Kursplan för

Klinisk forensisk psykologi, 7,5 hp

Clinical forensic psychology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT10 , VT11 , VT12 , VT14 , VT16 , VT18 , VT19 , VT22
Kurskod
2PS015
Kursens benämning
Klinisk forensisk psykologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2009-05-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2021-10-04
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1-3 omfattande 90 hp samt minst 15 hp från termin 4.

Student som underkänts i VIL (verksamhetsintegrerat lärande) eller motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VIL-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter kursen förväntas studenten kunna

  • översiktligt redogöra för juridiska och organisatoriska förutsättningar för klinisk forensisk psykologi i Sverige
  • beskriva några huvuddrag inom allmän kriminologisk teori, ge exempel på riskfaktorer för brottslighet bland lagöverträdare med och utan psykisk störning samt redogöra för forskning om återfall i brott
  • reflektera över etiska frågeställningar förknippade med tvångsvård
  • definiera nyckelbegreppen psykopati, risk och allvarlig psykisk störning samt redogöra för kliniska tillämpningar av begreppen
  • ge exempel på och beskriva psykologiska behandlingsformer för förövare samt redogöra för den evidens varpå behandlingen vilar
  • redogöra för kliniska psykologers olika arbetsfält och -uppgifter inom området klinisk forensisk psykologi i Sverige och reflektera över integrationen mellan teori och klinisk tillämpning.

Innehåll

Forensisk psykologi är den del av psykologin som integrerar psykologi och rättsväsende. Kursen i klinisk forensisk psykologi ger en introduktion till kliniskt verksamma psykologers arbete inom verksamhetsområdet. I Sverige utförs detta arbete främst inom utredande och vårdande rättspsykiatri, kriminalvård, sluten ungdomsvård samt polisväsende men också inom allmänpsykiatrisk verksamhet. Kursen innehåller en orientering om de lagar och organisatoriska förutsättningar som påverkar kliniskt verksamma psykologers arbete inom verksamhetsområdet. I kursen behandlas vidare teorier om brottslighet hos och behandling av olika grupper förövare (t.ex. psykiskt störda förövare, sexualbrottsförövare och unga förövare). Kursen ger också en förståelse för nyckelbegreppen psykopati, risk (bedömning, prediktion, hantering) och allvarlig psykisk störning, samt ger en orientering om hur dessa begrepp används i klinisk verksamhet. Genomgående avhandlas etiska frågeställningar förknippade med psykologiskt arbete med människor, vilka vårdas under tvång. Efter avslutad kurs ska studenten ha bekantat sig med några områden där forensiska psykologer i Sverige är kliniskt verksamma idag och vilka arbetsuppgifter de utför inom respektive område.

Arbetsformer

Kursen innehåller ett inledande och avslutande seminarium samt två föreläsningar. Undervisningen består i övrigt huvudsakligen av veckovisa, skriftliga diskussioner via lärplattform. Inför dessa inhämtar studenten på egen hand information om givna diskussionsämnen genom inläsning av litteratur och sökningar på internet enligt lärares anvisningar. I kursen ingår ett auskultationstillfälle omfattande en dag hos yrkesverksam psykolog inom verksamhetsområdet. 

Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier, föreläsningar och vid auskultationen. Aktivt deltagande i diskussioner via lärplattform och muntlig presentation efter auskultationen är obligatoriskt, se rubriken "Examination".

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
a) obligatoriska inlägg, svar och kommentarer i samtliga diskussioner via lärplattform
b) obligatorisk närvaro vid samtliga seminarier och föreläsningar
c) deltagande i obligatorisk auskultation
d) obligatorisk muntlig presentation vid avslutande seminarium efter auskultation
e) till auskultationen hörande kort skriftlig rapport, ges betyget U eller G
 
På kursen ges något av betygen U eller G. För betyget G krävs G på examinationsuppgift e) samt fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.
 
Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Student som missar ett seminarium eller en föreläsning får genomföra en ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag i övrigt kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Begränsning av antalet VIL-tillfällen
Vad gäller auskultationen som är verksamhetsintegrerat lärande (VIL) begränsas antalet gånger som en student har rätt att delta till två (2) gånger.

Riktlinjer vid avbrytande av VIL/ VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VIL/ VFU eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VIL/ VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VIL/ VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VIL/ VFU-tillfälle på denna kurs.
 
Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna via kurswebb.

Kursen kan komma att ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Vetenskapliga artiklar och annat material enligt anvisningar.

Rekommenderad kurslitteratur

Howitt, Dennis Introduction to forensic and criminal psychology
Klinisk forensisk psykologi Eriksson, Åsa; Sturidsson, Knut