Kursplan för

Examensarbete i omvårdnad - onkologisk vård, 15 hp

Diploma Project in Nursing - Oncology Nursing, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2015.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , VT13 , HT15 , HT16 , VT17 , HT19 , VT20 , VT22
Kurskod
2ON014
Kursens benämning
Examensarbete i omvårdnad - onkologisk vård
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-05-09
Reviderad av
Programnämnd 9
Senast reviderad
2015-05-06
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2015

Särskild behörighet

Antagen till specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård.
Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad, 7,5 hp på avancerad nivå.

Mål

Studenterna ska under kursen fördjupa sin kunskap i huvudområdets vetenskapliga grund och integrera teoretiska och praktiska kunskaper i specialistområdet onkologisk vård samt visa förmåga att tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete. Målet är också att visa färdighet i vetenskapsteori och metod för att kunna delta i forskningsarbete och leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad inom specialistområdet onkologisk vård. Målet uppnås genom att studenten självständigt genomför, presenterar och försvarar ett examensarbete samt opponerar på ett annat examensarbete.
Lärandemål
- visa fördjupad kunskap inom huvudområdet omvårdnad samt inom områdets vetenskapliga grund.
- visa fördjupad kunskap i metodik vad gäller design, metoder för datainsamling och analys
- Systematiskt söka, kritiskt granska och tolka information som grund för examensarbetet.
- Planera och med adekvat metodik genomföra ett vetenskapligt arbete.
-muntligt och skriftligt med vetenskaplig noggrannhet presentera, diskutera komplexa situationer och argumentera för val och slutsatser i forskningsprocessen.
- utifrån ett omvårdnads- och samhällsperspektiv diskutera och argumentera för examensarbetens vetenskapliga, ämnesmässiga och/eller kliniska relevans
- tillämpa vårdetiska principer beaktande mänskliga rättigheter
- tillämpa forskningsetiska principer och riktlinjer samt värdera forskningsetiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
- tillämpa och föra ett kritiskt resonemang vad gäller det vetenskapliga språket, vedertagna skrivregler och referenshantering

Innehåll

I kursen ingår att självständigt planera och genomföra ett examensarbete i omvårdnad med relevans för onkologisk vård samt presentation och försvar av eget examensarbete. Systematisk sökning och värdering av vetenskapliga artiklar, metodologiska och forskningsetiska diskussioner, muntlig och skriftlig presentation samt kritisk granskning av andras examensarbete ingår.

Arbetsformer

Handledning sker företrädesvis i seminarieform. Kontinuerlig uppföljning av examensarbetets genomförandeprocess sker under handledda, schemalagda seminarier. Föreläsningar som stödjer genomförandeprocessen ingår.

Examination

Examinationen sker i tre steg:
- det skriftliga examensarbetet bedöms av examinator utifrån fastställda bedömningskriterier
- muntlig examination där studenten försvarar sitt arbete
- muntlig examination där studenten opponerar på ett annat examensarbete

För godkänd kurs krävs att samtliga steg i examinationen är godkända. Betyg sätts av examinator.

För sent inlämnat examensarbete beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfälle.

Begränsning av antalet provtillfällen:
För samtliga examinationer gäller att student har rätt att delta vid sammanlagt sex provtillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda provtillfällen kan i mån av plats erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Design och metod

Bring, Johan; Taube, Adam Introduktion till medicinsk statistik
Creswell, John W. Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches
Fink, Arlene Conducting research literature reviews : from the Internet to paper
Howell, David C. Fundamental statistics for the behavioral sciences
Hulley, Stephen B. Designing clinical research
Krippendorff, Klaus Content analysis : an introduction to its methodology
Maxwell, Joseph A. Qualitative research design : an interactive approach
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : principles and methods
Bettany-Saltikov, Josette. How to do a systematic literature review in nursing : a step-by-step guide
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård Granskär, Monica; Höglund-Nielsen, Birgitta
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun

Forskningsetik

Hermerén, Göran God forskningssed [Elektronisk resurs]

Att skriva och referera vetenskaplig text

Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M. Forskning och skrivande : konsten att skriva enkelt och effektivt Nilsson, Björn
Day, Robert A.; Gastel, Barbara How to write and publish a scientific paper
Publication manual of the American Psychological Association

Evidens

Eriksson, Katie; Nordman, Tina Den trojanska hästen II : utvecklandet av evidensbaserade vårdande kulturer
Greenhalgh, Trisha Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård

Övrigt