Kursplan för

Differentiell psykologi, 15 hp

Differential Psychology, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2009.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT08 , HT09 , HT10 , HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT15 , HT16 , HT19 , HT21
Kurskod
2PS005
Kursens benämning
Differentiell psykologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2008-05-15
Reviderad av
Programnämnden för Psykologprogrammet
Senast reviderad
2009-05-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2009

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 högskolepoäng från föregående termin och inga poäng får restera från terminer som föregått denna.

Mål

Moment 1: Psykometri och statistik Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - beskriva och redogöra för grundläggande begrepp inom psykometrisk teori som de används inom området differentiell psykologi - beskriva och redogöra för statistiska metoder inom den differentiella psykologin - göra egna grundläggande psykometriska analyser och kunna utföra statistiska beräkningar av för området aktuella frågeställningar - reflektera kring och kritiskt granska psykologiska tests psykometriska egenskaper Moment 2: Intelligens och personlighet Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - definiera och redogöra för centrala teoretiska modeller inom differentialpsykologin vad gäller begreppen intelligens och personlighet samt diskutera dessa med ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt - reflektera kring kulturella inflytanden och genusperspektiv i förhållande till intelligens och personlighet - förstå och reflektera kring praktiska användbarheten (liksom svårigheter) med psykologiska test av intelligens och personlighet när de utgör en del av psykologens arbetsredskap - reflektera kring egna erfarenheter av att konstruera och utvärdera psykologiskt test Moment 3: Beteendegenetik Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - beskriva och redogöra för grundläggande begrepp inom beteendegenetisk teori och metod. - ge exempel på forskningsdesign och -metodik som används för att studera genetiska effekter betydelse för människans personlighet, intelligens och sårbarhet för psykopatologi. - redogöra för och kritiskt reflektera kring den relativa betydelsen av arv och miljö när det gäller skillnader mellan människors personlighet, intelligens och sårbarhet för psykopatologi. - redogöra för kognitiva avvikelser i ett beteendegenetiskt perspektiv

Innehåll

Kursen är uppdelad på följande tre moment. Moment 1: Psykometri och statistik, 4.5 hp (Psychometrics and statistical methods) Det första momentet på kursen ger en introduktion till psykometri och statistik som används inom området differentiell psykologi. Först introduceras hur psykologiska fenomen kvantifieras, hur test konstrueras och hur normering används för att göra kvantifieringen tolkningsbar. Den studerande lär sig metoder för att beräkna reliabilitet och olika varianter av test för validitet. De statistiska metoderna utgår från korrelationsstatistik (dvs. hur man analyserar samband mellan olika egenskaper hos test) och inkluderar regressionsanalys och faktor analys. Den studerande får övning i att genomföra och tolka psykometriska analyser (item-analyser och faktoranalys). Dessutom förmedlas färdigheter i att konstruera psykologiska test och diskussioner hålls kring hur man kritiskt kan värdera dess tillförlitlighet och giltighet. Moment 2: Intelligens och personlighet, 6 hp (Intelligence and personality) Under det andra momentet lär sig studenten inledningsvis om begreppet intelligens och tar del av teorier om människans intellektuella färdigheter och förmågor. Bland annat beskrivs G faktorn visavi specifika intelligenser. Därefter beskrivs olika traditioner av att definiera och mäta personlighetsdrag. Bland annat beskrivs fem faktors modellen (Big 5). Evidens för modellen samt för dess prediktiva validitet diskuteras. Även kulturella inflytanden och genusperspektiv diskuteras i förhållande till individuella differenser i intelligens och personlighet. Dessutom får studenten träna sig i ett differentialpsykologiskt perspektiv och psykologiskt förhållningssätt genom att studera etablerade intelligens- och personlighets test och diskutera dess tillförlitlighet, tolkning, psykometri, m.m. Studenten konstruerar också ett eget personlighets- eller intelligenstest. Syftet med arbetet är att illustrera den praktiska användbarheten av kunskap inom fältet differentiell psykologi. Moment 3: Beteendegenetik, 4.5 hp (Behavioral genetics) Det tredje momentet ger studenten kunskap om arvets och miljöns betydelse för skillnader mellan människor. I detta avsnitt förmedlas kunskap om beteendegenetisk teori och metod (tex. tvillingmetoden), samt den relativa betydelsen av arv och miljö för skillnader mellan människor vad gäller olika aspekter av intelligens, personlighet och psykopatologi . Vidare får studenten i ett beteendegenetiskt perspektiv ta del av kunskap som rör ett antal kognitiva avvikelser.

Psykometri och statistik, 4.5 hp

Betygsskala: GUIntelligens och personlighet, 6.0 hp

Betygsskala: VUBeteendegenetik, 4.5 hp

Betygsskala: VUArbetsformer

Undervisningen består av lärarledda föreläsningar och seminarier där de studerande uppmuntras till aktivt deltagande genom att diskutera och reflektera kring föreläsningarnas teman. Vidare utgörs undervisningen av laborationstillfällen som syftar till att låta studenterna öva på statistiska analyser, konstruera egna psykologiska test, samt använda statistiska räkneövningar och analyser för att utvärdera dessa och etablerade test. Dessa övningar är tänkta att illustrera den praktiska betydelsen av kunskap om differentiell psykologi och statistik i psykologens vardagliga arbete.

Examination

Kursen examineras såväl enskilt som i grupp genom muntliga och skriftliga examinationsuppgifter. Moment 1: Psykometri och statistik Kursmomentet om psykometri och statistik utvärderas genom 1) deltagande i obligatoriska laborationer och räkneövningar 2) inlämningsuppgift med muntlig examination i grupp På de obligatoriska laborationerna (examinationsuppgift 1) och den muntliga examinationen (examinationsuppgift 2) ges något av betygen Godkänd/Underkänd. Moment 2: Intelligens och personlighet Studentens kunskaper om intelligens och personlighet utvärderas genom 1) obligatoriska diskussionsseminarier under kursens gång 2) deltagande i laborationer med eget arbete som innefattar konstruerande av ett intelligens- eller personlighetstest baserat på kunskaper från detta och föregående kursmoment 3) skriftlig tentamen På de obligatoriska diskussionsseminarierna (examinationsuppgift 1) och laborationerna (examinationsuppgift 2) ges betyget Godkänd eller Underkänd. Vid den skriftliga tentamen (examinationsuppgift 3) ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Moment 3: Beteendegenetik Studentens kunskaper om beteendegenetik utvärderas genom 1) obligatoriska diskussionsseminarier under kursens gång 2) skriftlig tentamen På de obligatoriska diskussionsseminarierna (examinationsuppgift 1) ges betyget Godkänd eller Underkänd. Vid den skriftliga tentamen (examinationsuppgift 2) ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyg på hel kurs För att bli godkänd på hela kursen krävs minst betyget G på alla examinationsuppgifter under moment 1, 2 och 3. För att få betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs VG på de två skriftliga tentamina (momenten 2 och 3), samt betyget G på övriga examinationsuppgifter. Missade obligatoriska diskussionsseminarier eller laborationer ersätts med skriftliga uppgifter. För den student som inte uppfyller kriterier för åtminstone Godkänd (G) ordnas restduggor och omtentamenstillfällen i enlighet med KIs lokala riktlinjer. Studenten kan erbjudas maximalt sex sådana examinationstillfällen per kurs för att uppnå godkänt resultat.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KIs lokala riktlinjer. För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen ändrats väsentligt skall det ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Vissa seminarier och övningstillfällen är obligatoriska. Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Behavioral genetics Plomin, Robert; DeFries, John C.; McClearn, Gerald E.; McGuffin, Peter
Cervone, Daniel; Pervin, Lawrence A. Personality : theory and research
Chamorrow-Premuzik, Tomas; Chamorro-Premuzic, Tomas. Personality and individual differences
Jay Cohen, Ronald; Swerdlik, Mark PSYCHOLOGICAL TESTING AND ASSESSMENT WITH EXERCISES WORKBOOK
Myers, David G. Psychology
Artiklar enligt lärares anvisningar (ca 250 s.).

Rekommenderad litteratur

Repetera gärna kapitlet om intelligens i Myers D.G. (Kap. 11) samt kapitlet om psykopatologi (kap 16).

Borg, E; Westerlund, J Statistik för beteendevetare
Brace, Nicola; Kemp, Richard; Snelgar, Rosemary SPSS for psychologists : a guide to data analysis using SPSS for Windows (versions 12 and 13)