Kursplan för

Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom medicinsk akutsjukvård, 15 hp

Medical Science and Nursing in Medical Emergency Care, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , VT19 , VT20 , VT22 , VT23
Kurskod
2MV001
Kursens benämning
Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom medicinsk akutsjukvård
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Medverkande institutioner
 • Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2017-11-02
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp (varav 15 hp examensarbete). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 (med lägst betyget Godkänd/E).

Mål

Syfte
Kursens syfte är att med ett vetenskapligt förhållningssätt ge fördjupade kunskaper i avancerad klinisk omvårdnad inom specialistområdet medicinsk akutsjukvård.
 
Lärandemål
Moment 1: Omvårdnad inom medicinsk akutsjukvård (6 hp)
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • självständigt identifiera, bedöma och hantera komplexa omvårdnadsbehov hos patienter inom medicinsk akutsjukvård
 • utifrån aktuell forskning och med fördjupade kunskaper inom medicinsk akutsjukvård analysera och reflektera kring komplexa omvårdnadsbehov hos den medicinska patienten samt identifiera egna behov av ytterligare kunskap
 • med utgångspunkt i begreppet personcentrerad vård analysera och reflektera  över patientens och närståendes välbefinnande och sitt eget förhållningssätt utifrån etiska principer, samhälleliga aspekter och mänskliga rättigheter
 • analysera och reflektera över patientsäkerhetsaspekter och interprofessionellt samarbete i patientens övergångar i vårdkedjan

Moment 2: Patofysiologi vid akuta medicinska tillstånd (4,5 hp)
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • analysera uppkomsten av akuta medicinska sjukdomstillstånd och relatera till patofysiologiska mekanismer.
 • förklara symtom, diagnostik, behandling och prevention vid akuta medicinska sjukdomstillstånd

Moment 3: Farmakologi (4,5 hp)
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • förstå och tillämpa farmakodynamiska och farmakokinetiska principer vid läkemedelsbehandling inom specialistområdet
 • identifiera läkemedelsrelaterade problem, analysera bidragande faktorer samt föreslå förebyggande åtgärder vid akuta medicinska sjukdomstillstånd
 • förstå och tillämpa läkemedelsanalytisk provtagning
 • värdera elektroniska stödfunktioner till aktuell läkemedelsbehandling

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment:

Omvårdnad inom medicinsk akutsjukvård, 6.0 hp

Betygsskala: GU
 • Bedömning, prioritering, genomförande och utvärdering av omvårdnadsbehov och omvårdnadshandling vid akuta och komplexa medicinska sjukdomstillstånd
 • Tillämpning av sjuksköterskans kärnkompetenser inom medicinsk akutsjukvård
 • Patientens transition och delaktighet i vårdkedjan inom medicinsk akutsjukvård
 • Fältstudier inom akutsjukvård (ex ambulanssjukvård, akutmottagning, intensivvårdsavdelning, intermediär vårdavdelning, akut geriatrisk avdelning)

Patofysiologi vid akuta medicinska tillstånd, 4.5 hp

Betygsskala: GU
 • Akuta tillstånd vid hjärt-kärlsjukdom
 • Akuta tillstånd vid njursjukdom
 • Akuta respiratoriska tillstånd
 • Akuta tillstånd orsakade av infektion
 • Akuta neurologiska tillstånd
 • Akuta endokrinologiska tillstånd

Farmakologi, 4.5 hp

Betygsskala: GU
 • Specifik farmakologi med framför allt inriktning mot läkemedelsbehandling vid hjärt-kärlsjukdom men även andra akuta ohälsotillstånd
 • Granskning och uppföljning av läkemedelsbehandling
 • Läkemedelsbiverkningar, interaktionsmekanismer och dess kliniska relevans
 • Principer för och tillämpning av individanpassad läkemedelsbehandling         
 • IT-baserade stödfunktioner

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, webbaserade hjälpmedel samt fältstudier i klinik.

Kursen ges som distansutbildning med stöd av en nätbaserad lärplattform. I kursen ingår ca 8-9 digitala kursdagar och ca 2-3 fysiska träffar på kursorten plus fyra dagar med verksamhetsintegrerat lärande.

Obligatoriska utbildningsinslag

 • Verksamhetsintegrerat lärande (fältstudiedagar)
 • Seminarium om aktuella omvårdnadsfrågor

Examination

Moment 1 Omvårdnad inom medicinsk akutsjukvård; examineras med

 • en individuell skriftlig digital hemtentamen där studenten ska uppvisa förmåga att kunna bedöma, analysera och reflektera över komplexa omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar samt patientsäkerhetsrisker och interprofessionellt samarbete i den medicinska patientens vårdkedja
 • reflektionslogg över den medicinska patientens och närståendes välbefinnande och sitt eget förhållningssätt utifrån etiska principer och personcentrerad vård

 
Moment 2 Patofysiologi vid akuta medicinska tillstånd; examineras med

 • skriftlig individuell tentamen, examinationen utgår från patientfall, fritextsvar och flervalsfrågor

 
Moment 3 Farmakologi; examineras med

 • skriftlig individuell tentamen
 • individuell inlämningsuppgift.
   

Verksamhetsintegrerat lärande är alltid obligatoriskt. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

För betyget godkänd krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat vid samtliga examinationer.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Vid underkänt betyg på praktiskt moment har studenten rätt att genomgå examination av det momentet ytterligare en gång.
Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för försening. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av
examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen
kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.


Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att
frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från
obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får
inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Artiklar, länkar och ytterligare litteratur kan tillkomma utifrån föreläsares anvisningar och rekommendationer

Omvårdnad & medicin Ekwall, Anna; Jansson, Anna M.
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg, Anna-Karin; Ehrenberg, Anna; Wijk, Helle; Öhlén, Joakim
Toverud, Kari C. Klinisk omvårdnad : 1 Stubberud, Dag-Gunnar; Grønseth, Randi; Almås, Hallbjørg Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina
Toverud, Kari C Klinisk omvårdnad : 2 Grønseth, Randi; Almås, Hallbjørg; Stubberud, Dag-Gunnar Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina
Avancerad klinisk sjuksköterska : avancerad klinisk omvårdnad i teori och praxis Fagerström, Lisbeth
Akut vård ur ett patientperspektiv Almerud Österberg, Sofia; Nordgren, Lena
Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems Lewis, Sharon Mantik; Bucher, Linda; Heitkemper, Margaret M.; Harding, Mariann
Illustrerad farmakologi Thoresen, Hege; Simonsen, Terje; Christensen, Hege; Thidemann Johansen, Harald; Tranheim Kase, Eili; Robertsen, Ida; Rustan, Arild Christian; Solberg, Rigmor Roman, Elisabet
Böttiger, Ylva; Eliasson, Erik; Lindh, Jonatan Att lyckas med läkemedel