Kursplan för

Grundläggande biologi, 7,5 hp

Basic biology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT08 , HT09 , HT10 , HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21
Kurskod
2PS002
Kursens benämning
Grundläggande biologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Medverkande institutioner
  • Institutionen för neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-21
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-03-21
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Ingen särskild behörighet.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Moment 1, Evolution och etologi
1. översiktligt beskriva hur studier av evolution och djurs beteende kan bidra till kunskapen om människans psykologi
2. översiktligt kunna beskriva människans evolutionära historia
3. översiktligt beskriva den biologiska evolutionens mekanismer (mutation och selektion) och dess resultat (anpassning)
4. översiktligt beskriva begreppet beteendeevolution och kunna förklara samband mellan arv, miljö och en individs beteende
5. översiktligt beskriva följande begrepp: kulturell evolution, evolutionär psykologi, beteendeekologi, och kunna lista olika åsikter om betydelsen av vår evolutionära historia

Moment 2, Neurobiologi och fysiologi 
1. översiktligt beskriva cellens generella uppbyggnad och funktion
2. översiktligt beskriva olika vävnaders lokalisation och funktion
3. beskriva nervsystemets uppbyggnad och vissa neuroanatomiska strukturers lokalisation och funktion
4. beskriva nervcellens specifika uppbyggnad och funktion samt neurotransmission
5. översiktligt beskriva det motoriska nervsystemets uppbyggnad och funktion
6. beskriva autonoma nervsystemets uppbyggnad och funktioner
7. översiktligt beskriva följande organsystems uppbyggnad och funktion, hjärta och cirkulation, mag-tarmkanalen, lever, njurar och luftvägar
8. översiktligt beskriva beståndsdelar och funktion för blodet, immunsystemet och hormonsystem
9. identifiera och kortfattat beskriva kompetensen hos de professioner som samverkar inom vården

Innehåll

Kursen är indelad i följande två (2) moment:

Evolution och etologi, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Moment 1 tar upp människans evolution, etologi och djurpsykologi och hur detta kan bidra till kunskaper om människans psykologi.

Neurobiologi och fysiologi, 5.0 hp

Betygsskala: VU

Detta moment ger grundläggande kunskaper om människans anatomi och fysiologi, med fokus på funktion. Momentet är uppdelat i två delar. Den första delen, neurobiologi, behandlar först cellen och kroppens vävnader översiktligt. Därefter behandlas nervcellens uppbyggnad och funktion, gliaceller, neuroanatomi, motoriskt beteende och autonoma nervsystemet lite mera detaljerat. Den andra delen, fysiologi, behandlar resten av kroppens fysiologi vilket inkluderar kardiovaskulär fysiologi, respiration, mag-tarmkanalens fysiologi, endokrinologi, immunologi samt blodet och som tas upp relativt översiktligt. En heldag om interprofessionellt lärande (IPL) tillsammans med andra studenter på termin 1 som studerar på KIs övriga program ingår också.

Arbetsformer

Moment 1, Evolution och etologi
Undervisningen består av föreläsningar som följs upp av diskussionsseminarier där innehållet från föreläsningarna diskuteras.

Moment 2, Neurobiologi och fysiologi 
Huvuddelen av undervisningen sker i form av föreläsningar där studenterna uppmuntras till aktivt deltagande. Det ingår även en workshop i neuroanatomi då studenterna får vara med vid demonstration av humant hjärnpreparat och en laboration då studenterna får dissekera ett lammhjärta samt se ett humant helkroppspreparat. Till föreläsningarna kommer studenterna att få instuderingsfrågor som de självständigt kan jobba med. Det finns även schemalagd tid då studenterna kan diskutera dessa frågor med varandra och med lärare. En obligatorisk heldag om interprofessionellt lärande (IPL) ingår.

Examination

Moment 1, Evolution och etologi, examineras på följande sätt:
a) skriftlig tentamen, ges betyget U eller G

På momentet ges något av betygen U eller G. För betyget G på momentet krävs G på skriftlig tentamen.

Moment 2, Neurobiologi och fysiologi, examineras på följande sätt:
a) två muntliga duggor, ges betyget U eller G
b) skriftlig tentamen, ges betyget U, G eller VG
c) obligatoriskt deltagande på Karolinska Institutets IPL-dag

På momentet ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på momentet krävs G på båda duggor i examinationsuppgift a, G på examinationsuppgift b, samt fullgjorda obligatorier enligt schema.
För betyget VG på momentet krävs därtill VG på examinationsuppgift b, skriftlig tentamen.

Betyg på hel kurs
På kursen ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på hel kurs krävs G på moment 1 och 2.
För betyget VG på hel kurs krävs G på moment 1 och VG på moment 2.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antalet examinationstillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För att en examinationsuppgift ska vara aktuell för bedömning måste den ha inkommit inom utsatt tid, annars hänvisas studenten till omexaminationstillfället.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången HT21. Examination enligt denna kursplan erbjuds sista gången VT23, för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KIs öppna kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur moment 1

Litteraturen för moment 1 består av artiklar som tillhandahålles genom kurswebben på lärplattformen innan kursstart.

Obligatorisk litteratur moment 2

Kolb, Bryan; Whishaw, Ian Q. Fundamentals of human neuropsychology
Sand, olav; et al Människokroppen : Fysiologi och anatomi