Kursplan för

Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad inom cancerområdet, 7,5 hp

Profession, Patient Safety and Methods to Develop Nursing in the Context of Cancer Care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , VT17 , VT19 , VT22
Kurskod
2ON013
Kursens benämning
Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad inom cancerområdet
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2014-04-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-10-26
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Kursens mål är att studenten skall fördjupa sina kunskaper om profession, patientsäkerhet samt teorier och metoder för att utveckla omvårdnad av patienter vid onkologisk vård och behandling. Studenten ska kunna reflektera om och planera för att implementera inhämtad kunskap i den egna verksamheten.

Kunskap och förståelse
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • analysera och reflektera över specialistsjuksköterskans roll i samband med omvårdnad och kvalitetsutveckling av omvårdnadsarbetet inom onkologisk vård.

Färdighet och förmåga
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet,
 • ansvara för patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete,
 • tillämpa informatik i omvårdnadsarbetet samt med fokus i enskilda patienters behov och säkerhet kunna analysera och reflektera över informations- och kommunikationssystem som stödjer omvårdnadsarbetet,
 • tillämpa evidensbaserad vård och relevanta forskningsresultat i patienters omvårdnad
 • visa förmåga till ett kritiskt förhållningssätt och på handlingsberedskap i det framtida yrkesutövandet och upprätthålla ett livslångt lärande.

Värdering och förhållningssätt
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • med förståelse för den egna rollen samt för det interprofessionella teamarbetet inom onkologisk vård kunna teoretisera över specialistsjuksköterskans professionella kompetens
 • värdera och implementera teorier och modeller tillämpliga för arbete i en onkologisk verksamhet samt reflektera över sitt eget etiska förhållningssätt utifrån samhälleliga aspekter och mänskliga rättigheter
 • värdera sitt behov av kunskap, ta ansvar för sin kunskapsutveckling och fortlöpande utveckla sin kompetens.  

Innehåll

 • interprofessionellt samarbete
 • ledarskap och kommunikation
 • forskning och utveckling
 • etik
 • vårdens riskområde och säkerhetskultur 
 • patientens delaktighet
 • metoder för säkerhetsarbete i medicinsk teknik
 • förbättringsarbete
 • evidensbaserad vård

Arbetsformer

Kursen genomförs som nätbaserad utbildning (halvfart) och antalet fysiska träffar är begränsat till max. 2 dagar / 7.5 högskolepoäng.

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, litteraturstudier, individuella studieuppgifter, diskussioner i grupp och seminarier med simuleringsövningar förekommer.

Ingående studieuppgifter, seminarier och schemalagda gruppträffar är obligatoriska.

Examination

Individuell skriftlig examinationsuppgift, där studenten ska utforma ett riktlinjedokument för ett kliniskt omvårdnadsproblem eller en klinisk omvårdnadssituation relevant för studentens arbetsplats (eller motsvarande). I examinationen ingår att teoribasera riktlinjen samt utforma en plan för implementering, utvärdering och uppföljning. Examinationen bedöms utifrån lärandemålens grad av förankring i kurslitteratur och aktuell forskning.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte
lämnats in.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

​Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Benner, Patricia E.; Tanner, Christine A.; Chesla, Catherine A. Expertise in nursing practice : caring, clinical judgment & ethics
Carlström, Eric Förändringsarbete i hälso- och sjukvård
Johnsson, Lars-Åke Den nya patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter : handbok för ombud och vårdpersonal
Lindh, Marion; Sahlqvist, Lena Säker vård : att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg
McCormack, Brendan; McCance, Tanya Person-centred nursing : theory and practice
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg, Anna-Karin
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice
Sharp, Lena Effektiv kommunikation för säkrare vård
Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
Ytterligare kurslitteratur tillkommer i form av vetenskapliga artiklar, riktlinjer, styrdokument etc.