Kursplan för

Examensarbete i omvårdnad - onkologisk vård, 15 hp

Diploma Project in Nursing - Oncology Nursing, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , VT13 , HT15 , HT16 , VT17 , HT19 , VT20 , VT22
Kurskod
2ON014
Kursens benämning
Examensarbete i omvårdnad - onkologisk vård
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-05-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-10-26
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Antagen till specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård.
Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad, 7,5 hp på avancerad nivå.

Mål

Studenterna ska under kursen fördjupa sin kunskap i huvudområdets vetenskapliga grund och integrera teoretiska och praktiska kunskaper i specialistområdet onkologisk vård samt visa förmåga att tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete. Målet är också att visa färdighet i vetenskapsteori och metod för att kunna delta i forskningsarbete och leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad inom specialistområdet onkologisk vård. Målet uppnås genom att studenten självständigt genomför, presenterar och försvarar ett examensarbete samt opponerar på ett annat examensarbete.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap inom huvudområdet omvårdnad och dess vetenskapliga grund
 • visa fördjupad kunskap inom specialistområdet onkologisk vård vetenskapliga grund
 • visa fördjupad kunskap i metodik vad gäller design, metoder för datainsamling och analys
 • systematiskt söka, kritiskt granska och tolka information som grund för examensarbetet
 • planera och med adekvat metodik genomföra ett vetenskapligt arbete
 • muntligt och skriftligt med vetenskaplig noggrannhet presentera, diskutera komplexa situationer och argumentera för val och slutsatser i forskningsprocessen
 • utifrån ett omvårdnads- och samhällsperspektiv diskutera och argumentera för examensarbetens vetenskapliga, ämnesmässiga och/eller kliniska relevans
 • tillämpa vårdetiska principer beaktande mänskliga rättigheter
 • tillämpa forskningsetiska principer och riktlinjer samt värdera forskningsetiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • tillämpa och föra ett kritiskt resonemang vad gäller det vetenskapliga språket, vedertagna skrivregler och referenshantering

Innehåll

I kursen ingår att självständigt planera och genomföra ett examensarbete i omvårdnad med relevans för onkologisk vård samt presentation och försvar av eget examensarbete. Systematisk sökning och värdering av vetenskapliga artiklar, metodologiska och forskningsetiska diskussioner, muntlig och skriftlig presentation samt kritisk granskning av andras examensarbete ingår.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är seminarier, föreläsningar och handledning.
Handledningen sker företrädesvis i seminarieform. Kontinuerlig uppföljning av examensarbetets genomförandeprocess sker under handledda, schemalagda seminarier. Föreläsningar som stödjer genomförandeprocessen ingår. Examensarbetet utförs i par om inte särskilda skäl föreligger.

Examination

Examensarbetet bedöms individuellt och studenten ska visa självständighet i genomförandet av arbetet.

Examinationen sker i tre steg:

 • det skriftliga examensarbetet bedöms av examinator utifrån fastställda bedömningskriterier
 • muntlig examination där studenten försvarar sitt arbete
 • muntlig examination där studenten opponerar på ett annat examensarbete

För godkänd kurs krävs att samtliga steg i examinationen är godkända.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
För sent inlämnat examensarbete beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfälle.

Begränsning av antalet provtillfällen:
För samtliga examinationer gäller att student har rätt att delta vid sammanlagt sex provtillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda provtillfällen kan i mån av plats erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det tillhandahållas minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Design och metod

Altman, Douglas G. Practical statistics for medical research
Bettany-Saltikov, Josette; McSherry, Robert How to do a systematic literature review in nursing : a step-by-step guide
Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Evans, D Systematic reviews of interpretiive research: interpretive data synthesis of processed data.
Morse, J.M. Critical Analysis of Strategies for Determining Rigor in Qualitative Inquiry.
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice
Sandelowski M, Barroso J & Voils CI. Using Qualitative Metasummary to Synthesize qualitative and Quantitative Descriptive Findings.
Whittemore, R. och Knafl, K. The integrative review: updated methodology.
Creswell, John W.; Creswell, John W. Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches

Teori och begrepp

Nursing theorists and their work Alligood, Martha Raile
Meleis, Afaf Ibrahim Theoretical nursing : development and progress
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd

Etik

Hermerén, Göran God forskningssed
Sandman, Lars; Kjellström, Sofia Etikboken : etik för vårdande yrken

Att skriva och referera vetenskaplig text

Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M. Forskning och skrivande : konsten att skriva enkelt och effektivt Nilsson, Björn
Publication manual of the American Psychological Association
Greenhalgh, Trisha Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård
Agnafors, Marcus; Levinsson, Magnus Att tänka uppsats : det vetenskapliga arbetets grundstruktur