Kursplan för

Examensarbete i omvårdnad - operationssjukvård, 15 hp

Degree Project in Nursing - Operating Room Nursing, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT20 , VT21 , VT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2OT013
Kursens benämning
Examensarbete i omvårdnad - operationssjukvård
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-10-02
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2024-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Antagen till specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård.
Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 7,5 hp på avancerad nivå.

Mål

Studenterna ska under kursen fördjupa sin kunskap i huvudområdets vetenskapliga grund och integrera teoretiska och praktiska kunskaper i specialistområdet operationssjukvård samt visa förmåga att tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete. Målet är också att visa färdighet i vetenskapsteori och metod för att kunna delta i forskningsarbete och leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad inom specialistområdet operationssjukvård. Målet uppnås genom att studenten självständigt genomför, presenterar och försvarar ett examensarbete samt opponerar på ett annat examensarbete.

Lärandemål
Studenten skall efter avslutad kurs:

 • visa fördjupad kunskap inom huvudområdet omvårdnad och dess vetenskapliga grund
 • visa fördjupad kunskap inom specialistområdet operationssjukvård och dess vetenskapliga grund
 • visa fördjupad kunskap i metodik vad gäller design, metoder för datainsamling och analys
 • systematiskt söka, kritiskt granska och tolka information som grund för examensarbetet
 • planera och med adekvat metodik genomföra ett vetenskapligt arbete
 • muntligt och skriftligt med vetenskaplig noggrannhet presentera, diskutera komplexa situationer och argumentera för val och slutsatser i forskningsprocessen
 • utifrån ett omvårdnads- och samhällsperspektiv samt i relation till hållbar utveckling och FN:s Globala mål diskutera och argumentera för examensarbetens vetenskapliga, ämnesmässiga och/eller kliniska relevans
 • tillämpa vårdetiska principer beaktande mänskliga rättigheter
 • tillämpa forskningsetiska principer och riktlinjer samt värdera forskningsetiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • tillämpa och föra ett kritiskt resonemang vad gäller det vetenskapliga språket, vedertagna skrivregler och referenshantering

Innehåll

I kursen ingår att självständigt planera och genomföra ett examensarbete i omvårdnad med relevans för operationssjukvård samt presentation och försvar av eget examensarbete. Systematisk sökning och värdering av vetenskapliga artiklar, metodologiska och forskningsetiska diskussioner, muntlig och skriftlig presentation samt kritisk granskning av andras examensarbete ingår.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är seminarier, föreläsningar och handledning.

Handledningen sker företrädesvis i seminarieform. Kontinuerlig uppföljning av examensarbetets genomförandeprocess sker under handledda, schemalagda seminarier. Föreläsningar som stödjer genomförandeprocessen ingår. Examensarbetet utförs i par om inte särskilda skäl föreligger. All handledning är förlagd inom ramen för kursen.

Examination

Examinationen sker i tre steg:

 • det skriftliga examensarbetet bedöms av examinator utifrån fastställda bedömningskriterier
 • muntlig examination där studenten försvarar sitt arbete
 • muntlig examination där studenten opponerar på ett annat examensarbete

För godkänd kurs krävs att samtliga steg i examinationen är godkända. Betyg sätts av examinator. 
Om examensarbetet har flera författare skall det vara möjligt att kunna bedöma de enskilda författarnas individuella prestationer.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
För sent inlämnat examensarbete beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfälle.

Begränsning av antalet provtillfällen:
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ska minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) tillhandahållas på det tidigare innehållet under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Val och omfattning av litteratur relevant för ämnesområdet och vald ansats bestäms i samråd med handledaren.

Design och metod

Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap Henricson, Maria
Forsberg, Christina; Wengström, Yvonne Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Bettany-Saltikov, Josette; McSherry, Robert How to do a systematic literature review in nursing : a step-by-step guide
Whittemore, R. och Knafl, K. The integrative review: updated methodology.
Graneheim, Ulla Hallgren; Lundman, Berit M Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness 24 (2004) :2, s. 105-112

Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing Research : generating and assessing evidence for nursing practice
Björk, Jonas Praktisk statistik för medicin och hälsa

Teori och begrepp

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Asp, Margareta

Etik

Hermerén, Göran God forskningssed
Helgesson, Gert Forskningsetik

Att skriva och referera vetenskaplig text

Zelano, Johan Att skriva akademiskt : inom vård och medicin
Trost, Jan Att vara opponent