiera och diskutera stressreaktioner inom teamet och deras inverkan på det akuta omhändertagandet (M2)
 • identifiera behov av förbättringsarbete, och visa förmåga att initiera ett sådant arbete (M2).

Förhållningssätt
Studenten ska kunna:

 • uppträda respektfullt mot andra studenter, lärare och personal, samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling.

Innehåll

Kursen är en fördjupningskurs inom området pediatrik och akutsjukvård och fokuserar på det akut sjuka barnet. Kursen fokuserar särskilt på moment som stärker studentens kompetens och färdigheter som krävs för ett effektivt arbete i en akutsituation i interprofessionella team, såsom ledarskap och effektiv kommunikation. Färdighetsträning inklusive simulering utgör en grundpelare  i kursen. Stor vikt läggs vid att tillämpa evidensbaserad medicin och ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt och att praktiskt träna läkarrollen genom eget arbete under handledning.

Kursens innehåll avgränsas till det som är vanligt förekommande och essentiellt inom akutsjukvård och relaterar innehållsmässigt till stora delar av läkarprogrammet. Akutsjukvård omfattar handläggning av akuta sjukdomstillstånd och olycksfall utifrån ett oselekterat patientmaterial från prehospitalt omhändertagande via bedömning och behandling på akutmottagning till fastställande av adekvat fortsatt vårdnivå.

Under kursen kommer alla studenter att introduceras i metoder för ett individuellt förbättringsarbete. Kursen innehåller föreläsningar som introducerar och definierar förbättringsarbete. Detta introducerar träning i förbättringsarbete som ingår i kursen "Hälsa i samhälle och miljö" på termin 11.
Studenterna får i uppgift att välja inom vilket område de vill arbeta med förbättring, samt att inom detta område identifiera ett behov av förbättringsarbete.

Kursen ges i samarbete med institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Centrum för avancerad simulering och träning barn (CAMST barn) samt läkarprogrammets övriga fördjupningskurser i akutsjukvård avseende kursgemensamt innehåll.

Arbetsformer

Undervisning med tonvikt på mål för kunskap och förståelse sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten/workshops,  allbaserad undervisning i vården, individuella självskattningssamtal, studiebesök, självstudier samt litteraturstudier.

Undervisning med tonvikt på mål för färdigheter och förhållningssätt sker genom VFU, akutrumsövningar, färdighetsträning och simulering vid akutrumsövningar på barnakuten NKS Solna, KTC Solna samt CAMST Barn Huddinge.

Formativa bedömningar sker i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), praktiska övningar samt vid muntlig presentation av grupparbete.
Underlag för summativ examination sker genom dokumentation i loggbok där ansvarig för kursmomentet, VFU passet eller aktiviteter ger feedback direkt.
 
Schemaläggning på kvällar och helger förekommer vid VFU.
 
Undervisning sker på svenska och engelska.

Examination

Obligatorier
Simuleringar
Seminarier
Kollegial granskning av förbättringsarbete

Examination
Studentens teoretiska och praktiska färdigheter, samt förhållningssätt gentemot patienter, anhöriga och kollegor bedöms fortlöpande under VFU och en sammantagen bedömning görs av examinator.
Praktiskt prov.
Muntlig examination i seminarieform av förbättringsarbete.
Utkast till plan för förbättringsarbete som examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.
I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

*
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin :
S1) enkel (t.ex. känna till, identifiera)
S2) sammansatt (t.ex. redogöra för, beskriva)
S3) relaterad (t.ex. analysera, relatera)
S4) utvidgad (t.ex. teoretisera, analysera)
 
Färdighetsmålen är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta
M2) veta hur man utför
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:

Aktuell vetenskaplig litteratur

Hård af Segerstad, Caroline; Järhult, Susann J. Akutsjukvård från Ö till Ä
Widlund, Tomas Akut pediatrik Norgren, Svante; Ludvigsson, Jonas F.; Norman, Mikael
Akut internmedicin. Behandlingsprogram 2017. Janusinfo: https://www.janusinfo.se/download/18.570d3e071634a145608584f/1535626570300/Akut-internmedicin-2017.pdf

Akut kirurgi. Behandlingsprogram 2017. Vårdgivarguiden: https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/vardprogram/akut-kirurgi/behandlingsprogram-akut-kirurgi-2017.pdf