Kursplan för

Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad inom cancerområdet, 7,5 hp

Profession, Patient Safety and Methods to Develop Nursing in the Context of Cancer Care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , VT17 , VT19 , VT22
Kurskod
2ON013
Kursens benämning
Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad inom cancerområdet
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2014-04-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten med fokus på profession skall fördjupa sina kunskaper om patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad av patienter vid onkologisk vård och behandling.  Studenten ska självständigt kunna generalisera inhämtad kunskap och kunna reflektera om och planera för att implementera detta i den egna verksamheten.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

  • analysera och reflektera över specialistsjuksköterskans roll i samband med omvårdnad av patienter under de onkologiska sjukdomarnas olika skeden,
  • med förståelse för den egna rollen samt för det interprofessionella teamarbetet inom onkologisk vård kunna teoretisera över specialistsjuksköterskans professionella kompetens.

Färdighet och förmåga
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

  • leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet,
  • ansvara för patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete,
  • tillämpa informatik i omvårdnadsarbetet samt med fokus i enskilda patienters behov och säkerhet kunna analysera och reflektera över informations- och kommunikationssystem som stödjer omvårdnadsarbetet,
  • tillämpa evidensbaserad vård och relevanta forskningsresultat i patienters omvårdnad.

Värdering och förhållningssätt

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

  • värdera betydelsen av specialistsjuksköterskans ledarskap i relation till kvalitetsutveckling av omvårdnadsarbetet inom onkologisk vård,
  • värdera och implementera teorier och modeller tillämpliga för arbete i en onkologisk verksamhet samt reflektera över sitt eget etiska förhållningssätt.

Innehåll

Patientsäkerhet
• vårdens riskområde (t.ex. vårdhygien, läkemedelsrelaterade problem, övergångar i vårdkedjan)
• patientens samverkan
• säkerhetskultur
• metoder för säkerhetsarbete i medicinsk teknik

Specialistsjuksköterskans yrkesroll och ansvar
• interprofessionella relationer
• ledarskap och kommunikation
• forskning och utveckling
• etik

Metoder för att utveckla vården
• förbättringsarbete
• evidensbaserad vård

Arbetsformer

Kursen genomförs som nätbaserad utbildning (halvfart) och antalet fysiska träffar är begränsat till max. 2 dagar/ 7,5 högskolepoäng.

Utbildningen utgår från ett problemorienterat (undersökande) och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande.  individuella studieuppgifter, arbete i grupp, diskussioner, föreläsningar och seminarier samt färdighetsträning  De arbetsformer som används är föreläsningar, litteraturstudier, individuella studieuppgifter, diskussioner i grupp och seminarier med simuleringsövningar förekommer.

Ingående studieuppgifter, seminarier och schemalagda gruppträffar är obligatoriska. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 

Examination

Individuell skriftlig examinationsuppgift, där studenten utgående från kursens lärandemål ska utforma ett riktlinjedokument för ett kliniskt omvårdnadsproblem eller en klinisk omvårdnadssituation relevant för studentens arbetsplats (eller motsvarande). I examinationen ingår att teoribasera riktlinjen samt utforma en plan för implementering, utvärdering och uppföljning.


Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte
lämnats in.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt av Styrelsen för utbildning fastställda riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice
Lindh, Marion; Sahlqvist, Lena Säker vård : att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg
Johnsson, Lars-Åke Den nya patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter : handbok för ombud och vårdpersonal
Sharp, Lena Effektiv kommunikation för säkrare vård
Benner, Patricia E.; Tanner, Christine A.; Chesla, Catherine A. Expertise in nursing practice : caring, clinical judgment & ethics
Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik Personcentrerad omvårdnad Edvardsson, David
Omvårdnadsdiagnoser enligt NANDA : definitioner och klassifikation 2009-2011 Herdman, T. Heather
Willman, Ania; Stoltz, Peter; Bahtsevani, Christel Evidensbaserad Omvårdnad
Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad Idvall, Ewa
Att vara chef och ledare för omvårdnadsarbete Nilsson, Kerstin
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg, Anna-Karin
Ytterligare kurslitteratur tillkommer i form av vetenskapliga artiklar, riktlinjer, styrdokument etc.