Kursplan för

Operationssjukvård - perioperativ omvårdnad 1, 15 hp

Operating Room Nursing - Perioperative Nursing Care 1, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT20 , VT21 , HT21 , HT22 , HT23
Kurskod
2OT014
Kursens benämning
Operationssjukvård - perioperativ omvårdnad 1
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-10-02
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2023-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Antagen till Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens mål är att utifrån omvårdnadens centrala begrepp; människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö kunna bedriva en personcentrerad perioperativ omvårdnad på en basal nivå. Utöver det är kursens mål att fördjupa kunskaper och färdigheter inom omvårdnad och kirurgisk behandling för patienter som vårdas inom perioperativ vård samt möjliggöra ett evidensbaserat förhållningssätt som specialistsjuksköterska.

Perioperativ omvårdnad inom operationssjukvård 9,0 hp.
Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för perioperativ omvårdnad utifrån etiskt, sociokulturellt och samhälleligt perspektiv
 • redogöra för en säker hälsofrämjande perioperativ vårdmiljö
 • utifrån patientens omvårdnadsbehov förklara samband mellan topografisk anatomi, operationsmetoder och tekniker inom olika kirurgiska specialiteter
 • förklara betydelsen av kunskap om medicintekniska produkter och operationsmetodik för genomförandet av personcentrerad och säker perioperativa omvårdnad
 • redogöra för instrumentvårds- och steriliseringsprocesser för säker vård
 • redogöra för säker positionering av patienten med hänsyn till komorbiditet och hälsostatus i relation till välbefinnande, anestesiologiska metoder och kirurgiska ingrepp
 • redogöra för vikten av samverkan i team för säker vård.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • reflektera över hur makt och diskriminering kan förekomma inom perioperativ omvårdnad utifrån mänskliga rättigheter.

Verksamhetsförlagd utbildning 6,0 hp
Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • tillämpa personcentrerad perioperativ omvårdnad för att kunna värna om patienters och närståendes autonomi, trygghet och integritet utifrån ett etiskt och sociokulturellt perspektiv
 • tillämpa evidensbaserade aseptiska och hygieniska principer för att förhindra smittspridning och postoperativa sårinfektioner
 • skapa och bevara en hälsofrämjande vårdmiljö
 • medverka vid positionering av patienten
 • instrumentera, beaktande  val av operationsmetod med kunskap, förmåga och operationsteknisk färdighet, och basala medicintekniska produkter
 • tillämpa perioperativa säkerhetskontroller
 • bereda och administrera läkemedel korrekt och i relation till gällande lagar och författningar
 • utvärdera, dokumentera och rapportera perioperativ omvårdnad

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • kommunicera och samarbeta självständigt med medarbetarna i teamet med ett professionellt förhållningssätt
 • utvärdera egna lärandebehov och ta ansvar för eget självstyrt lärande

Innehåll

Kursen består av två moment.

Perioperativ omvårdad inom operationssjukvård, 9.0 hp

Betygsskala: GU

Etik

Evidensbaserad vård

Hygien och aseptik

Instrumentering

Instrumentvårds- och steriliseringsprocesser

Kommunikation och samarbete

Lagar och författningar

Läkemedelshantering

Medicinsk teknik

Mänskliga rättigheter

Operationsmetoder och tekniker

Perioperativ omvårdnad

Personcentrerad omvårdnad

Positionering

Samverkan i team

Säker vård

Vårdmiljö

Verksamhetsförlagd utbildning, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Etik

Evidensbaserad vård

Hygien och aseptik

Instrumentering

Instrumentvårds- och steriliseringsprocesser

Kommunikation och samarbete

Lagar och författningar

Läkemedelshantering

Medicinsk teknik

Operationsmetoder och tekniker

Perioperativ omvårdnad

Personcentrerad omvårdnad

Positionering

Samverkan i team

Säker vård

Vårdmiljö

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella studieuppgifter, litteraturstudier, färdighetsträning/simulering och verksamhetsförlagd utbildning. Då kursen är nätbaserad kan seminarier och grupparbeten även genomföras virtuellt i realtid eller asynkront (diskussionen pågår över en längre tid).

Deltagande i läraktiviteter som individuella studieuppgifter, seminarier, gruppuppgifter, färdighetsträning/simulering och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt. 
 
Den verksamhetsförlagda utbildningen på 4 veckor är förlagd inom Region Stockholm. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav ca 32 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet. Dag-, kvälls- och nattpass förekommer. Student har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen. VFU:n kan ej förläggas på annan tid än den som är schemalagd.

Examination

Moment 1
Moment 1 examineras genom en individuell skriftlig tentamen och genom ett nätbaserat skriftligt seminarium där studentens individuella prestation bedöms (och examineras) utifrån bedömningskriterier.

Moment 2
Moment 2 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt VFU. Slutbedömning av VFU genomförs. Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning. Vid risk för underkännande ska, senast vid halvtidsbedömningen, ska ansvarig universitetslärare tillsammans med yrkeshandledare och student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VFU eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU- tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfället ska ingen handlingsplan upprättas. En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Hemexamination som har öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen ej lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

För godkänd kurs krävs att samtliga lärandemål är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i moment 1 och 2 samt aktivt deltagande i obligatoriska delar.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det tillhandahållas minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Alexander's Care of the Patient in Surgery Rothrock, Jane C.; McEwen, Donna; Van Wicklin, Sharon Ann
Myklestul Dåvøy, Grethe; Hege Eide, Petrin; Hansen, Ingeborg Operationssjukvård

Rekommenderad litteratur

Artiklar och ytterligare litteratur kan tillkomma utifrån föreläsares anvisningar.

Att förebygga vårdrelaterade infektioner : ett kunskapsunderlag
Hedin, Göran Vårdhygien : vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens
Lindwall, Lillemor; Post, Iréne von Perioperativ vård : att förena teori och praxis
Sarvimäki, Annelid 1947-; Stenbock-Hult, Bettina Omvårdnadens etik : sjuksköterskan och det moraliska rummet
Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna : värdighet och rättvisa åt alla 1948-2008
Ortopedisk vård och rehabilitering Hommel, Ami; Bååth, Carina
Jacobson, Bertil Jacobsons teknik i praktisk sjukvård Lindén, Maria; Öberg, P. Åke
Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
Moore, Keith L.; Agur, A. M. R.; Dalley, Arthur F. Essential clinical anatomy